... Роби велике, не обіцяй великого (Піфагор) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 22.06.2017 - СЕКЦІЯ №2
Українське фінансове законодавство інтенсивно почало формуватися в нашій країні на початку 90 років ХХ століття. І протягом всього часу існування піддається змінам і доповненням. Фінансове законодавство в Україні не є на сьогодні достатньо систематизованим і кодифікованим [12, c. 6]. Разом із тим, досягнення стійкого економічного зростання в Україні, стабільного соціально-економічного розвитку держави неможливо без теоретичного обґрунтування та вдосконалення оптимальної системи бюджетних відносин.
Автор погоджується з думкою вченого Н.В. Теремцової, що подальший розвиток економіки та поліпшення добробуту населення в усіх куточках держави може бути досягнутий лише за умови вдосконалення бюджетної та податкової політики [9, c. 415].
На сьогодні фінансове право й разом із цим бюджетний процес та справляння акцизного податку – потребують термінового вирішення, обумовлюють необхідність розбудови адекватного фінансово-бюджетного механізму, що є інструментом реалізації бюджетної політики держави, що взаємопов‘язаний з бюджетом.
В умовах розбудови правової держави податки відіграють значну роль у формуванні державного бюджету. Наприклад, бюджетні надходження у 2016 році становили 612 103 млн. грн., із яких податкових надходжень отримано – 503 879 млн. грн. (83%). З них 20% (102 млрд. грн.) це кошти, що одержані від справляння акцизного податку [8].
Обсяг акцизних надходжень залежить від багатьох факторів, зокрема: від обсягу переліку категорій товарів, що обкладаються акцизом.
За визначенням професора Л.К. Воронової, акцизний збір – це непрямий податок на споживачів продукції, що справляється під час здійснення оборотів вироблених на митній території або при імпортуванні високорентабельних і монопольних товарів і включається в їх ціну [6, c. 24].
Очевидно, якщо перелік підакцизних товарів більший, то й більші кошти надійдуть до бюджету держави. З огляду на сучасний зовнішньо- та внутрішньо-економічний та політичний стан у державі – необхідність в широкому фінансуванні діяльності держави не може заперечуватись. Для існування держави та її фінансового забезпечення вносяться зміни до Бюджетного кодексу України [2] та Податкового кодексу України [3]. Кожного року приймається закон «Про державний бюджет України» [12]. І тут слід зазначити, що в цьому випадку вбачається можливість розходження юридико-значущих дій з боку держави з юридичною доктриною. 
Автором запропоновано приклад наявності таких розходжень у сфері податкового права, а саме – у визначеному на законодавчому рівні переліку підакцизних товарів. 
Підакцизні товари (продукція) – це товари за кодами згідно з УКТ ЗЕД, на які Податковим Кодексом установлено ставки акцизного податку [3, ст. 14].
За визначенням, основоположною характеристикою підакцизних товарів має бути їх висока рентабельність, тобто значна економічна вигода при їх реалізації. У цьому випадку акциз накладається з метою унеможливити отримання надприбутків для особи та створення приблизно однакових економічних умов господарської діяльності для всіх суб’єктів. Друга базова характеристика – монопольність. Це означає, що виробництво або імпорт товару має знаходитися під виключним контролем держави [7].
Автор дотримується думки вченого І.І. Хлєбнікової, що підакцизні товари мають володіти низкою таких характеристик (однією або декількома): а) процес їхнього виробництва та реалізації знаходяться під особливим контролем держави, тобто вони є об’єктом підвищеної важливості для держави; б) їхнє споживання не приносить користі чи навіть має високо імовірні негативні наслідки; в) продукція відноситься до категорії предметів розкоші; г) характеризуються нееластичністю попиту за ціною [13]. Такими є доктринальні трактування критеріїв підакцизності товарів.
Податковий кодекс України дає таке визначення акцизному податку:
Акцизний податок – непрямий податок на споживання окремих видів товарів (продукції), визначених цим Кодексом як підакцизні, що включається до ціни таких товарів (продукції)(Податковий Кодекс України [3, ст. 14 ч. 1. п. 4].
Визначення не встановлює вимог щодо ознак товарів, що мають бути обкладені акцизом. Перелік таких вимог відсутній взагалі – підакцизність товару визначається лише його безпосереднім включенням до списку підакцизних товарів. Можливість включення певної назви продукту повністю залишили на розсуд законодавця, тобто остаточно не визначено вимог щодо шкідливості, рентабельності, монопольності, тощо. Лише ЗУ «Про систему оподаткування» (ред.04.06.1993 р.) [5, ст. 9.] у дефініції акцизного податку містилися дві ознаки підакцизного товару. Так, ст. 9 визначено, що акцизний збір встановлюється на високорентабельні та монопольні товари (продукцію). Редакція даного закону від 01.04.1994 р. [4] вже не містить чіткого визначення акцизного податку. Зазначимо, що цей закон втратив чинність після прийняття Податкового кодексу України.
Податковим кодексом України [3, ст. 215.1] наведено перелік підакцизних товарів, встановлений на 01.04.2017 р., а саме: 1) Спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво; 2) тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну; 3) пальне; 4) автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, будинки на колесах, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб i більше, транспортні засоби для перевезення вантажів; 5) електрична енергія.
Також Законом передбачено чіткий перелік товарів кожної категорії згідно з наведенням кодів УКТ ЗЕД. (Українська класифікація товарів зовнішньо економічної діяльності). Таким чином за однією з наведених позицій у першій частині статті – введена визначена категорія з декількох найменувань, наприклад, до підакцизних транспортних засобів віднесено також велосипеди з електродвигунами, а до розряду «пальне» належать також і спеціальні антидетонатори, пічне побутове паливо, толуол, який використовується для виробництва вибухівки, тощо.
Якщо перенести ознаки доктринального трактування підакцизних товарів на їх перелік, то можна визначити, що певні продукти частково, або й зовсім не підпадають під цей перелік. Наприклад, біодизель визнано підакцизним, хоча він не є монопольним товаром або атрибутом розкоші. Велосипеди з електродвигуном так само не вважаються такими.
Отже, автор зазначає, що юридична практика визначення можливості визнання підакцизності товарів різниться з доктриною. В законодавстві відсутні чітко встановлені ознаки та риси, за якими товар можна обкласти акцизом. Немає встановлених чітких вимог щодо його шкідливості, рентабельності, ціни (належності до категорії товарів розкоші). Частково це може бути пов’язано з прикладною складністю обчислення таких критеріїв, проте це, на думку автора, необхідно подолати, для того щоб внести більше чіткості та визначеності до податкової системи України. 
Щодо окремих категорій, що визнаються на сьогодні підакцизними товарами, то після виявлення їх невідповідності – ознаками підакцизності необхідно або вивести їх із-під дії податку, або разом із звільненням, обкласти іншим, який би відповідав законному, юридично визначеному, теоретично обґрунтованому визначенню та доктрині.

Список використаних джерел:
1. Конституція України. Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. // Верховна Рада України; Конституція, (відомості Верховної Ради України (ВВР)), 1996, № 30,ст. 141); – Режим доступу: – http://zakon2.rada.gov.ua. 
2. Бюджетний кодекс. України. Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 08.07.2010 № 2456-VI. // (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 50-51, ст.572); – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.
3. Податковий кодекс України. Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 02.12.2010 № 2755-VI (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112)); – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.
4. Про систему оподаткування. Верховна Рада УРСР; Закон від 25.06.1991 № 1251-XII. / (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, № 39, ст.510); Документ 1251-12, втратив чинність, поточна редакція – Втрата чинності від 01.01.2011, підстава 2755-17. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.
5. Про систему оподаткування. Верховна Рада УРСР; Закон від 25.06.1991 № 1251-XII. / (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, № 39, ст.510). – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.
6. Воронова Л.К. Фінансове право України [Текст]: підручник / Л.К. Воронова. – К.: Прецедент: Моя книга, 2006. – 448 с.
7. Кучерявенко М.П. Податкові процедури: правова природа та класифікація [Текст]: монографія / М.П. Кучерявенко. - К.: Алерта: КНТ: ЦУЛ, 2009. – 460 с.
8. Соціально-економічне становище України за 2016 р. / Повідомлення Державної служби статистики України. [Електронний ресурс]; – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 
9. Теремцова Н.В. Актуальні проблеми та перспективи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні за новим податковим кодексом / Н.В. Теремцова // Актуальні проблеми правознавства. Науковий збірник ЮФ ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – С. 415-422.
10. Теремцова Н.В. Система оподаткування громадян у країнах із розвиненою економікою / Н.В. Теремцова // Матеріали доповідей укладено за матеріалами доповідей, виголошених на ХІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи», яка відбулася на юридичному факультеті Тернопільського національного економічного університету 15 квітня 2011 року. – Тернопіль, Вид. «Вектор», 2011. – С. 240.
11. Теремцова Н.В. До питання поняття податкової системи України: принципи побудови та функціонування в умовах розбуди правової держави. / Н.В. Теремцова // Збірник тез доповідей укладено за матеріалами Х Ювілейної Міжнародної науково-практичній інтернет-конференції «Розвиток України в ХХ1 столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми». – Тернопіль 10 червня 2011 р., Вид. «Вектор», 2011. – 230 с. – С. 168-170.
12. Теремцова Н.В. Бюджетний процес за законодавством України: монографія / Н.В.Теремцова. –К.: Видавництво ТОВ «Інтер Логістік України». 2010. –242 с.
13. Хлєбнікова І.І. Фіскально – адміністративні та регулюючі механізми акцизного оподаткування / І.І. Хлєбнікова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – №2. – С. 3-7.

Науковий керівник: Теремцова Н.В., к.ю.н., доцент кафедри теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка. 
 
 

Додати коментар


Захисний код
Оновити


-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2018
Липень
ПнВтСрЧтПтСбНД
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2018 року?
 
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція