...Здібним заздрять, талановитим шкодять, геніальним лестять (М.Фадуль)...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 05.10.2017 - СЕКЦІЯ №6
Кафедра кримінального права та правосуддя є базовим структурним підрозділом юридичного факультету Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені Степана Дем’янчука. Кафедра проводить навчально-виховну і навчально-методичну діяльність із напрямів підготовки, спеціальностей, спеціалізацій і навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну діяльність за певними напрямами («організаційно-правове забезпечення кримінальної юстиції», «психологічне забезпечення кримінально-правової діяльності»). Водночас, робота кафедри ще потребує свого удосконалення, а тому вважаємо за необхідність виокремити та почасти розкрити чинники оптимізації роботи кафедри кримінального права та правосуддя, зокрема:
1. Модернізувати педагогічний менеджмент на кафедрі. Відповідно на кафедрі необхідно оптимізувати педагогічний менеджмент шляхом уведення на громадських засадах посаду заступник завідувача кафедри з наукової роботи. Таким чином кафедра буде модернізована і мати у своїй структурі три науково-практичні підрозділи: криміналістичну лабораторію, кримінально-правову секцію юридичної клініки та науковий гурток, що діалектично взаємодіють між собою. Завідувач кафедри у свою чергу буде мати трьох заступників – заступник з наукової роботи, він же – керівник наукового гуртка (науково-педагогічний працівник, що має науковий ступінь та вчене звання і є активним науковцем), з навчально-методичної роботи, він же керівник кримінально-правової секції юридичної клініки університету (науково-педагогічний працівник, менеджер, що має здібності чи досвід здійснення навчально-методичної роботи) та заступник завідувача кафедри, він же - керівник криміналістичної лабораторії (науково-педагогічний працівник, що є практиком чи поєднує педагогічну діяльність з практичною у сфері судових експертиз (криміналістики)). 
Незалежно від форми власності та підпорядкування всі локальні (внутрішні) нормативні акти адміністрації університету щодо конкретної (персональної) діяльності завідуючого кафедрою мають бути видані в межах їх відповідності ст. 35 Закону України «Про вищу освіту» (Закон від 01.07.2014 № 1556). Управління (вертикальний менеджмент) діяльністю на кафедрі здійснюється згідно зі службовою підпорядкованістю та чіткою субординацією, положеннями посадових інструкцій науково-педагогічних працівників. Професорсько-викладацький склад кафедри має пам’ятати, що замовниками освітньої послуги є здобувачі відповідного рівня освіти (студенти, магістранти, аспіранти, слухачі та їх батьки), а тому викладач працює на студента, а не навпаки у розрізі реалізації різних форм та видів навчальних занять. Студент та його батьки фактично виступають для викладача аудиторами отриманих освітніх послуг.
2. Створити при кафедрі науковий гурток «Проблеми кримінально-правової науки». Означене положення реалізується шляхом локальної нормативної регламентації роботи такого наукового підрозділу (на громадських засадах) кафедри. Науковий гурток «Проблеми кримінально-правової науки» є добровільним об’єднанням молодих науковців за науковими інтересами, поглядами, ідеями, що ґрунтується на демократичних, самостійних засадах творчої та наукової роботи складу гуртка за науковими напрямами роботи кафедри кримінального права та правосуддя. 
Роботу гуртка координує завідувач кафедри кримінального права та правосуддя, а керівництво гуртком здійснює заступник завідуючого кафедри з наукової роботи чи (призначений) керівник гуртка. Відповідно до роботи гуртків залучаються керівники (розробники) певних наукових напрямів кафедри з обов’язковою протягом навчального року підготовкою та публікацією наукових тез мінімум двох здобувачів (студентів) вищої освіти. До роботи гуртків можуть залучатися викладачі інших кафедр університету, аспіранти, представники наукових установ, організацій. 
3. Посилити наукову роботу викладачів кафедри, а саме: кожен викладач кафедри має опублікувати до кінця навчального року дві наукові статті та дві наукові тези; особи, що не мають наукового ступеню закріпитися в МЕГУ чи іншому виші для підготовки дисертаційного дослідження, у тому числі викладачі з науковим ступенем – докторського дослідження; викладачам кафедри протягом навчального року взяти участь в мінімум двох міжнародних конференціях (шляхом публікації тез); викладачам кафедри з науковим ступенем активізувати роботу з набором до аспірантури та долучитися до наукового керівництва, консультування; підготувати кафедральну монографію (всі викладачі, у тому числі сумісники).
Останнє положення реалізується шляхом визначення проблемних питань кримінально-правової науки згідно конкретного наукового напряму досліджуваного викладачами кафедри та розміщенню згідно логічної текстуальної структури у розділи кафедральної монографії. Чим буде корисною така монографічна робота професорсько-викладацького складу кафедри кримінального права та правосуддя? Відповідь доволі проста, адже це уможливить узагальнити проблеми кримінально-правової науки, що досліджуються науковцями кафедри та донести їх через публікацію монографії до наукової спільноти та під час реалізації основних форм навчальних занять здобувачам освіти (студентам, магістрантам, аспірантам, докторантам). Так, кожний викладач може акцентувати увагу студентів на певній проблемі з його навчальної дисципліни та скерувати останніх до монографічної роботи для детального її опрацювання. Це заощадить час викладача на концетрування уваги на певній вузькій проблемі та уможливить зупинитись на складових елементах навчальної теми. Таким чином, виграє і студент і викладач.
4. Активне використання та реалізація у навчальному процесі кафедри тренінгових технологій. Викладачам процесуальних дисциплін підготувати та реалізувати протягом року ситуативні (рольові) ігри, моделювання провадження окремих слідчих дій та судових процесів. Для цього в університеті є всі необхідні технічні ресурси, приміщення та обладнання. Для прикладу, університет має чудову імітаційну залу судових засідань та криміналістичну лабораторію, де здобувачі відповідного рівня освіти зможуть ефективно реалізувати теоретичні знання та практично відобразити набуті під час практичних занять уміння. Залучати успішних магістрантів останнього року навчання та аспірантів до проведення практикумів, практичних занять, семінарів, моделювань, що одночасно може зарахуватися як проходження останніми педагогічної практики.
Також необхідно посилити взаємодію кафедри кримінального права та правосуддя з іншими кафедрами юридичного та інших факультетів з метою вироблення нових стратегій, інтерактивних методик роботи зі студентами. Наприклад, така взаємодія може відбуватися в межах читання спецкурсу «Медіація у юрисдикційному процесі України» та «Юридична психологія», адже ці дисципліни передбачають проведення низки психотренінгів, що здатна ефективно забезпечити кафедра психології.
5. Упорядкувати практику залучення юристів-практиків (що не мають педагогічних навиків чи не володіють методикою викладання) до читання лекцій шляхом визначення їм іншої форми реалізації практичних знань та умінь (наприклад: майстер-класи, моделювання судових процесів, різного роду тренінги, круглі столи). Таке положення стосується лише практиків залучених до одноразового виступу, доповіді перед студентською аудиторією, що не мають магістерської підготовки з права, чи педагогічної освіти, або проходження підвищення кваліфікації з методики викладання. Нами пропонується, упровадити окремий внутрішньо сертифікований курс підготовки юристів – практиків за програмою «Методика викладання юридичних дисциплін».
6. Упровадити практику проведення міжкафедральних семінарів за участю відповідних кафедр факультетів МЕГУ та інших вишів. На такого роду семінарах, викладачам, буде надана можливість продемонструвати вироблені ї педагогічною практикою чи досвідом інноваційних методів проведення окремих видів навчальних занять (лекцій, семінарів, практичних, експрес – опитувань, тренінгів, моделювань, рольових ігор, контрольних зрізів знань тощо). Також це може бути попереднє міжкафедральне обговорення дисертаційних та інших монографічних досліджень викладачів, аспірантів, магістрантів. На таких заходах варто проводити й захист магістерських робіт чи виробничої практики, а також обговорення навчально-методичних, наукових праць викладачів.
8. Визначити чітко розподіл теоретичних та прикладних навчальних дисциплін за критерієм їх читання на тому чи іншому курсі чи року навчання здобувачів відповідного рівня освіти. Наприклад читання навчальної дисципліни «Юридична психологія» апріорі не може здійснюватися на першому курсі навчання, оскільки включає у себе теми, що передбачають володіння студентами арсеналом знань з матеріального та процесуального права. Тож, така навчальна дисципліна має читатися лише після третього курсу, тобто після вивчення студентами основ матеріального та процесуального права. Відтак кафедра має обговорювати розподіл теоретичних та прикладних навчальних дисциплін за означеним та ініціювати перед ректоратом, вченою радою рішення щодо місця таких навчальних курсів на відповідному курсі навчання.
9. Упровадити сертифікацію здобувачів вищої освіти за певними навчальними програмами: «Медіація у юрисдикційному процесі України», «Адвокатські студії», «Юридична психологія», «Методика викладання юридичних дисциплін» тощо. 
10. Виключити формальний підхід (лише відвідування студентами судових процесів) в роботі юридичної клініки університету. Означений захід реалізується шляхом проведення студентами юридичного консультування населення у супроводі відповідного викладача, що значно посилить їх практичну підготовку у Всеукраїнських олімпіадах з юридичного консультування.  
 
 

Додати коментар


Захисний код
Оновити


-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2018
Грудень
ПнВтСрЧтПтСбНД
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2018 року?
 
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція