... Роби велике, не обіцяй великого (Піфагор) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 05.10.2017 - СЕКЦІЯ №6
Фактично з моменту здобуття нашою країною незалежності, доволі важливою передумовою її розвитку і процвітання стало створення ефективної судової системи. Щодо реформування даної системи, то відповідні розмови на всіх рівнях державної влади ведуться доволі тривалий період. Навіть станом на сьогодні, з боку державної влади ми спостерігаємо певні кроки, спрямовані на реформування вітчизняної судової системи. Однак, будь-які реформи, які проводилися у цій сфері фактично жодного разу не принесли бажаного результату. Тому, зважаючи на безуспішність реформування судової влади, нашим законотворцям доцільно перейняти досвід країн, які мали соціалістичне минуле і досягли успіхів у даній сфері. Однією із таких країн є Чеська Республіка (Чехія), яка вирізняється на фоні інших країн Центральної та Східної Європи здобутками у правовій, зокрема й у судовій сфері. 
Чеська судова система не є надто популярним предметом дослідження у наукових колах. Однак, варто виділити таких вчених, як: С. Головатий, Р. Корсак, Т. Огаркова, які досліджували судову систему даної країни. Тож є потреба у порівнянні судової системи України та Чеської Республіки, що і стало метою даної публікації. 
Судова система Чеської Республіки регламентується у главі 4 Конституції країни. У Конституції України правосуддю присвячено восьмий розділ. Так, відповідно до ст. 81 Конституції Чеської Республіки [1] судову владу в країні здійснюють незалежні суди. Дане положення майже ідентичне ст. 124 Конституції України [2], в якій зазначено, що правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. 
При цьому, слід зауважити, що відповідно до ст. 91 Конституції Чеської Республіки, судова система країни складається з Верховного суду, Верховного адміністративного суду, вищих, регіональних та районних судів. А судовим органом, який захищає конституційний лад країни та слідкує за дотриманням Конституції є Конституційний суд, до складу якого входять 15 судів, призначуваних на 10 років. Судова система функціонує за Конституцією Чеської Республіки, яка визначає суди як самостійні органи у рамках традиційної системи стримувань і противаг [3, с. 61], про що, наприклад, зазначається у положеннях четвертої глави Конституції країни, де зазначено, що основною функцією судів є захист прав і порядку, передбаченого у положеннях законодавства [4, c. 445-484]. 
Варто зауважити, що судова система Чеської Республіки певною мірою схожа на судову систему України. Так, наприклад, згідно із положеннями ст. 125 Конституції України, система судів нашої країни ґрунтується на принципах територіальності та спеціалізації і визначається чинним законодавством. При цьому, частиною третьою ст. 17 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 року [5] передбачено, що систему судоустрою нашої держави складають: місцеві суди; апеляційні суди; Верховний Суд України, який є найвищим органом у вітчизняній системі судоустрою. При цьому, для розгляду окремих категорій справ, відповідно до чинного законодавства, у системі судоустрою діють вищі спеціалізовані суди.
Що стосується Чеської Республіки, то там судова система передбачає три рівні судів за юрисдикцією: суди загальної юрисдикції; суди адміністративної юрисдикції; Конституційний суд Чеської Республіки.
Положеннями законодавства Чехії суди даної країни визначені як незалежні, а їх адміністрування забезпечують Міністерство юстиції та уряд [6]. Система судів загальної юрисдикції Чехії складається із чотирьох рівнів: два верховні суди – один для адміністративних і один для всіх інших категорій справ; два вищі суди – один у м. Празі і один в м. Оломоуці; вісім регіональних судів; вісімдесят шість районних судів [3, с. 61]. При цьому, слід зауважити, що призначення на посади суддів здійснює Президент країни на безстроковий період. Крім того, відповідно до положень частини другої ст. 82 Конституції Чехії, судді не можуть бути відкликані або переведені без їх згоди, крім випадків, передбачених законом, зокрема внаслідок дисциплінарної відповідальності. 
Законодавство Чехії передбачає ряд вимог для громадян, які мають намір стати суддями, а саме: вища освіта (п’ять років навчання на юридичному факультеті) та три роки стажу у сфері права. Крім того, для вступу на посаду судді кандидат має скласти спеціальний фаховий іспит для суддів [6]. 
Варто зауважити, що відповідно до положень частини першої ст. 128 Конституції України Президент України за поданням Вищої ради правосуддя, в порядку, передбаченому законом, здійснює призначення судді на посаду. А ст. 126 Конституції України встановлює, що суддя обіймає посаду безстроково. Загалом, добір та призначення на посаду судді здійснюється в порядку, визначеному Законом України «Про судоустрій та статус суддів». Так, наприклад, ст. 78 даного Закону вказує на необхідність складання кваліфікаційного іспиту для кандидатів на посаду судді, а у ст. 127 Конституції України та приписах положень Закону України «Про судоустрій та статус суддів» передбачено вимоги для кандидата на посаду судді. 
Особливий статус у Чеській Республіці має Конституційний суд, який, як і в Україні, не входить до системи судів загальної юрисдикції. Про його специфічну роль говорить і той факт, що безпосередньо йому присвячено положення статтей 83-89 Конституції Чеської Республіки. Він відповідає за конституційність здійснення державної влади, зокрема шляхом визнання недійсними законів, які суперечать конституційним положенням та Хартії основних прав і свобод. Діяльність даного органу зазвичай називається конституційним (судовим) контролем, у зв'язку з цим до його компетенції також відноситься приймати рішення щодо відповідності конституційним нормам міжнародних договорів, перед ратифікацією їх парламентом. При цьому, варто зауважити, місцем знаходження Конституційного суду є м. Брно [4, c. 445-484]. Призначення суддів Конституційного суду, відповідно до частини другої ст. 84 Конституції Чеської Республіки, здійснюється Президентом за згодою Сенату (тоді як суддів інших судів призначає одноосібно Президент). Важливою гарантією діяльності даного органу є те, що суддя Конституційного суду не може бути притягнений до кримінальної відповідальності без згоди Сенату (частина перша ст. 86 Конституції Чехії).
В Україні правовий статус Конституційного суду регламентується дванадцятим розділом Конституції та Законом України «Про Конституційний суд України» від 13.07.2017 року. Фактично в обидвох країнах передбачається особливий правовий статус для даного судового органу, і він, як вже зазначалося, не перебуває у системі судів загальної юрисдикції. При цьому, як у Чехії, так і в Україні, встановлено особливий порядок призначення, спеціальні вимоги щодо кваліфікації та особливі гарантії для суддів Конституційного суду. Однак, варто зауважити, що положення конституційного законодавства в Україні щодо незалежності і недоторканності суддів є дещо ширшими ніж у Чеській Республіці, адже в нас суддівський імунітет поширюється на всіх суддів України, без винятків щодо юрисдикційності, що закріплено в положеннях ст. 126 Конституції України. 
Суди загальної юрисдикції Чеської Республіки розглядають кримінальні і цивільні справи. При цьому, у кримінальному провадженні районні суди, зазвичай, виступають як ланки першої інстанції. Проте, коли санкція злочинного діяння перевищує п’ятирічний термін ув’язнення, регіональний суд може виступати першою інстанцією. При цьому, межі юрисдикції районних судів не завжди збігаються з межами адміністративно-територіальних одиниць.
Вищий суд Чехії, юрисдикція якого поширюється на регіон Богемію, перебуває у м. Прага, а інший Вищий суд, з юрисдикцією щодо регіонів Моравії і Сілезії, знаходиться у м. Оломоуц. Вони складають апеляційну інстанцію щодо справ, які розглядалися регіональними судами як судами першої інстанції.
Найвищим судовим органом у цивільних, господарських та кримінальних справах, за винятком питань, віднесених до компетенції Конституційного Суду або Вищого адміністративного суду є Верховний суд Чеської Республіки, який є судом касаційної інстанції і знаходиться у м. Брно.
Система адміністративних судів Чеської Республіки має два рівні. На першому діють спеціалізовані адміністративні палати у складі регіональних судів, які діють у якості судів першої інстанції. Суд апеляційної і останньої інстанції, який створений винятково для адміністративного судочинства – Верховний адміністративний суд Чеської Республіки, розташований у м. Брно. 
Хотілося б також наголосити, що з метою усунення корупції у судовій системі Чехії у 1989-1990 роках почалося масове звільнення найбільш корумпованих суддів, а Міністерством юстиції був опублікований список із близько 1000 суддів, які до 1989 р. мали комуністичне минуле. При цьому, Конституційний суд країни зауважив, що таке минуле цих суддів може впливати на їхню правосвідомість [3, с. 61].
Таким чином, проаналізувавши судові системи України та Чеської Республіки, ми пересвідчилися, що чеський досвід може бути корисним для України, особливо у рамках конституційного судочинства, оскільки обидві судові системи мають спільні елементи. Поряд із тим, цікавим видається досвід Чеської Республіки в адміністративному судочинстві, система якого фактично складається із двох інстанцій – відповідних адміністративних палат судів загальної юрисдикції та Верховного адміністративного суду країни, який із певними видозмінами можна застосувати в Україні з метою економії бюджетних коштів на адміністративне судочинство. 

Список використаних джерел:
1. Конституція Чеської Республіки від 16.12.1992 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.czechlegislation.com/ru/1-1993-sb
2. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 141.
3. Корсак Р.В. Судова система Чеської Республіки: досвід реформування для України / Р. В. Корсак // Гілея: науковий вісник. – 2016. – № 104. – С.60-62
4. Конституція Чеської Республіки від 16.12.1992 р. // Конституції нових держав Європи та Азії / Упорядник С. Головатий. – К.: Українська правнича фундація, Право, 1996. – С.445-484.
5. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1402-19 .
6. Огаркова Т. З життя європейців / Т. Огаркова // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://life.pravda.com.ua/society/2014/06/18/172331/view_print 
 
 

Додати коментар


Захисний код
Оновити


-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2018
Грудень
ПнВтСрЧтПтСбНД
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2018 року?
 
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція