... Розум полягає не лише в знанні, але й у вмінні застосовувати ці знання (Аристотель) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 07.12.2017 - СЕКЦІЯ №5
Розслідування злочину є складним процесом пізнання об'єктивної дійсності, а тому виникає необхідність застосування у кримінальному процесі наукових, технічних та інших знань. Пізнання події злочину та особи, що його вчинила, вимагає від органу дізнання, слідчого та інших учасників кримінального процесу застосування різних спеціальних знань та навичок у певних видах діяльності. Науково-технічний прогрес уможливлює більш широке застосування його надбань у правоохоронній діяльності. Запровадження у кримінально-процесуальну діяльність наукових досягнень повинно переслідувати не лише мету підвищення ефективності роботи слідчих та судових органів, встановлення обґрунтованої істини у кримінальному провадженні. Воно сприяє дотриманню принципу об'єктивності досудового слідства, забезпечення честі, гідності та охорони законних інтересів особи. 
Спеціаліст використовує свої спеціальні знання і навички в питаннях, що не належать до компетенції слідчого, але які мають важливе значення при дослідженні обставин вчиненого злочину. Основна мета залучення спеціаліста - розширити практичні можливості слідчих органів щодо виявлення, вилучення, фіксації доказів у стадії досудового слідства [1, с. 60]. Діяльність спеціаліста відбувається під безпосереднім керівництвом слідчого, що визначає завдання, які спеціаліст повинен вирішити, а також контролює виконання спеціалістом його процесуальних обов’язків. Спеціаліст має право знати, з якою метою він залучається, які завдання ставить перед ним слідчий. 
Завдання спеціаліста полягає в тому, щоб на підставі своїх знань він сприяв слідчому у виявленні та вилученні слідів злочину, предметів і документів, що можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, і з цією метою брав активну участь у процесуальній дії. Вже на етапі проведення слідчої дії спеціаліст допомагає слідчому здійснити попереднє дослідження виявлених об’єктів з метою визначення в них ознак і властивостей, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, водночас не завдаючи шкоди їм, не змінюючи їх стану та маючи на увазі, що в майбутньому для поглибленого дослідження таких об’єктів може бути призначено судову експертизу [2].
Основним і найпоширенішим видом залучення спеціаліста являється його консультативна діяльність. Консультації - це науково обґрунтована порада, що надається фахівцем. Наприклад, фахівець-криміналіст може проконсультувати оперативних працівників про використання конкретних науково-технічних прийомів і засобів для вирішення виникаючих завдань і можливостях криміналістичних досліджень в ситуації, що створилася [3, с. 472].
При розслідуванні злочинів, що вчиняються за допомогою обману, консультації слідчому можуть надавати спеціалісти різних сфер діяльності: податкові інспектори, аудитори, ревізори, спеціалісти з оподаткувань, бухгалтерського обліку, фінансово-господарської діяльності тощо. Також серед консультантів можуть бути наукові працівники у галузі податкового, господарського права, інших правових питань, та спеціалісти у сфері комп’ютерної інформації та техніки. Перевага консультування полягає в тому, що слідчий оперативно отримує кваліфіковану допомогу із спеціальних питань. Консультації самі по собі доказового значення не мають, але вони допомагають слідчому оцінювати докази, своєчасно вирішувати питань про призначень експертизи, визначити коло питань, адресованих експертові [4, с. 6].
При розслідуванні злочинів, що вчиняються за допомогою обману найдоцільніше залучати спеціалістів при провадженні таких слідчих дій як допит, обшук, огляд, та при здійсненні вилучень, тобто при провадженні таких процесуальних дій як тимчасовий доступ до речей і документів та тимчасове вилучення майна. Особливе значення та висока ефективність використання спеціальних знань, шляхом залучення спеціаліста має така слідча дія як допит. Окрім консультаційної діяльності та допомоги при підготовці до допиту, згідно ч. 4 ст. 71 КПК України спеціаліст має право ставити запитання учасникам процесуальної дії з дозволу сторони кримінального провадження, яка його залучила, чи суду. При провадженні допиту дуже важливе місце займає використання психологічних знань. Психологічні знання є знаннями в галузі психології, а тому вони вважаються спеціальними знаннями. Провадження допиту вимагає від особи яка проводить допит давати об’єктивну оцінку допитуваній особі, її особистісним характеристикам, психічним станам, процесам, моральним і діловим якостям. А тому, можна сказати, що основною метою застосувань спеціальних психологічних знань, при проведенні допиту являється встановлення психологічного контакту між слідчим, і допитуваною особою, та здійснення на неї психологічного впливу. Також важливе значення має участь спеціаліста при проведенні такої слідчої дії як обшук, та при вилученні яке регламентується главою 15 КПК «Тимчасовий доступ до речей і документів», та главою 16 «Тимчасове вилучення майна». По-перше, спеціаліст допомагає слідчому у підготовчій стадії, при складанні переліку об’єктів для вилучення, та у разі якщо документів які будуть передані добровільно буде не достатньо для повного, всебічного та об’єктивного розслідування, та буде необхідність проведення обшуку, спеціаліст допоможе вже при складанні переліку об’єктів для пошуку, та зможе зорієнтувати слідчого де їх шукати. По-друге, спеціаліст може бути залучений при безпосередньому проведенні обшуку (ч. 1 ст. 236 КПК), де він може допомогти слідчому як виявити необхідні документи, так і визначити приналежність тих чи інших документів до конкретної справи [5, с. 255].
Приймаючи участь у слідчому огляді та дослідженні документів, спеціаліст роз’яснює слідчому призначення кожного документу, та його значень для конкретної фінансово - господарської операції, та його співвідношення з іншими операціями, допомагає розібратися в особливостях оформлень документу, та виявити результати фальсифікації, підроблені записи та відхилення допущенні при ведені бухгалтерського обліку. Спеціаліст залучається для здійснення інших видів діяльності, з метою забезпечень швидкого, повного та неупередженого розслідувань, а саме для надання безпосередньої технічної допомоги (фотографування, складення схем, планів, креслень, відбір зразків для проведень експертиз тощо) сторонами кримінального провадження під час досудового розслідування і судом під час судового розгляду (ч. 2 ст. 71 КПК України).
Кримінальне процесуальне законодавство України розмежовує поняття «спеціаліст» та «експерт», що надає можливість обмежити категорію осіб, що володіють даним процесуальним статусом. Нормами КПК України встановлені обсяг прав та обов’язків експерта. Так, згідно з Законом України «Про судову експертизу» встановлено, що експертом в кримінальному проваджені є особа, що володіє науковими, технічними та іншими спеціальними знаннями, та має право згідно з ЗУ «Про судову експертизу» на проведення експертизи і якій доручено дати висновок щодо питань, які виникають під час кримінального провадження і стосуються сфери його знань [6]. Прийняття рішення про залучення експерта і призначення судової експертизи під час досудового розслідування покладається на слідчого, прокурора за їхньою ініціативою або на задоволення ними клопотання сторони захисту чи потерпілого. Проте кримінальним процесуальним законом встановлено випадки, в яких слідчий або прокурор зобов'язані звернутися до експерта для проведення експертизи. По суті, йдеться про обов'язковість призначення й проведення експертиз незалежно від бажання будь-якої зі сторін кримінального провадження. Така вимога закону зумовлена необхідністю доказування тих обставин, без встановлення яких не можна вирішити кримінальне провадження по суті.
      У багатоскладовому комплексному процесі розслідування злочинів, що вчиняються за допомогою обману встановлення фактів доказового значення відбувається шляхом безпосереднього сприйняття слідчим слідової картини (тоді ж у свідомості слідчого формується ідеальна модель механізму події злочину), а також завдяки науково-дослідному вивченню якостей об’єктів дослідження та встановлення взаємозв’язку між ними, тобто проведенню судової експертизи. Результати такого дослідження матеріальних об’єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про подію злочину, згідно зі ст. 65 КПК України, можуть бути визнані доказами у кримінальному провадженні. 
Під час розслідування злочинів, що вчиняються за допомогою обману переважно призначають і проводять такі види судових експертиз: судово-економічні (планово-економічну, фінансово-економічну), судово-бухгалтерські (експертизи бухгалтерських операцій на промислових підприємствах, у бюджетних організаціях, на підприємствах торгівлі, у будівельних організаціях тощо); судово-товарознавчу; судово-технологічну; криміналістичні (наприклад, почеркознавчу, техніко-криміналістичну експертизу документів, трасологічну); комп′ютерно-технічні; інженерно-технічні; судово-агропромислові. За потреби дослідження питань з інших галузей знань, зумовленої певною слідчою ситуацією, слідчий може призначити й інші судові експертизи.

Список використаних джерел:
1. Кучинська О.П. Кримінальний процес України: Навч. Посібник / О.П. Кучинська, О.А.Кучинська; Академія адвокатури України. – К.: Прецедент, 2005. – 208 с.
2. Використання спеціальних знань у кримінальному провадженні: проблемні питання [Електронни й ресурс]. – Режим доступу http://nndes.org.ua/news/item/68-F.html
3. Криминалистика: учебник / под ред. д.ю.н., проф. Е.П. Ищенко. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ», «ИНФРА-М», 2006. –748 с.
4. Сорокотягин И.Н. Использование специальных познаний в проверочной и организационной деятельности следователя: учебное пособие. – Свердловск, 1989. – 43 с.
5. Марущак О.А. Залучення спеціаліста при розслідуванні ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) / О.А. Марущак // Форум права. – 2014. – № 2. – С. 253-257.
6. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 № 4038-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/4038-12 
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2018
Листопад
ПнВтСрЧтПтСбНД
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2018 року?
 
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція