...Здібним заздрять, талановитим шкодять, геніальним лестять (М.Фадуль)...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 28.02.2018 - СЕКЦІЯ №1
Активна громадянська позиція особи є складовою правомірної поведінки і являє собою цілеспрямовану діяльність громадян, посадових осіб щодо реалізації своїх прав, обов'язків, компетенції в межах правових норм, яка пов'язана з додатковими витратами часу, енергії, а іноді й матеріальних засобів. Свідома, відповідальна та соціально активна правомірна поведінка є необхідною умовою для становлення громадянського суспільства, оскільки її мотивом є переконаність особи чинити правомірно, що, в свою чергу, є рушійною силою для розвитку правової держави. Одним із способів активізації соціально свідомої правомірної поведінки особи є розвиток концепції правового конструктивізму та популяризація ідеї цінності конструктивного впливу людини на оточуючу дійсність.
Конструктивізм (від лат. constructivus – той, що пов'язаний з побудовою, конструюванням) виник у 1920 – поч. 1930-х років як напрям в радянській архітектурі та образотворчому мистецтві, який за основу брав не композицію, а конструкцію та функціоналізм. З часом конструктивізм як концепція функціонального, раціонального мистецтва, поширюється на інші галузі знань, намагаючись створити нове суспільство, що функціонує на раціональних основах. У 1966 р. соціальний конструктивізм як теорію пізнання розвивають П. Бергер та Т. Лукман, визначаючи його метою виявлення шляхів за допомогою яких окремі індивіди та соціальні групи приймають участь у створенні реальності, яку вони сприймають [1]. 
Зазначений дискурс являє собою сукупність багатьох концепцій, теорій, вчень та емпіричних узагальнень із різних галузей знань та діяльності людини. Однак, в загальному значенні конструктивізм означає, настанову на штучну побудову (конструювання) певних ідеально-духовних чи матеріально-предметних реалій або тлумачення таких реалій як штучно сконструйованих (на відміну від інтерпретації їх як таких, що виникли природно чи стихійно). 
Вже на початку 1980-х років конструктивізм переростає у науково-філософський міжгалузевий дискурс сучасних природничих та гуманітарних наук, набуває поширення у філософії права та моралі. Основною тезою етичного конструктивізму є твердження про те, що моральні цінності являють собою конструкти розуму. Конструктивіст заперечує існування незалежної від свідомості моральної реальності або моральних фактів і вважає, що моральні принципи генеруються практичним міркуванням [2, с. 317; 3, с. 1].
У психології, стосовно конструктивізму, широко використовується теорія особистісних конструкцій Дж.О.Келлі, що визнає існування об’єктивної реальності як такої, однак по відношенню до конкретного індивіда вона являється абстракцією, оскільки в його свідомості відображається лише суб’єктивна версія, інтерпретація цієї реальності [4; 5].
Розвиваючись далі, ідеї конструктивізму знайшли своє відображення і в праві. Зазначається, що правова дійсність соціально конструюється, соціальний світ не існує сам по собі, а будується сукупністю взаємодій між суб’єктами, що його інтерпретують. Таким чином будь-яка наука, в тому числі і правова, є контекстуальною, є продуктом досвіду. Тобто, основним є твердження, що усі знання є продуктом їх «конструювання» суб’єктом в процесі пізнання.
Аксіологія правового конструктиву визнає та утверджує право, а також необхідність у цінностях, що створюються власне людьми. Оскільки в мисленні сучасної людини існує історичне та конструктивне відношення до цінностей, що спирається на традиції минулого, усвідомлює відповідальність перед майбутнім та визнає неминучість ціннісного розмаїття. Таким чином правовий конструктивізм визнає можливість не лише зміни цінностей у відповідності зі зміною історичного та соціально-культурного розвитку суспільства, а й стверджує, що цінності мають призвичаюватися, коректуватися та конструюватися людиною. Тобто моральні та правові цінності є похідними конструктами людського розуму [6].
Вважаємо, що вивчення та розвиток концепції правового конструктивізму сприятиме усвідомленню людиною тієї відповідальної ролі яку вона відіграє в суспільстві та в створенні правової дійсності. Зможе підвищити активну громадянську позицію індивідів – бути більш відповідальними, дотримуватися загальноприйнятих правил поведінки та норм права, приймати участь у створенні нових правових та моральних цінностей заради підтримання загального правопорядку та злагоди в суспільстві.
Усвідомлення людиною того, що вона не просто відображає оточуючу дійсність, а конструює, оформлює та організовує її у відповідності до власних настанов свідомості, зможе вплинути на зниження рівня правового нігілізму, оскільки від кожного з нас буде залежати чи жити в світі суцільного нігілізму, сконструйованому із настанов нігілістичної свідомості чи ні. Це підсилює роль активної вольової позиції кожного громадянина на шляху створення сучасної правової держави.

Список використаних джерел:
1. Бергер П. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания / П.Бергер, Т. Лукман; [пер. с англ. Е. Руткевич]. – М.: Academia-Центр, Медиум, 1995. – 323 с.
2. Reath A. Constructivism // Encyclopedia of Ethics / L.C. Becker and C.B. Becker, editors. 2nd ed. N.Y. and L.: Routledge, 2001. Vol.1. – P.317.
3. Побережный А.А. Конструктивистские идеи в этике и аксиологии / А.А. Побережный // І Міжнародна науково-практична конференція «Знання. Освіта. Освіченість» – Вінниця: ВНТУ, 2012. – [Електронний ресурс]: http://conf.vntu.edu.ua/znanosv/2012/txt/poberezhny.pdf
4. Kelly, G.A. Theory of Personality: The Psychology of Personal Constructs / George Alexander Kelly. – New York: W.W. Norton and Company, 1963. – 190 p.
5. Фрейджер Р. Психология личностных конструктов и когнитивная психология: Дж.Келли и А. Бек / Роберт Фрейджер, Джон Фейдимен; [пер. с англ. С. Рысев]. – С.-Пб.: Прайм-Еврознак, 2007. – 121 с.
6. Бурдоносова М.А. Розвиток національної правової свідомості як необхідна умова подолання політико-правової кризи в Україні / М.А. Бурдоносова // Публічне право: науково-практичний юридичний журнал. – 2014. – № 4 (16)/2014. – С. 199-205. 
 
 

Додати коментар


Захисний код
Оновити


-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2019
Січень
ПнВтСрЧтПтСбНД
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2018 року?
 
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція