... Немала частина успіху – бажання досягти його (Сенека) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 28.02.2018 - СЕКЦІЯ №6
Причини і умови злочинності проти працівників правоохоронних органів криються як в об'єктивних явищах і процесах життєдіяльності людей, так і в груповій свідомості. Соціальна обумовленість цього виду злочинності, як і злочинності в цілому, залежить від стану політичного, соціального та духовно-морального життя суспільства на певному етапі його розвитку. Звісно, будь-які зміни в певному суспільстві, як-то зміна політичного режиму, тягнуть за собою і зміни в цих умовах. Виявлення причин та умов, що призводять до такого виду злочинності є необхідним задля побудови ефективного комплексу запобіжних заходів, які зможуть в перспективі мінімізувати злочинні прояви проти правоохоронців.
Серед чинників вказаної групи злочинів варто вказати економічні, які криються в затяжній економічній кризі та її наслідках. Загальновідомим є факт того, що економічна нестабільність в країні призводить до винайдення громадянами нових способів задоволення власних потреб. О.М. Костенко стверджує: сучасна вітчизняна злочинність є особливим різновидом злочинності – це злочинність кризового типу. З одного боку, вона породжена соціальною кризою в Україні, а з іншого – будучи її породженням, сьогоднішня злочинність створює благодатний ґрунт для поглиблення кризи. Злочинність кризового типу має властивість зводити нанівець будь-які добрі наміри реформаторів [2].
Керівники правоохоронних органів також підтверджують факт впливу економічної кризи на рівень злочинності: в країні погіршується економічна ситуація, а це завжди супроводжується зростанням злочинності. Як тільки знижується рівень життя людей, злочинність зростає, і насамперед це стосується майнових злочинів [3]. Умови, коли доходи бідних та багатих різняться в декілька разів, спричинюють зростання невдоволення серед незаможних верств населення, виникнення бажання порушення норм і правил поведінки.
Серед українських науковців доволі типовим є віднесення до соціально-економічних умов і брак фінансування правоохоронної системи. Однак дані, які наявні в проекті Державного бюджету на 2018 рік свідчать про збільшення фінансування, зокрема, Генеральної Прокуратури України на 16% (до 6,7 млрд грн), а МВС на 20% (до 63,9 млрд грн) [4] у порівнянні з попереднім роком. Звісно, скрутною залишається ситуація із матеріально-технічним забезпеченням правоохоронців – відповідно до проекту бюджету на 2017 рік Національна поліція забезпечується лише на 58,8 % від потреби, що складає майже 11 мільярдів гривень. Національна гвардія забезпечується на 83,5%, недостача фінансування складає близько 1,7 млрд гривень. Прикордонна служба забезпечується на 71,3% – недофінансування 2,8 млрд гривень [5]. Низький рівень фінансування правоохоронної діяльності означає низький рівень заробітної плати співробітників таких органів. Постійний напружений графік, ненормований робочий день, регулярні стресові ситуації в поєднанні з низьким рівнем оплати праці тягнуть за собою виникнення в правоохоронців формального ставлення до власних обов’язків, що своєю чергою, викликає невдоволення з боку суспільства.
Через низький рівень фінансування правоохоронної системи відбувається підвищення вторинної зайнятості серед співробітників правоохоронних органів, тобто зросла кількість працівників, котрі з метою покращення свого матеріального становища шукають додаткові джерела доходу. Під час здійснення своїх службових обов’язків, правоохоронці використовують службові повноваження для отримання неправомірної вигоди. Працівники правоохоронних органів можуть не тільки брати участь в певних видах підприємницької діяльності, але й бути їх засновниками. У такому разі вони мають порівняно більші переваги, аніж інші підприємці. Це пояснюється наявністю службових повноважень та можливістю доступу до інформації з обмеженим доступом, наприклад, комерційної. 
У літературі зазначається про не важливість того, що правоохоронці отримують при інших рівних умовах додатковий дохід від своєї ділової активності, більший, ніж інші учасники ринку. Проблема в тому, що така нерівність деформує ринкові відносини в цілому, створює прецедент, коли хтось заробляє більше інших не тому, що виробляє продукцію або послуги дешевше або кращої якості в порівнянні з іншими, а за рахунок приналежності до певного державного відомства. За даними дослідження правоохоронцям значно легше знайти роботу, яка носитиме незаконний характер [6]. До того ж, специфічним видом незаконного доходу серед працівників правоохоронних органів є так зване «кришування» або ж надання послуг щодо захисту від будь-якого виду втручання ззовні в діяльність приватних підприємств, установ, організацій. Так, в країні відомі випадки, коли Працівники правоохоронних органів були причетні до «кришування» грального бізнесу, незаконного видобутку бурштину, контрабанди, незаконного обігу наркотичних речовин та діяльності злочинних угрупувань [7; 8].
Усі вище перелічені явища призводять до виникнення конфлікту інтересів – наявності в особи приватного інтересу в сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень [9]. Він, як відомо, є одним із проявів корупції, яка наразі поширена в державі. Згідно з даними авторитетних досліджень, правоохоронна система входить до топ-10 найкорумпованіших сфер суспільного життя в Україні. Так, дослідники Київського міжнародного інституту соціології вказують, що в правоохоронних органах динаміка корупції йде лише на збільшення [10]. За даними НАЗК, приблизно 15% українців стикались із корупцією в правоохоронній системі в 2017 році [11]. Корупційні практики в правоохоронних органах також є одним із способів отримання незаконного доходу. До типових корупційних проявів в правоохоронній сфері слід віднести: розтрата, привласнення, розкрадання бюджетних коштів при здійсненні державних закупівель; службові зловживання процесуальними рішеннями (наприклад, в м. Дніпро було затримано працівника поліції, який вимагав надання йому неправомірної вигоди за закриття кримінального провадження [12]); використання службових повноважень із доступу до інформації з обмеженим доступом, у тому числі комерційної, з метою її подальшого продажу. Рейдерство, зайняття незаконною комерційною діяльністю, корупційні практики в правоохоронних органах – усі ці дії викликають невдоволення з боку громадян. 
Отже, підбиваючи підсумок можна сказати про те, що детермінація перешкоджання службовим обов’язкам працівників правоохоронних органів зумовлена багатьма чинниками. Умовно їх можна поділити на внутрішні, які функціонують всередині правоохоронної системи, та зовнішні, які, відповідно, виникають і розвиваються в суспільстві. Усі вони тісно зв’язані між собою та, здебільшого, викликані теперішньою ситуацією в країні. Основними умовами, які сприяють цьому виду злочинності є економічна нестабільність в державі, комерціалізація правоохоронної діяльності та участь працівників правоохоронних органів у веденні нелегального бізнесу.

Список використаних джерел:
1. Даньшин И.Н. Общетеоретические проблемы криминологии: монография / И.Н.Даньшин. – Харьков: Прапор, 2005. – С. 93-96.
2. Костенко О.М. Корупція кризового типу: поняття і шляхи протидії / О.М. Костенко // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2008. – Вип. 18. – С.136-141. 
3. Головкін Б.М. Загальна характеристика детермінантів злочинності в Україні / Б.М. Головкін // Форум права. – 2014. – № 1. – С. 106-111. 
4. Бюджет-2018: Будуємо поліцейську державу за рахунок пограбування громад. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://censor.net.ua/blogs/1106441/byudjet2018_ budumo_poltseyisku_derjavu_za_rahunok_pograbuvannya_gromad 
5. У МВС кажуть, що на 2017 рік їх пропонують «бюджет знущання». [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2104417-u-mvs-kazut-so-na-2017-rik-im-proponuut-budzet-znusanna.html 
6. Коленникова О. Коммерциализация служебной деятельности работников милиции / О. Коленникова, Л. Косалс, Р. Рывкина [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ecsocman.hse.ru/data/057/386/1217/009.pdf 
7. Міліціонерові дали 1,5 року з конфіскацією за «кришування» наркоторговців. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.unian.ua/society/750024-militsionerovi-dali-15-roku-z-konfiskatsieyu-za-krishuvannya-narkotorgovtsiv.html 
8. На Буковині суд арештував прикордонника за «кришування» контрабанди. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://promin.cv.ua/2017/11/23/na-bukovyni-sud-areshtuvav-prykordonnyka-za-kryshuvannia-kontrabandy.html 
9. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII. Дата оновлення: 12.03.2017. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/page 
10. Стан корупції в Україні. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://nazk.gov.ua/sites/default/files/docs/nazk_files/doslidzhennya/34.pdf 
11. Корупція в Україні: 2017. Аналіз результатів пілотного застосування Методики оцінки рівня корупції в Україні. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://nazk.gov.ua/sites/default/files/do.pdf 
12. В Днепре коп. требо вал 40 тысяч гривен за закрытие уголовного дела. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://glavnovosti.com/criminal/v-dnepre-kop-treboval-40-tysyach-griven-za-zakrytie-ugolovnogo-dela 
 
 

Додати коментар


Захисний код
Оновити


-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2018
Грудень
ПнВтСрЧтПтСбНД
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2018 року?
 
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція