... Життя не навчить, якщо не має бажання порозумнішати (Б. Шоу) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 28.02.2018 - СЕКЦІЯ №6
Пізнаючи світ – людина наповнює своє життя змістом (І.В.Озерський)
Про Озерського Ігоря Володимировича як неординарну особистість можна писати і говорити мабуть безкінечно, адже останній має цікаву історію свого життя. Однак стосовно характеристики вченого як особистості ми оминемо у цій роботі, оскільки розглянемо цю постать з позиції внеску вченого в розвиток науки «юридичної психології». Лише варто зазначити, що Озерському Ігорю притаманні такі переважаючі особистісні якості як чесність, справедливість, сміливість, виправдана впертість та креативність мислення. 
Відтак, у продовження заявленої у науковій праці теми варто трішки зупинитися на деяких біографічних даних автора. Отож, народився Озерський Ігор Володимирович в мальовничому краї на Полтавщині. Ще в шкільні роки Озерський Ігор активно брав участь та виборював призові місця в різного роду олімпіадах, вікторинах з історії, права, української літератури і малювання. Писав майбутній вчений з дитячих рочків (з дев’яти) також і вірші, що в добірці нараховувалось близько 30 поетичних творів на тему любові до рідних, батьківщини та життя. Такий хист до поезії, письма та малювання мабуть не є випадковістю, адже його духовним наставником завжди була рідна бабуся Фесенко Марія Степанівна, котра була редактором місцевої газети (1978-1994 рр.). Також варто згадати і про відомого пращура (дідуся) Ігоря Озерського, котрий був помічником генерального писаря в гетьмана Івана Мазепи. Наслідком такої настирності, наполегливості, творчого хисту Ігоря Озерського стали його численні (понад 260 найменувань) друковані наукові праці, серед яких: 7 монографій, 10 навчальних посібників, 4 практикуми, 2 курси лекцій, 2 лекції та 14 навчально-методичних посібників. 
Тож, тепер варто біографічно пройтися життям Ігоря Озерського. Так, починаючи з 1996 року Озерський Ігор перебував на службі в правоохоронних органах та на викладацьких посадах у вишах України. У 1998 році Ігор Озерський закінчив з відзнакою Національну академію внутрішніх справ (далі - НАВС) за спеціальністю «правознавство» та в 2001 році ад’юнктуру НАВС. Згодом, у 2004 році Озерський Ігор закінчив Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка за спеціальністю – «психологія».
У 2007 році Озерського Ігоря було обрано дійсним членом - академіком Міжнародної кадрової академії, а в 2011 році останнім була успішно захищена докторська дисертація з юридичних наук за унікальною спеціальністю – «юридична психологія». Також, вчений є членом редколегій фахових видань з юридичних наук, зокрема редакційної колегії інформаційно-аналітичного наукометричного журналу «Економіка. Фінанси. Право» та редакційної колегії електронного наукового фахового видання «Юридичний науковий електронний журнал» Запорізького національного університету. Автором, особисто розроблені та упроваджені наступні законопроекти та проекти нормативно-правових актів: у законодавчій роботі – прийнято Комітетом з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради України для опрацювання проекту Кримінально-процесуального кодексу України та Закону України «Про прокуратуру»; у правоохоронній сфері – рекомендації щодо оптимізації здійснення професійно-психологічного відбору, виховання, адаптації та атестації прокурорських кадрів. Зокрема розроблено: Кодекс професійної етики та поведінки прокурора; Положення про порядок проведення атестації прокурорських працівників; Положення про порядок заміщення посад помічників прокурорів і слідчих у міських, районних та прирівняних до них прокуратурах; Присяга працівника органів прокуратури України; Положення про Службу психологічного забезпечення в системі органів прокуратури України.
Варто згадати і державні заохочення Ігоря Озерського, адже в 1994 році останнього нагороджено подякою Президента України; 2007 році нагрудним знаком «Відмінник освіти України»; 2008 році «Орденом святих Кирила і Мефодія»; 2008 році «За заслуги в освіті»; 2008 році Орденом «За мужність та професіоналізм», першого ступеня; 2010 році медаллю міжнародної громадської організації; 2012 році почесне звання Союзу юристів України «Видатний юрист України»; 2017 році подякою за внесок у розвиток правової освіти в Україні, 2017 році відзнакою Української асоціації прокурорів.
Озерський Ігор увійшов в сучасну історію розвитку юридичної психології як вчений, що фундаментально розробив та упровадив підгалузь юридичної психології – «Психологія прокурорської діяльності», а також став автором низки актуальних та вагомих наукових праць з означеної науки, зокрема: 
«Юридико-психологічні аспекти взаємодії слідчого з органом дізнання»: навч. посіб. – К.: Знання, 2000. – 120 с. У представленій праці розглядається малодосліджена проблема юридико-психологічних аспектів органів досудового розслідування та дізнання суб’єктів спільної кримінальної процесуальної діяльності. Показані перспективи вдосконалення правової регламентації взаємодії, яка ґрунтується на професійно-психологічних відносинах суб’єктів розкриття та розслідування злочинів. Також виокремлюються психологічні аспекти найбільш важливих для слідчої практики форм взаємодії слідчого і оперативного працівника, при використанні яких закономірності соціальної психології проявляються найбільш повно і глибоко.
«Взаємодія слідчого з органом дізнання в системі МВС України» (організаційно-правовий та психологічний аналіз): монографія: – К., 2004. – 218 с. Наукова праця присвячується актуальній для правоохоронних органів проблемі, адже успішне вирішення поставлених у Кримінальному процесуальному законодавстві України завдань щодо багато в чому залежить від того, наскільки якісною буде взаємодія органів досудового розслідування, процес якого обумовлений соціально-психологічними механізмами. 
«Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи (криміналістичний та психологічний аналіз)» – наук.-практ. посіб. – Кіровоград, 2006. – 113 с. У роботі проаналізовано криміналістичні та психологічні аспекти діагностики та профілактики статевої злочинності, визначені психологічні та соціальні чинники, котрі передують мотивації вчинення такого виду злочинів. Виокремлено психологічні питання превенції статевої злочинності.
«Психологія прокурорської діяльності» – навч. посіб. (альбом схем). – К., 2008. – 263 с. У посібнику розглянуті психологічні чинники опосередкування прокурорської діяльності. Виокремлені питання використання спеціальних психологічних знань у прокурорській діяльності та проведення судово-психологічних експертиз. Варто зазначити, що це на той час був опублікований перший в Україні та країнах СНД навчальний посібник з психології прокурорської діяльності.
«Використання прокурором психологічних знань при підтриманні державного обвинувачення в суді»: монографія. – Полтава, 2008. – 366 с. У монографії розглянуті риторико-психологічні особливості підтримання прокурором державного обвинувачення в суді на основі комплексного науково-прикладного опрацювання автором означеного інституту прокурорської діяльності. Виокремлені питання використання психологічних та риторичних знань в прокурорській діяльності у судовому процесі. Ігор Озерський пропонує власне бачення розв’язання низки складних дискусійних у теорії юридичної психології питань стосовно психологічного опосередкування обвинувальної діяльності органів прокуратури та вдосконалення тактики й методики підтримання державного обвинувачення, котрі й визначили актуальність і значущість монографічної роботи. 
«Психологічне забезпечення роботи з кадрами в органах прокуратури України»: монографія. – Полтава, 2009. – 760 с. У монографії обґрунтовані та комплексно досліджені питання психологічного забезпечення роботи з кадрами в органах прокуратури України, зокрема, підвищення якості професійно-психологічної підготовки, удосконалення організації правильного відбору, розстановки, професійної орієнтації, адаптації та виховання прокурорських кадрів. Автор пропонує власне бачення розв’язання низки складних дискусійних у теорії юридичної психології питань стосовно психологічного опосередкування професійної підготовки прокурорських працівників, котрі й визначили актуальність та значущість монографічної роботи. 
«Наукові засади організаційно – правового та психологічного забезпечення діяльності органів прокуратури»: монографія / І.В. Озерський. – Полтава: Вид-во ТОВ «Копі-Центр». – Полтава, 2010. – 488 с. У монографії комплексно досліджені питання організаційно – правового та психологічного забезпечення діяльності органів прокуратури України. Дослідження психологічного забезпечення прокурорської діяльності уможливить розв’язати низку теоретичних проблем юридичної психології і в перспективі стати основою для подальшої оптимізації професійної діяльності прокурорських працівників.
«Кадровий менеджмент в органах прокуратури»: монографія – Полтава, 2012. – 504 с. У монографії комплексно досліджені питання організаційно-правового та психологічного забезпечення кадрового менеджменту в діяльності органів прокуратури України. Автор пропонує власне бачення розв’язання низки складних дискусійних у теорії адміністративно-правової науки та юридичної психології питань стосовно оптимізації кадрового менеджменту в органах прокуратури, які й визначили актуальність та унікальність монографічної роботи. Дослідження організаційно-правових та психологічних чинників роботи з кадрами в органах прокуратури як забезпечувальної функції, на думку вченого, уможливить розв’язати низку теоретичних проблем адміністративно-правової науки та юридичної психології і в перспективі стати основою для подальшого удосконалення професійної діяльності прокурорсько-слідчих працівників.
«Використання спеціальних психологічних знань в юрисдикційному процесі України»: лекція / І.В. Озерський – Полтава: Вид-во «Полтавський літератор». Полтава, 2013. – 66 с. У представленій лекції актуалізована назріла в правничій науці та практиці проблема використання спеціальних психологічних знань в юрисдикційному процесі України, зокрема цьому слугувало і прийняття нового кримінального процесуального кодексу України. Лекційна мета полягає в озброєнні сучасного юриста та юридичного психолога знаннями, навичками, вміннями використання і застосування спеціальних психологічних знань в кримінальному, адміністративному, цивільному та господарському процесі України. Автор пропонує власне бачення розв’язання низки складних дискусійних у теорії юридичної психології питань стосовно використання різних форм спеціальних психологічних знань та надає практичний коментар низки правових норм, що відкривають унікальні можливості залучення спеціалістів-психологів до юрисдикційного процесу. 
«Конфлікти в діяльності органів прокуратури»: лекція / І.В. Озерський – Полтава: Вид-во «Полтавський літератор». – К., 2014. – 86 с. У представленій лекції актуалізована назріла в правничій та психологічній науці проблема діагностики та нейтралізації конфліктів та конфліктних ситуацій в діяльності органів прокуратури. Лекційна мета полягає в озброєнні сучасного юриста та юридичного психолога знаннями, навичками, вміннями діагностики та нейтралізації конфліктів у професійній діяльності. Автор пропонує власне бачення розв’язання низки складних дискусійних у теорії юридичної психології питань стосовно вивчення, діагностики та нейтралізації конфліктів у професійній діяльності прокурорсько-слідчих працівників. 
«Юридична психологія (особливості відбору та підготовки кадрів)» – наук-практ. посіб. – Полтава, 2014. – 194 с. У роботі розглянутий діагностичний інструментарій професійно-психологічного відбору на навчання та службу до органів прокуратури України, що спирається на специфічні особливості професійної діяльності фахівців різного профілю та вимоги до їх особистісних якостей, які можуть здобуватись лише шляхом професіографічного опису психологічних вимог професії та особистості. Окремо надаються пропозиції, рекомендації та концептуальні засади створення “Служби психологічного забезпечення в системі органів прокуратури України”, як органу, на який і буде покладено втілення на практиці отриманих результатів та виробленні рекомендацій з оптимізації професійної діяльності. 
На волонтерських засадах Озерським Ігорем опублікований посібник: «Організація соціально-психологічної реабілітації учасників АТО»: методичний посібник – Ви-во Полтавський літератор – Київ, 2016. – 24 с. У посібнику висвітлені рекомендації щодо оптимізації здійснення реабілітаційних заходів стосовно бійців АТО та їх родин. Рекомендації у вигляді посібника розіслані по деяким реабілітаційним центрам України та довели свою ефективність. Також можна позаздрити і сміливості Озерського Ігоря, адже в 2004 році останнім публікується в четвертому номері журналу «Економіка. Фінанси. Право» гучна стаття на тему: «Организованная экономическая преступность в Украине как инструмент взаимодействий властных структур», в котрій автором критикується наявний на той час політичний режим в Україні та дії офіційної влади, що поступово зрощувалась з організованою економічною злочинністю.
Необхідність наукового дослідження психологічних засад прокурорської діяльності на думку Ігоря Озерського обумовлюється практичними потребами системи органів прокуратури України, логікою розвитку юридичної психології як двоєдиної інтегральної науки та виокремлення її самостійного напрямку (підгалузі) – «психології прокурорської діяльності». Таким чином, концептуальна ідея розглянутих вище наукових праць Ігоря Озерського, полягає в обґрунтуванні на теоретичному і практичному рівнях необхідності виокремлення в межах юридичної психології, нової підгалузі – «Психологія прокурорської діяльності», що з позицій автора, вивчає психологічні явища, механізми та закономірності, пов’язані з прокурорською діяльністю, реалізацією конституційних функцій органів прокуратури, психологічні особливості особистості прокурорських працівників, поведінки та взаємодії у сфері правозастосування. 
 
 

Коментарі 

 
0 #1 Евгения 2018-02-20 20:57 Праці автора дуже цікаві, доречні та важливі для практикуючих юристів, психологів та викладачів вищих навчальних закладів! Можна знайти багато потрібної інформації та відповідей! Велика подяка автору та побажання успіху! Цитувати
 

Додати коментар


Захисний код
Оновити


-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2018
Грудень
ПнВтСрЧтПтСбНД
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2018 року?
 
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція