... Немала частина успіху – бажання досягти його (Сенека) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 28.02.2018 - СЕКЦІЯ №5
Сучасна українська кримінологія, займаючись розробкою заходів протидії насильницьким злочинам, довгий час базувалась на особі злочинця і тих негативних факторах, які впливали на її несприятливе формування. Практично не приділялась увага особі потерпілого. Однак загальновідомо: не існує кримінальний конфлікт в загальному розумінні цього слова, без участі потерпілого. У більшості випадків здійснення злочинів, пов’язаних з насильством, є кульмінацією криміногенної ситуації, яка певною мірою зумовлена віктимною поведінкою потенційного потерпілого. Саме тому дослідження насильницьких злочинів повинно бути багатовекторним та обов’язково включати в себе оцінку ролі потерпілого.
В останні роки з'явилась певна кількість праць, присвячених віктимологїі. Проблему віктимологічної профілактики розглядають А.Ю. Кулієв, О.А. Козерацька, В.О. Тулякова [1; 2; 3]. Однак, у сучасній українській науковій літературі відсутні аналітичні дослідження щодо індивідуальної віктимної профілактики. 
Як відомо віктимологічна профілактика є самостійним напрямом індивідуального запобігання насильницьких злочинів. Набір профілактичних заходів індивідуального віктимологічного спрямування залежить від різновидів віктимної поведінки потерпілих: від застережливо-роз’яснювальних – до заходів примусу та фізичного захисту потенційних жертв. Головне завдання – змінити віктимну поведінку потенційних жертв й запобігти можливості їх перетворення на реальних потерпілих від насильницьких злочинів. 
Не існує «природжених жертв» або «жертв від природи». Але набуті людиною фізичні, психічні і соціальні риси і ознаки (наприклад, фізичні й інші недоліки, нездатність до самозахисту або недостатня готовність до неї, особлива зовнішня, психічна і матеріально-фінансова привабливість) можуть зробити її схильною до перетворення на жертву злочину. Якщо вона усвідомлює цю свою підвищену віктимогенність, вона може засвоїти певну поведінку, що дозволяє чинити опір і справлятися з цією загрозою. На відміну від статичних понять уразливості жертви і схильності до перетворення на жертву, моделі способу життя і віктимізації, що полегшують, стимулюють і безпосередньо викликають злочин, є динамічними. Люди набувають навиків кримінальної і віктимної поведінки в процесі символічної інтеракції. Взаємні погляди і зв’язки, а також різні інтерпретації поведінки і осіб злочинця і жертви мають для цих процесів вирішальне значення. 
Звертає на себе увагу й поява таких елементів, як захист і безпека, коли йде мова про індивідуальну віктимологічну профілактику. Деякі фахівці справедливо вказують на те, що віктимологічна профілактика призначена для зниження ризику стати жертвою злочинних зазіхань [4, с. 68], на орієнтованість віктимологічної профілактики щодо забезпечення безпеки потенційних жертв злочинів [5, с. 16]. Зниження ризику стати жертвою злочину фактично націлене на забезпечення захисту особи від злочину, у т.ч через самозахист, тобто надання їй безпеці, оскільки будь-яка система прагне до самозбереження. Тому однією з основних задач віктимологичної профілактики є вироблення алгоритму дій людини, спрямованих на зниження небезпеки стати жертвою злочину, тобто на забезпечення своєї безпеки, нерідко шляхом самозахисту. Кримінологічна безпека об'єкта означає захищеність його від зовнішніх і внутрішніх погроз, що дозволяє надійно зберегти й ефективно використовувати його потенціал [6, с. 55]. Більш розгорнута дефініція кримінологічної безпеки, під якою розуміють об'єктивний стан захищеності життєво важливих та інших суттєвих інтересів особистості, суспільства й держави від злочинних зазіхань, що породжують різного роду криміногенними чинниками (явищами та процесами), а також усвідомлення людьми такої своєї захищеності. Особливе значення для індивідуальної віктимологічної профілактики злочинів має самозахист. Науковці підкреслюють, що здатність до самозахисту виявляється в криміногенних ситуаціях у людей, які завжди володіють віктимологічним потенціалом, а віктимологи виділяють у їхньому ряді віктимні, що різко звужують можливості до самозахисту. Самозахист – найбільш доступний засіб забезпечення захищеності жертв злочинів. Усунення віктимного стану певної частини населення є лише прикладом профілактики захисту (одного з 4 видів кримінологічної профілактики), сукупністю заходів, що здійснюються з метою ліквідації умов, які сприяють вчиненню злочинів, та (опосередковано) антигромадських проявів. 
При дослідженні внеску жертви у вчинення злочину за допомогою аналізу взаємозв’язків і взаємозалежностей між злочинцем, жертвою і ситуацією вчинення злочину, багатьма віктимологами виділилося поняття «вина жертви». Досліджуючи її віктимологічний аспект В.О. Туляков визначив три форми прояву вини потерпілого, що суттєво деталізує розуміння зазначеного поняття і ролі вини жертви в механізмі злочину [3, с. 119]. 
Перша форма являє собою сукупність соціально-психологічних субстанціональних і функціональних змін. Це можуть бути емоції, мотиви, психічне ставлення до злочину і його наслідків. До другої форми слід віднести оціночну сторону віктимної активності з точки зору її відповідності пануючим в суспільстві соціальним нормам та цінностям і самосвідомості індивіда. Визначити ступінь винуватості жертви злочину можливо при ідентифікації людини як з боку суспільства, так і з боку самого потерпілого. 
Третю форму прояву вини жертви злочину найтісніше пов’язують з процесом віктимізації. Саме це повністю відповідає традиційному віктимологічному уявленню про роль потерпілого в механізмі злочинного посягання. Мова йде про негативну поведінку потерпілого, яка сприяє вчиненню злочину. Зазначена форма «вини жертви» характеризує вчинки і поведінку потерпілого, причинно пов’язані з вчиненням щодо нього злочину, які об’єктивно заподіяли шкоду суспільству при наявності в них елементів, що сприяли зародженню злочинного наміру в іншої особи або його реалізації [3, c. 126-127]. 
Саме тому, науковцями пропонується диференціювати заходи безпеки і заходи забезпечення безпеки. Можна взагалі говорити, що самозахист індивіда полягає в реалізації заходів забезпечення безпеки. Так, на думку В.Я. Рибальскої «суть віктимологічної профілактики полягає в перевазі заходів, що не мають безпосередньої правової регламентації» [7, с. 69]. В.В. Веселуха справедливо пропонує необхідність нормативної бази, наприклад, регулюючої межі втручання державних органів, інших суб'єктів у сферу прав осіб, що підлягають віктимологічній профілактиці [4].
Потерпілий часто відіграє кримінологічно значиму роль в механізмі злочину. Ці спостереження, що мають в основі оцінку безлічі ситуацій конкретних злочинів, представлені тепер в узагальненнях, що дозволяють судити про віктимологічну сторону кримінальних проявів як про явище типове. Розглядати це явище (всі його компоненти – особистісні, мотиваційні, ситуаційні, поведінкові) можна і потрібно як складову частину загальнокримінологічного механізму. 
Зрозуміло, типовою може бути активна і пасивна, позитивна і негативна поведінка потерпілого. Але було б неправильно вважати, що значущість кримінологічної віктимної поведінки пов’язана лише з активністю і негативною мотивацією. Пасивна, некритична поведінка, позитивна мотивація дії чи бездіяльності потерпілої особи теж не нейтральні в механізмі злочину. Стикаючись з різними ролями потерпілих від злочину, необхідно повинні розібратися в ступені їх кримінологічної значущості. Проте цим роль потерпілої особи не обмежується. Вона може виявитися в механізмі злочину не лише через ситуацію, але і через особу злочинця, якщо у минулому майбутня жертва зробила на нього формуючий вплив. 
Необхідно відмітити величезну роль закладів освіти у здійсненні індивідуальної віктимної профілактики. Саме в ході учбового процесу людина засвоює правила поведінки, моральні норми, норми правової культури суспільства які зменшують ризик стати жертвою. Сучасні науковці наголошують на необхідністі запровадження в закладах освіти спеціальних програм по віктимологічному вихованню [69, с. 92]. 
Таким чином, можна зробити висновок, що індивідуальна віктимологічна профілактика повинна здійснюватися з урахуванням соціальних, вікових та психологічних особливостей жертви.
Для підвищення ефективності віктимологічної профілактики Україна повинна: активізувати зусилля з організації громадських центрів правової та психологічної допомоги жертвам насильства; ефективно використовувати засоби масової інформації, правової пропаганди і правового виховання громадян.

Список використаних джерел:
1. Козерацька О.А. Судово-психіатрична оцінка віктимної поведінки потерпілих внаслідок сексуального насильства / О.А. Козерацька // Scientific Journal «ScienceRise: Medical Science».   № 7(15). – 2017   С.11-23.
2. Кулієв А.Ю. Запобігання злочинності заходами віктимологічної профілактики / А.Ю. Кулієв // Південноукраїнський правничий часопис: зб. наук. праць. – Одеса, 2007. – № 3. – С. 51-53.
3. Туляков В.О. Віктимологія (соціальні та кримінологічні проблеми) / В.О. Туляков. – Одеса: Юрид. літ., 2000. – 336 с. 
4. Веселуха В. Значення віктимологічної профілактики в системі запобігання злочинності / В. Веселуха // Право України. – 2009. – № 10. – С. 67-70.
5. Ведерникова О.Н. Теория и практика борьбы с преступностью в Великобритании / О.Н. Ведерникова. – М.: Российская криминологическая ассоциация, 2001. – 344 с. 
6. Джужа О.М. Профілактика злочинів: [підручник] / О.М. Джужа, В.В. Василевич, О.Ф.Гіда та ін.; за заг. ред. докт. юрид. наук, проф. О.М. Джужи. – К.: Атіка, 2011. – 720 с.
  7. Рыбальская В.Я. О виктимологическом направлений профилактики преступности несовершеннолетних / В.Я. Рыбальская // Виктимология и профилактика правонарушений: сб. науч. тр. – Иркутск, 1999. – С. 68-69. 
 
 

Додати коментар


Захисний код
Оновити


-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2018
Березень
ПнВтСрЧтПтСбНД
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
У якій, на Вашу думку, сфері державної діяльності принцип справедливості реалізується найгірше?
 
На Вашу думку чи є, на сьогодні, основним змістом діяльності органів державної влади забезпечення верховенства права в Україні?
 
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція