... Таємниця успіху у тому, щоб бути готовим скористатися зі слушної нагоди, коли вона настане (Б. Шоу) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 28.02.2018 - СЕКЦІЯ №2
Сучасні тенденції розвитку державності, громадянського суспільства в Україні, її участь в євроінтеграційних процесах зумовлює необхідність перегляду ролі держави в керуванні суспільними справами, методів і способів її впливу на суспільні відносини.
Питанням співвідношення понять «державне управління» та «державне регулювання» присвячено цілий ряд досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених-юристів, економістів, спеціалістів з державного управління з радянських часів і до сьогодні. Дослідження останніх років все частіше присвячені кардинальним змінам у підходах до питання керування суспільними процесами з боку держави, вивченню сучасного європейського та світового досвіду державного управління, у зв’язку з чим у вітчизняному адміністративно-правовому понятійному апараті з’являются терміни «публічний інтерес», «публічне управління», «публічне адміністрування», «публічна адміністрація». Ведеться мова про трансформування «державного управління» у «публічне адміністрування» не лише за формою, назвою, а й за змістом.
Традиційно під державним, як і будь-яким іншим видом управління, мають на увазі керуючий вплив суб’єкта управління (керуючої системи) на об’єкт управління (керовану систему). Характерними ознаками державного управління є підпорядкованість об’єкта управління (який при цьому є цілком самостійним учасником правовідносин і суб’єктом державно-владних повноважень) суб’єкту управління, в особі якого виступають органи виконавчої влади, посадові особи, службовці, вповноважені недержавні суб’єкти. Суб’єкт державного управління наділений державно-владними повноваженнями, за допомогою яких реалізує волю держави, її завдання та функції. Для об’єкта управлінських відносин (ними виступають окремі сфери та галузі суспільного життя, а також різні організації) веління суб’єкта є обов’язковими. Таким чином, державне управління передбачає безпосередній владний вплив на об’єкти управління.
Державне регулювання, на думку ряду вчених, є поняттям більш вузьким, ніж державне управління [1, с. 96-97; 2, с. 64-65; 3, с. 9-10]. Якщо управлінням є будь-який вплив суб’єкта управління на об’єкт управління, здійснюваний з метою спрямувати його дії бажаним для суб’єкта чином, то регулювання покликане здійснювати коригування діяльності об’єкта, що спрямовується управлінням загалом. На думку А. Омельченка управління включає і адміністративно-розпорядчий вплив, і економічне стимулювання, і морально-психічний вплив, тобто всю систему форм і методів управління. Державне регулювання більшою мірою спирається на використання економічних методів управління, механізмів обмежуючого та стимулюючого характеру (встановлення певних стандартів, нормативів, квот, лімітів, тарифів тощо) [1, с. 96-97].
Державно-управлінський вплив більше спрямований безпосередньо на об’єкти управління, натомість державне регулювання направлене на середовище функціонування суб’єктів, створення відповідних умов для їх діяльності.
Державне управління традиційно пов’язується з наявністю у суб’єктів управління підлеглих їм об’єктів, а державне регулювання – із впливом переважно на організаційно не підпорядковані об’єкти [4, с. 11].
Однак Є. Кубко зазначає, що державне управління і державне регулювання взаємопов’язані, адже державне регулювання не може бути використане без застосування методів безпосереднього впливу на об’єкти управління, тому регулювання неможливе без управління [2, с. 66].
На думку М. Ткач, основна відмінність між державним управлінням і державним регулюванням полягає в не в їх об’єкті, а в тому, реалізацію яких інтересів вони забезпечують. Державне управління застосовується у тих сферах життя суспільства, де необхідне забезпечення першочергової реалізації публічних інтересів і виконання цілей держави. Державне регулювання – там, де необхідним є забезпечення балансу публічних і приватних інтересів (наприклад, економічна сфера) [5, с. 117].
Таким чином, державне управління та державне регулювання взаємопов’язані і взаємодоповнюють одне одного, при чому державне управління є більш масштабним явищем і направлене на реалізацію функцій держави, впорядкування відносин в окремих сферах, галузях діяльності суспільства. Державне регулювання не передбачає прямого втручання, а направлене на створення умов для здійснення окремих видів діяльності (підприємницької, господарської, зовнішньоекономічної, банківської, науково-технічної тощо).
Але слід зазначити, що зміст державного управління, характер управлінського впливу на суспільні процеси за умов ринкової економіки, процесів децентралізації державної влади суттєво змінився і продовжує змінюватися. Такий вплив вже не може бути односторонньо-владним, а адміністративно-примусові засоби вже не є пріоритетними в цій діяльності. Управління дедалі більше здійснюється у формі нормативного регулювання, використання дозволів і рекомендацій, надання допомоги, сприяння й координації.
Також змінився характер суб’єктно-об’єктної взаємодії в межах управлінських відносин. Суб’єктами державного управління вже виступають не лише органи держави, а й недержавні суб’єкти (органи місцевого самоврядування, об’єднання громадян, недержавні організації тощо). Це відображає як процеси децентралізації державного управління, так і забезпечення конституційних прав людини і громадянина на участь в управлінні державою. Об’єктами ж державного управління виступають сфери та галузі економіки, суспільного життя, соціальні процеси, на відміну від прямого управління окремими суб’єктами господарювання, що мало місце у радянському минулому[6, с. 21; 7, с. 9].
Суспільство, як об’єкт управління, спонукає до того, щоб відбувалися структурні зміни суб’єкта управління і щоб він, як керуюча підсистема, набував якісно нових рис та разом з керованою підсистемою вибудовували сучасний механізм взаємного впливу та контролю [8].
Відтак, оновлюється категорійний апарат, і сучасний Енциклопедичний словник з державного управління визначає «державне управління» як діяльність держави (органів державної влади), спрямовану на створення умов для як найповнішої реалізації функцій держави, основних прав і свобод громадян, узгодження різноманітних груп інтересів у суспільстві та між державою і суспільством, забезпечення суспільного розвитку відповідними ресурсами [9, с. 150].
У сучасних умовах розвитку державності виникає необхідність застосування категорії «публічна влада» замість «державна влада», яка поряд з останньою включає в себе участь в суспільному управлінні інших (недержавних) суб’єктів (органів місцевого самоврядування, юридичних осіб приватного права, приватних осіб тощо), яким держава делегує частину своїх повноважень [10, с. 16-17].
Відповідно на зміну категорії «державне управління» приходить категорія «публічного управління», яка також є ширшою, оскільки включає в себе участь в управлінні суспільними процесами недержавних інституцій, як то: політичних партій, громадських організацій, профспілок, об’єднання підприємців, бізнес-асоціацій тощо.
Таким чином, управління справами суспільства перестає бути лише справою державних органів. В цьому полягає основна суть категоріальних та змістовних трансформацій сучасного державного управління.
Але суто управлінська виконавчо-розпорядча діяльність здійснюється переважно органами виконавчої влади, також органами місцевого самоврядування, в окремих випадках - суб’єктами делегованих повноважень. Така діяльність дістала назву «публічне адміністрування». Введення цієї категорії в понятійний апарат сучасного адміністративного права, науки державного управління пов’язано із зміною призначення адміністративного права, яке дедалі формується виходячи з так званої «людиноцентристської ідеології», яка власне і вимагає заміни поняття «управління» категорією «адміністрування» [10, с. 42].
Таким чином, розвиток управлінських відносин від владного імперативного керування суспільними процесами до створення умов і надання якісних адміністративних послуг, прагнення до балансу публічних і приватних інтересів членів суспільства спричинило трансформаційні зміни від «державного управління», «державного регулювання» до більш всеохоплюючих «публічного адміністрування» і «публічного управління». І трансформації ще тривають, адже із зміною суспільно-політичних умов розвитку держави і суспільства, загальносвітових тенденцій в сфері управління, мають змінюватися і вітчизняні підходи до питань управління суспільством.

Список використаних джерел: 
1. Омельченко А.В. Адміністративно-правові засади зовнішньоекономчіної діяльності в Україні: монографія / А.В. Омельченко. – К.:КНЕУ, 2011. – 309 с.
2. Авер’янов В.Б. Адміністративне право України / В.Б. Авер’янов. – К.: Юридична думка, 2004 – 584 с.
3. Бодров В.Г. Державне управління у фінансово-економічній сфері: навч.-метод. матеріали / В.Г. Бодров, Н.І. Балдич, О.М. Сафронова; уклад. В.М. Гаврилюк. – К.: НАДУ, 2013. – 88 с.
4. Административное право Российской Федерации: Учебное пособие / А.П. Алехин, А.А.Кармолицкий, Ю.М. Козлов – М.: Зерцало-М, 2003. – 608 с.
5. Ткач М.П. Державне регулювання і державне управління: співвідношення понять / М.П. Ткач // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 8. – С. 110-119.
6. Ільницька Н.Ф. Сутність державного регулювання діяльності юридичних осіб приватного права / Н.Ф. Ільницька // Юридична Україна. – 2012. – № 10. – С. 18-25.
7. Адміністративне право України: Підручник / Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, О.В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю.П. Битяка. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 544 с.
8. Міненко М.А. Трансформація системи державного управління в сучасні моделі регулювання суспільства / М.А. Міненко // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2013. – №6 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=581
9. Енциклопедичний словник з державного управління [Текст] / уклад.: Ю.П. Сурмін, В.Д. Бакуменко, А.М. Михненко та ін.; за ред. Ю.В. Ковбасюка, В.П. Трощинського, Ю.П.Сурміна. – К.: НАДУ, 2010. – 820 с.
10. Мельник Р.С. Загальне адміністративне право: Навчальний посібник / Р.С. Мельник, В.М. Бевзенко; За заг. ред. Р.С. Мельника. – К.: Ваіте, 2014. – 376 с. 
 
 

Додати коментар


Захисний код
Оновити


-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2018
Березень
ПнВтСрЧтПтСбНД
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
У якій, на Вашу думку, сфері державної діяльності принцип справедливості реалізується найгірше?
 
На Вашу думку чи є, на сьогодні, основним змістом діяльності органів державної влади забезпечення верховенства права в Україні?
 
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція