... Коли суть справи обміркована заздалегіть, слова приходять самі собою (Гроцій) ...

Головне меню

Міжнародна науково-практична конференція 06.03.19 - СЕКЦІЯ №2
Професійне самоврядування нотаріусів здійснюється через Нотаріальну палату України та її органи. Нотаріальна палата України є організацією, яка здійснює професійне самоврядування у сфері нотаріату [1, ст. 16]. 
Метою професійного самоврядування нотаріусів є об’єднання на професійній основі зусиль нотаріусів для виконання покладених на них Законом обов’язків і забезпечення їхніх прав, представництво професійних інтересів нотаріусів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, захист професійних інтересів та соціальних прав нотаріусів, сприяння підвищенню професійного рівня нотаріусів та надання їм методичної допомоги, захисту інтересів фізичних і юридичних осіб при заподіянні їм шкоди внаслідок незаконних дій або недбалості нотаріуса.
Нотаріальна палата України є неприбутковою юридичною особою, має свою печатку. Діяльність Нотаріальної палати України здійснюється відповідно до законодавства та її статуту. Повноваження Нотаріальної палати України визначаються Законом та її статутом [1, ст.16]. 
До повноважень Нотаріальної палати України належать: представлення інтересів нотаріальних палат та нотаріусів у державних та інших установах; забезпечення захисту соціальних та професійних прав нотаріусів; участь у проведенні експертиз законопроектів з питань, пов’язаних з нотаріальною діяльністю; забезпечення підвищення кваліфікації нотаріусів та їхніх помічників; контроль за дотриманням нотаріусами правил професійної етики та інші повноваження. 
Професійне самоврядування нотаріусів функціонує на засадах законності, гласності, незалежності, демократичності, колегіальності, виборності, обов'язковості членства нотаріусів та виконання рішень органів професійного самоврядування, прийнятих відповідно до їх компетенції, забезпечення рівних можливостей доступу нотаріусів до участі в професійному самоврядуванні [1, ст. 16]. 
Членами Нотаріальної палати України можуть бути особи, які отримали свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю. 
Розмір членських внесків та інших платежів членів Нотаріальної палати України, необхідних для виконання її функцій, визначає з’їзд нотаріусів. 
Сплата членських внесків нотаріусами здійснюється відповідно до Положення про порядок сплати членських внесків членами Нотаріальної палати України (далі НПУ), затверджено Радою НПУ від 07 червня 2018 року (протокол № 42) та визначає порядок сплати членських внесків членами НПУ, порядок звільнення від сплати членських внесків, відстрочення сплати членських внесків або розстрочення заборгованості зі сплати членських внесків [2].
Дане положення дає визначення, згідно якого членський внесок - є одним із джерел формування майна НПУ. Грошові надходження від членських внесків членів НПУ використовуються НПУ для реалізації її статутної мети та завдань, реалізації проектів та програм, проведення заходів, розвитку матеріально-технічної бази НПУ. Визначається, що сплата внеску є обов’язковою.
Важливо, що розмір членського внеску встановлюється та змінюється рішенням з’їзду нотаріусів України. 
Члени НПУ щомісячно сплачують членські внески шляхом перерахування коштів у національній валюті України на поточний рахунок НПУ. Сплата щомісячних членських внесків здійснюється до 5 числа місяця, наступного за звітним. Сплата може надходити авансом за будь-який період [2].
Варто зазначити, що сплата внеску враховується до витрат нотаріуса.
Розмір членського внеску нотаріуса на 2019 рік становить: 
− для приватних нотаріусів – 4173,00 грн. (по 347,75 грн. щомісяця);
− для державних нотаріусів 50%х 4173,00 грн. – 2086,50 грн. (по 173,88 грн. щомісяця). 
При припиненні членства в НПУ сплачені членом НПУ членські внески (в тому числі сплачені авансом) не повертаються.
Інформація про суму заборгованості з зазначенням переліку боржників є відкритою і підлягає щомісячному оприлюдненню на офіційному веб–сайті НПУ, перевірити стан заборгованості можливо за номером посвідчення нотаріуса.
Рада НПУ може прийняти рішення щодо звільнення члена НПУ від сплати членського внеску, відстрочення його виплати, розстрочення заборгованості по сплаті. Член нотаріальної палати може бути звільнений від сплати внеску на період соціальних відпусток або зупинення нотаріальної діяльності та у разі важкої або тривалої хвороби [2].
Поважність причин для звільнення від сплати членських внесків, відстрочення сплати членських внесків або розстрочення заборгованості зі сплати членських внесків визначається Радою НПУ у кожному конкретному випадку з урахуванням наданих документів.
Інформація про ухвалене рішення розміщується на офіційному веб–сайті НПУ.
Члени НПУ несуть відповідальність за несвоєчасність сплати членських внесків відповідно Закону України «Про нотаріат», Статуту Нотаріальної палати України, рішень з’їзду нотаріусів та актів НПУ. Несплата членських внесків за три і більше місяців поспіль без поважних причин є грубим порушенням вимог Статуту НПУ [2]. 
У березні 2018 року на засіданні Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату розглядалося питання за поданням НПУ про позбавлення свідоцтв про право на зайняття нотаріальною діяльністю 15-ти нотаріусів за невиконання ними рішень органу професійного самоврядування щодо обов’язку сплачувати членські внески [9]. 
Ще до розгляду питання 10 нотаріусів через усвідомлення «морально-етичних аспектів своєї діяльності та розуміючи важливість ролі професійного самоврядування, взаємовідносин з нотаріальною спільнотою» повністю погасили заборгованість. Що стосується інших 5-ти нотаріусів, подання щодо них направлено на доопрацювання в НПУ з метою отримання письмових пояснень від нотаріусів щодо причин невиконання ними обов’язку по сплаті внесків. Станом на 08 січня 2019 року загальний обсяг заборгованості по членським внескам становить 5 506 531, 03 грн. 
Питанням публічного управління та адміністрування в даній галузі займається НПУ, через проведення нарад, засідань, тому результатом є те, що деякі нотаріуси закривають свої заборгованості, а невеликий відсоток продовжує не сплачувати членські внески, можливо, через відсутність санкцій щодо них.
НПУ також є координуючим органом з розпорядження цих коштів, частина яких направляється, за рішенням, до обласних відділень, розпорядження коштів здійснюється відповідно до Типового положення про відділення Нотаріальної палати України, затвердженого з’їздом нотаріусів України, протокол № 4, від 23.09.2016 року, для забезпечення поставлених цілей та завдань [3].
Для порівняння, сплата членських внесків адвокатами, з позиції закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Рада адвокатів України встановлює розмір і порядок сплати щорічних членських внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, рада займається питанням їх розподілу й використанням [4]. 
Розмір членського внеску адвоката на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування в 2019 році складає 1921 гривня 00 коп., що є значно меншим ніж членські внески, які сплачуються нотаріусами.
Порушення адвокатом порядку та строків сплати внесків вважається невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування, що кваліфікується як дисциплінарний проступок. Обов’язок виконувати рішення органів адвокатського самоврядування також встановлений в ст. 12 Правил адвокатської етики, порушення котрих (як і невиконання рішень органів адвокатського самоврядування), є підставою притягнення винуватця до дисциплінарної відповідальності. Якщо адвокат не може платити з об’єктивних причин, він завжди має можливість звернутися до Ради адвокатів України [5].
Слід також включити досвід зарубіжних країн в регулюванні даного питання: 
Як свідчить досвід Грузії, відповідно до Статуту нотаріальної палати, членська ставка становить 3% від загального доходу нотаріуса. У разі порушення зазначеного терміну нотаріус зобов'язаний разом з членським внеском заплатити неустойку в розмірі 0,07% від суми, що підлягає виплаті, за кожний день прострочення. Нарахування неустойки здійснюється в перебігу трьох місяців. Невиплата членського внеску та / або інших обов'язкових платежів в Нотаріальну палату з неповажної причини є підставою для порушення дисциплінарного переслідування нотаріуса [7].
Білоруська нотаріальна палата (БНП) затверджує розмір членських внесків, який не може бути менше 10% від суми стягнутого членом БНП нотаріального тарифу. Членські внески вносяться щомісяця, що є типовим для нотаріальних палат різних країн [6].
Членські внески в Російській Федерації до Нотаріальної палати складають основне джерело формування майна Палати і є її власністю. Розмір і порядок сплати членських внесків встановлюються Зборами представників нотаріальних палат, Збори визначає порядок індексації розмірів членських внесків в залежності від терміну їх сплати, за рішенням Правління Палати [8].
Таким чином, публічне адміністрування є складовою частиною системи державного управління. Публічне управління – це процес колективного прийняття та реалізації стратегічних рішень на основі узгодження і координування мети і дій усіх ключових учасників. 
Діяльність НПУ у сфері публічного управління спрямована на:
 Прийняття адміністративних рішень, а саме прийняття та затвердження положення про сплату членських внесків, тощо;
 Надання адміністративних послуг: повідомлення про розміри, способи та інша інформація щодо порядку сплати внесків;
 Здійснення внутрішнього адміністрування суб’єкта публічного адміністрування (ревізійна комісія нотаріату України здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю НПУ).

Список використаних джерел:
1. Про нотаріат: Закон України від 2 вересня 1993 р. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 39.
2. Положення про порядок сплати членських внесків членами Нотаріальної палати України (далі НПУ), затверджено Радою Нотаріальної палати України, протокол № 42 від 07 червня 2018 року.
3. Типове положення про відділення нотаріальної палати України в Автономній республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, затверджено з’їздом нотаріусів України, протокол № 4 від 23 вересня 2016 року.
4. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України, від 05.07.2012 № 5076-VI. Відомості Верховної Ради України від 05.07.2013, № 27, стор. 1438, стаття 282.
5. Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, затверджено рішенням Ради адвокатів України № 72 від 16 лютого 2013 року.
6. Устав Белорусской нотариальной палаты. 2013 год. URL: http://old.npu.in.ua/images/ documents/international/bel_ustav.pdf
7. Устав Нотариальной палаты Грузии. 2010 год. URL: http://old.npu.in.ua/images/documents/ international/gruzia-ystav.pdf
8. Об организации и деятельности нотариата в Российской Федерации: Федеральный Закон. URL: http://old.npu.in.ua/images/documents/international/rus-zakon-o-notariate.pdf
9. Засідання Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату 26 березня 2018 року. URL: https://vnpu.kiev.ua/?p=2780 
 
 

Add comment


Security code
Refresh


-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2020
May
MoTuWeThFrSaSu
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2019 року?
 
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція