Міжнародна науково-практична конференція 30.05.19 - СЕКЦІЯ №5
Як відомо, поява в юрисдикційному процесі «експерта у галузі права», діяльність якого не врегульована Законом України «Про судову експертизу» (в редакції від 03.10.2017), суперечить постанові Пленуму Верховного Суду України «Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах» (від 30.05.1997 № 8), знівельовує розуміння ч. 2 ст. 102 ЦПК України, ч. 2 ст. 98 ГПК України та як слушно зауважує М. Щербаковський, істотно підриває парадигму теорії та практики судової експертології, згідно з якими експертом є обізнана особа, яка володіє спеціальними (не правовими) знаннями, залучається для вирішення питань, що не входять до компетенції правозастосувача [1, с. 543]. Нагадуємо, що зміст слова «експерт» (від лат. expertus – досвідчений) у тлумачних словниках розкрито як фахівець, що провадить експертизу [2, с. 462]. У свою чергу в юридичних словниках термін «експерт» визначено через особу, що володіє науковими, технічними або іншими спеціальними знаннями, якій слідчим органом, суддею чи судом доручено провести експертизу й за її результатами подати висновок [3, с. 132]. 
Я відомо, основне призначення експерта у галузі права в судовому процесі обмежується лише наданням правової допомоги оберненої у форму письмового висновку в межах і спосіб визначених в ГПК, ЦПК та КАС України, а саме у питаннях, вирішення яких потребує спеціальних знань у галузі міжнародного права та доктринального тлумачення норм права, а також практики його застосування. Вимоги до висновків експерта та положення про їх оцінку містяться у ст.ст. 114, 115 ЦПК України, ст.ст. 108, 109 ГПК України, ст.ст.112 та 113 КАС України. При цьому прямо і однозначно вказано, що такий висновок не є доказом, має допоміжний (консультативний) характер і не є обов’язковим для суду.
Наразі юридичною (судовою) практикою не вироблено єдиного зразка бланку такого процесуального документу як «Висновок експерта у галузі права» (далі – «Висновку»), а тому використовуються дещо модифіковані самими експертами в галузі права стандартизовані бланки судових експертів, що грубо порушують цілісність, структурність, методичність, текстуальну логічність, нормативність, та відповідність «Висновку» правовим приписам визначених у процесуальному законодавстві. Відтак, нами пропонується авторська редакція зразку нового бланку «Висновок експерта у галузі права». Сподіваємось, що укладання пропонованого нами удосконаленого зразку «Висновок експерта у галузі права» стане правилом та гарною прикладною абеткою для експертів у галузі права. Див. нижче авторський зразок (за І.В.Озерським).
 
Список використаних джерел:
1. Словник української мови: в 11 т. Київ: Наукова думка, 1971. Т. 2. 1972. С. 543.
2. Популярна юридична енциклопедія [кол. авт.: В.К. Гіжевський, В.В. Головченко, В.С.Ковальський (кер.) та ін.]. Київ: Юрінком Інтер, 2003. С. 462.
3. Щербаковськиий М.Г. Фахівець з питань права: експерт чи консультант? URL: http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/9651/1/Актуал.%20пробл.%20кримін.%20та%20 суд.%20експерт._p544-547.pdf
 
 
Авторський зразок бланку

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТА У ГАЛУЗІ ПРАВА
___________________________________________________________________
(вказати, спеціальність, галузь)