... Розум полягає не лише в знанні, але й у вмінні застосовувати ці знання (Аристотель) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 10.12.2015 - Секція №2
Згідно з Конституцією України, ми прагнемо до демократії як форми державного правління. Тобто, влади народу – сумарної влади кожного окремого громадянина. Проте постає питання можливості реалізації цієї влади на практиці – доступу до механізмів впливу.
Повноцінно реалізувати принцип демократизму допоможе впровадження системи електронного урядування. Така система забезпечить демократію в буквальному розумінні – правління народу як організму, що є чимось більшим від арифметичної суми індивідів, які його складають. Таке суспільство забезпечить максимальну реалізацію прав і свобод кожного громадянина відповідно до ступеню активності його соціальної позиції, забезпечить участь громадськості у розробці та реалізації державної політики. Ця система поверне довіру громадян до інститутів і посадовців державної влади та місцевого самоврядування [1]. 
Запровадження та використання технологій електронного урядування є вагомим фактором підвищення національної конкурентоспроможності сучасної держави, що сприяє прискореним темпам економічного зростання та поліпшує структуру національної економіки. Електронне урядування є одним з інструментів розвитку інформаційного суспільства, який сприяє створенню умов для відкритої і прозорої співпраці громадянина та держави. Це форма організації державного управління, за якою відбувається активна взаємодія органів державної влади та органів місцевого самоврядування між собою, з суспільством, бізнесом, людиною та громадянином за допомогою інформаційно-комунікативних технологій.
За результатами міжнародної оцінки розвитку електронного урядування «United Nations E-Government Survey2014. E-Government For The Future We Want» (проводиться раз на два роки), у 2014 році Україна посіла 87 місце серед 193 країн-членів Організації Об’єднаних Націй[2].
Створення та використання державних інформаційних ресурсів в Україні характеризується некоординованістю, непостійністю та неузгодженістю, що зменшує ефективність, результативність та гнучкість управління державними електронними ресурсами. Як результат, в органах влади та державних установах впроваджена значна кількість комплексних інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, у тому числі державних реєстрів, систем відомчого електронного документообігу, автоматизації типової діяльності та систем підтримки прийняття управлінських рішень, які не сумісні між собою, використовують різні технології, стандарти та формати.
Основними проблемами України, які вирішить застосування інструментів електронного урядування є:
 непрозорість, закритість, високий рівень корумпованості органів влади;
 формування механізмів децентралізації, демократичного контролю та участі громадян у розробці та реалізації державної політики;
 повернення довіри громадян до інститутів та посадовців державної влади та місцевого самоврядування.
Відповідно до Законів України “Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки” [3], “Про Національну програму інформатизації” [4] та Концепції розвитку електронного урядування в Україні, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2010 р. [5] основними засадами розвитку електронного урядування в країні можна вважати:
1.Удосконалення нормативно-правового забезпечення;
2.Розроблення та впровадження концептуальних засад інтегрованої системи “Електронний Уряд”;
3.Забезпечення ефективності та якості адміністративних послуг населенню та бізнесу, що надаються за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій;
4.Створення системи електронної взаємодії державних органів;
5.Впровадження в діяльність державних органів типових організаційно-технологічних рішень та забезпечення їх ефективного функціонування;
6.Впровадження відомчих інформаційних систем планування та управлінської звітності в рамках створення єдиної державної системи контролю результативності діяльності державних органів щодо забезпечення розвитку соціально-економічної сфери;
7.Нормативно-правове регулювання процедури забезпечення архівного зберігання електронних документів;
8.Створення Єдиного державного порталу адміністративних послуг для забезпечення надання органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування адміністративних послуг громадянам і організаціям;
9.Здійснення додаткових заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для надання послуг із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема особам, які потребують соціальної допомоги та реабілітації;
10.Підвищення ефективності та прозорості процедури здійснення державних закупівель з урахуванням інтенсифікації впровадження системи електронних державних закупівель;
11.Поширення досвіду, набутого під час реалізації пілотних проектів у сфері е-урядування, зокрема таких як “Електронне міністерство”, “Електронний регіон”, “Електронне місто”, “Електронне село”;
12.Організація та впровадження у рамках виконання міжнародної програми “Бібліоміст  глобальні бібліотеки в Україні” ініціативи “Публічні бібліотеки  мости до електронного урядування”;
13.Проходження державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування навчання з питань впровадження електронного урядування [6].
Запровадження в Україні електронних послуг за відсутності національної системи електронної взаємодії, впровадженого єдиного державного порталу адміністративних послуг та електронної взаємодії органів влади, певною мірою, відбувається через реалізацію органами влади окремих пілотних (дослідних) проектів та забезпечення надання електронної звітності.
Від впровадження електронного урядування в першу чергу виграють ті споживачі державних послуг, які претендують на послуги видачі дозволів та реєстрації; «змішаного» рівня регулювання адміністративних повноважень та ті, що потребують комплексної за змістом послуги. За умови електронного урядування користувач має можливість звертатися до одного державного «базового» органу влади для отримання послуги від усіх «пов'язаних» з «базовим» органів влади. Це стає можливим за умови об'єднання за допомогою інтернет-технологій усіх міністерств і відомств у єдиний комплекс із вищим ступенем інтегрування внутрішніх процесів (документообіг) і єдиним інтерфейсом (вікном взаємодії) із громадянином (користувачем). Таким чином, громадянин одержить можливість спілкуватися не з п'ятьма – сімома відомствами по черзі, а з єдиним електронним посередником, що їх усіх репрезентує одночасно. Крім цього, звертання чи запит громадянина автоматично надсилається у відповідні інстанції й у більшості випадків відповідь (юридична консультація, квитанція про оплату послуг, бюлетень для голосування, довідка, податкова декларація) приходить негайно. Не можна не відзначити і великий економічний ефект від створення «електронного уряду».
Неминучими наслідками впровадження системи електронного урядування в Україні стануть:
 Відкритість та прозорість діяльності публічної адміністрації.
 Економія часових та матеріальних ресурсів.
 Підвищення якості надання адміністративних послуг.
 Забезпечення доступу до публічної інформації за допомогою сучасних інформаційних технологій.
 Звільнення службовців від рутинної роботи.
 Деперсоніфікація взаємовідносин громадян, представників бізнесу у взаєминах із державними чиновниками.
 Створення єдиного ”пункту контакту” громадян із державними структурами.
 Можливість цілодобового отримання адміністративних послуг.
 Підвищення рівня демократизації суспільства [7].
Як бачимо, запровадження функціонування електронного урядування є запорукою нормального функціонування державного апарату сьогодення. Воно здатне змінити саму природу влади, забезпечуючи прозорість її діяльності. Таке урядування створює умови для ефективного розвитку бізнесу, поліпшення інвестиційного клімату та зростання економіки країни. Крім того, ця система забезпечить реальну участь громадян у політичних процесах держави, зробить владу підконтрольною громадськості. Враховуючи результати реалізації пілотних проектів електронного урядування в окремих відомствах, можемо говорити про позитивні показники щодо взаємозв’язку та двосторонньої взаємодії між громадянином та державою, що є основою в формуванні громадянського суспільства. Отже, для побудови сучасного демократичного суспільства, де громадянин, його права, свободи та інтереси забезпечуватимуться в першу чергу, необхідно створити відповідну модель взаємодії, яка реалізується через систему електронного урядування.
 
Список використаних джерел:
1. Голобуцький О.П. Політика в Інформаційному суспільстві. / Виступ заступника директора Інституту Інформаційного суспільства на ІІІ Всесвітньому форумі українців. / О.П.Голобуцький  // Українська мережа Інформаційного суспільства. – 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.e-ukraine.org.ua/publications/politics/Politics&IS.htm
2. Сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку в Україні електронних адміністративних послуг: Аналітична записка [Електронний ресурс] / Т.В. Джига // Національний інститут стратегічних досліджень про Президентові України – 2014. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1716/.
3. Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки: Закон України від 09.01.2007 № 12 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/537-16.
4. Про Національну програму інформатизації: Закон України від 02.12.2012 № 27-28 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show.
5. Діяльність Державного агентства з питань електронного урядування України [Електронний ресурс] // Державне агентство з питань електронного урядування України. – Режим доступу: http://dknii.gov.ua/content/elektronne-uryaduvannya.
6. Концепція розвитку електронного урядування в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2010 №2250-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show. 
7. Електронне урядування [Електронний ресурс] // Вікіпедія: Вільна енциклопедія: [сайт]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Електронне_урядування. – Назва з екрану. – Сайт оновлено 26 червня 2015 р. {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2021
January
MoTuWeThFrSaSu
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 

Наші видання

Збірник матеріалів конференції(17.05.2012 року)
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція