... Заможні ті, хто вміє обмежувати бажання своїми можливостями (Гібер) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 10.12.2015 - Секція №1
Засоби масової інформації є одним з важливих інститутів громадянського суспільства, який репрезентує суспільну думку та впливає на її формування. Це підтверджує незаперечну актуальність даної проблеми сучасної юриспруденції. Більш того, актуальність даної тематики визначається її важливістю для вироблення стратегії державотворчих і правотворчих процесів в Україні, що зумовлюють необхідність пошуку ефективних шляхів взаємодії та співпраці ЗМІ з іншими інститутами громадянського суспільства, політичними структурами, органами державної влади і місцевого самоврядування, впливу на формування індивідуальної правової позиції громадянина.
Вивченню проблем, пов’язаних із функціонуванням ЗМІ, їх впливом на формування громадської думки, громадянської свідомості приділяють увагу такі науковці, як: Л. Городенко, О. Гриценко, В. Карлова, В. Корнєєва, Л. Погоріла, А. Терлибовка та ін. Однак, досі залишається ряд перспективних напрямків розробки даної теми. Метою даної наукової розробки є дослідження особливостей діяльності ЗМІ та їх впливу на формування громадської думки і суспільної свідомості.
Найважливіша функція мас-медіа, їх призначення – давати об’єктивну інформацію, на основі якої можна скласти реальну картину сьогодення; забезпечувати свободу думки і слова, право публічно виражати свої думки, відстоювати власну громадянську позицію [1, с. 8]; здійснювати контроль за роботою різних гілок влади, порушувати актуальні питання, стежити за розв’язанням важливих проблем. ЗМІ відіграють також важливу роль у формуванні правосвідомості, правової культури і поведінки громадян. Засоби масової інформації, за переконанням Б. Кормича, повинні виконувати роль: громадського спостерігача, представника споживача та джерела суспільної інформації [2, с. 282]. 
У кінці ХХ століття революція в мас-медіа зумовила еволюцію процесів подання інформації. Нині спостерігається становлення єдності міжнародної думки, поглиблення інтеграційних процесів, що стосуються світової економіки та політики, науки і культури, соціуму. У зв’язку з цим, цілком обґрунтованим є виникнення більш широкого за змістом терміну «засоби масової комунікації» (далі ЗМК), що крім ЗМІ охоплюють Інтернет, адже завдяки новим технічним засобам стало можливим більш швидке розповсюдження інформації у суспільстві з одночасною її інтерпретацією та обговоренням. 
Сьогодні надзвичайно швидко розвиваються і урізноманітнюються засоби електронної комунікації в мережі Інтернет. Функціонує велика кількість Інтернет-видань, Інтернет-газет, інформаційних сайтів, де професійні журналісти, репортери, редактори розміщують свої матеріали та статті. Крім того, існують Інтернет-форуми, Інтернет-блоги, створено велику кількість соціальних мереж. Масові комунікації стають основною, базовою складовою теперішнього суспільства, які використовують спеціальні засоби інформаційного обміну для встановлення усталених зв’язків як з індивідами, так і з суспільством в цілому.
Зростання інтересу суспільства до загально значимих ситуацій, що в ньому виникають, а також зацікавленість журналістів у висвітленні цих ситуацій публічно, призводить до виникнення та формування громадянської позиції більшості під впливом ЗМК. Це має дещо негативний наслідок, який полягає в тому, що в умовах тотальної інформатизації людина втрачає здатність самостійно мислити, аналізувати, критично сприймати інформацію, що подається у ЗМІ. Теперішній світ, тобто уявлення про нього, яке істотно формують ЗМК у відкрито маніпулятивній формі, часто демонструється у перекручених образах, які не повною мірою відповідають дійсності. За допомогою різноманітних інструментів політичні події, факти, взагалі соціальна реальність інтерпретується у потрібному для авторів (а часто для замовників) світлі, нав’язуючи суспільству потрібну думку і налаштовуючи на відповідні дії. 
Як основний елемент управління громадською думкою ЗМІ найчастіше використовують відволікання уваги людей від вагомих проблем і рішень, прийнятих політичними та економічними правлячими колами, за допомогою постійного насичення інформаційного простору незначущими повідомленнями. Вони самі створюють проблему, якусь ситуацію, розраховану на те, щоб спровокувати певну реакцію серед населення, аби воно само забажало вжиття заходів, які потрібні правлячим колам або іншим конкретним суб’єктам [3]. 
Досить поширене в діяльності сучасних мас-медіа в Україні маніпулювання свідомістю. Ціллю такого маніпулювання є запровадження в масову свідомість соціально-політичних міфів, які формують певні цінності без їхнього критичного осмислення [4, с. 27]. Створюється так звана «уявна реальність», в яку пересічна людина вірить.
При донесенні до громадськості будь-якого матеріалу про конкретну подію, сьогодні часто спостерігаємо як ЗМІ висвітлюють лише негатив, зумисно зосереджуються на «роздмухуванні» скандалу, забуваючи про те, що дотримуючись принципу об’єктивності у поданні інформації, необхідно повідомляти суспільство також про позитивні зміни та події. Якби журналісти на противагу негативу подавали б і схвальні, позитивні коментарі про діяльність державних органів та органів місцевого самоврядування, то загальний депресивний стан суспільства, на нашу думку, помітно б зменшився. 
Важливо підкреслити також, що об’єктивна діяльність мас-медіа можлива лише за їх незалежності. Нажаль, можна констатувати факт, що питання самостійності ЗМІ певною мірою є фікцією, адже всі вони мають своїх власників, які значною мірою визначають вигідні напрями впливу на суспільство, на громадську думку, встановлюючи обсяг і зміст поширюваної інформації. 
Незважаючи на достатнє нормативно-правове закріплення основ діяльності мас-медіа як на національному рівні, так і на міжнародному, сьогодні можна помітити як відбувається пряма маніпуляція людською свідомістю та деградація моральних цінностей та внутрішнього імперативу як окремих авторів, так і, великою мірою під їх впливом, всього суспільства. 
Прикладом цього є, на наш погляд, маніпулювання громадянською свідомістю шляхом пропаганди люстрації влади. Звичайно, цей процес є надзвичайно важливим для соціуму, але перебіг процесу люстрації вказує на те, що законодавчого дієвого та досконалого механізму очищення, наприклад, судової гілки влади наразі не вироблено. Сьогодні спостерігаємо як цілеспрямовано формується громадська думка на користь тієї позиції, що потрібно оновити абсолютну усю судову гілку. Усунути всіх суддів, «перезавантажити» судову систему, як цього вимагають деякі представники громадськості, без нанесення шкоди її роботі реально неможливо, тому найкращим напрямом досягнення змін залишається послідовне проведення очищення судської системи від недобросовісних працівників та її оновлення шляхом обрання нових суддів. 
За допомогою шаблонів легко маніпулювати мисленням народу, тому що стереотипи тісно пов’язані з життєдіяльністю громади загалом і конкретних груп людей зокрема. За допомогою різних засобів вплив ЗМІ вкрай важливий і великий. Таким чином, можна зробити висновок, що уміло маніпулюючи громадською свідомістю за допомогою різних методів, ЗМІ може не тільки створити й направляти розвиток культури, свідомості й поведінки суспільства, а й нав’язувати певну думку кожному соціальному прошарку суспільства і навіть кожній людині окремо. ЗМІ несе як позитивну, так і негативну інформацію, і їх вплив на громадськість сьогодні дуже великий. Інформаційний потік, в якому борсається людина сьогодні, потужний, тому кожному із нас потрібно вчитися і вміти зорієнтуватися, відфільтрувати непотрібну або неправдиву інформацію, критично сприймати те, що вкладають нам у вуха, а отже і в голови. Але в “важливості” і “неважливості”, в правді і брехні сьогодні так важко розібратися, що багато хто прагне просто не робити цього, а покладатися на "громадську думку", при цьому не розуміючи, що громадська думка  це саме їхня думка. 
Таким чином, дослідження значимості діяльності ЗМІ є незаперечно актуальними. Реальний вплив ЗМІ на суспільне життя відбувається шляхом інформування про політичне, соціальне, культурне життя держави через випуск наукових, періодичних видань, трансляцію наукових, пізнавальних передач, новин та ін. Такий вплив може бути як позитивним (формується правосвідомість та правова культура, виробляється об’єктивна оцінка ситуації тощо), так і негативним (дезорієнтація, розповсюдження «міфів», зростання громадського невдоволення, посилення суспільної депресії, байдужості, апатії тощо). 
ЗМІ у своєму арсеналі має багато засобів, за допомогою яких може здійснювати маніпулювання громадянською свідомістю, створення «уявної реальності», тому надзвичайно важливим є вироблення системи заходів гарантування та забезпечення дотримання журналістами своїх нормативно закріплених обов’язків, зокрема обов’язку подавати для публікації об’єктивну і достовірну інформацію.
 
Список використаних джерел:
1. Погоріла Л.П. Недержавні засоби масової інформації як інститут громадянського суспільства (теоретико-правовий аспект) [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Л.П. Погоріла. – К., 2015. – 20 с.
2. Кормич Б.А. Інформаційне право: підручник / Б.А. Кормич; МОНМС України. – Х.: Бурун і К, 2011. – 333 с.
3. Терлибовка А.М. Роль засобів масової інформації в маніпулюванні громадською думкою.  [Електронний ресурс] / А.М. Терлибовка. – Режим доступу: http://istfak.org.ua/tendentsii-rozvytku-suchasnoi-systemy-mizhnarodnykh-vidnosyn-ta-svitovoho-politychnoho-protsesu/188-transformatsiia-politychnykh-system-derzhav-svitu-v-konteksti-hlobalizatsii/378 
4. Гриценко О.М. Мас-медіа в процесах демократичних трансформацій українського суспільства (політико-культурологічний аспект): автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук: спеціальність 23.00.03 – політична культура та ідеологія / О.М. Гриценко.– Київ. – 2003. – 27 с. 
5. Городенко Л.М. Засоби масової інформації у контексті громадської думки: формування, функціонування, жанрові прийоми: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук: спеціальність 10.01.08 – журналістика / Л.М. Городенко. – К., 2003. – 12 с. {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2020
October
MoTuWeThFrSaSu
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2019 року?
 

Наші видання

Збірник матеріалів конференції(17.05.2012 року)
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція