... Ми повинні бути рабами законів, щоб стати вільними (Цицерон) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 25.02.2016 - Секція №2
Принципи бюджетного права – це вихідні положення, які складають правову основу регулювання бюджетних відносин. Проте межі правового регулювання бюджетного права є рухомими, що може бути пояснено багатьма чинниками соціального, політичного, міжнародного характеру. У сучасних умовах розвитку суспільних відносин питання формування, розподілу та використання бюджетних фондів набувають вкрай актуального значення, оскільки характеризуються численними порушеннями бюджетного законодавства. Недосконалість практики бюджетної діяльності залежить від теоретичних досліджень питань бюджетного права, які відзначаються складністю в трактуванні окремих категорій та правових інститутів. 
У фінансово-правовій науці бюджетне право розглядається, як підгалузь фінансового права. В останні роки з’явилися наукові праці, в яких це ствердження вважається дискусійним, оскільки місце бюджетного права визначається в особливому адміністративному праві [1, с.355]. Поділяємо погляди вчених щодо бюджетного права, як підгалузі фінансового, що складається з системи правових норм, які держава використовує для регулювання бюджетних відносин [2, с. 166]. Фінансові та бюджетні відносини мають спільну правову природу, тісно пов'язані сутністю, але не тотожні, оскільки об’єкт регулювання цих відносин – публічні фінансові ресурси охоплюють бюджетні фонди, але у фінансових відносинах цим не обмежуються. Отже принципи бюджетного права є певним чином залежними від принципів фінансового права, оскільки останні поширюють свою дію на усі сфери, зміст яких становлять публічні фінансові ресурси. 
Найбільш важливе значення для правового регулювання суспільних відносин мають загальноправові принципи, які знаходять закріплення на нормативному рівні, передусім у Конституції України. Аналіз положень Основного Закону свідчить, що у його нормах нині закріплено принцип верховенства права, принцип законності, принцип пріоритету прав і свобод людини і громадянина, принцип відповідальності держави перед людиною, принцип рівності громадян перед законом тощо. Слушною видається думка тих науковців, які вважають, що принципи права можуть знаходити вияв та закріплення не лише в нормативних актах, їх можна почерпнути з більш глибоких джерел політичної моралі, під якою необхідно розуміти нормативні вихідні положення, на яких базуються сучасні ліберальні, демократичні суспільства [3, с. 168].
Таким чином, можна дійти висновку, що принципи бюджетного права мають, з одного боку, базуватися на загальноправових принципах, а з іншого – не суперечити останнім. Інакше кажучи, бюджетно-правове регулювання має бути просякнуте ідеями верховенства права, законності, пріоритету прав і свобод людини і громадянина, відповідальності держави перед людиною тощо. На наш погляд, саме завдяки орієнтації принципів бюджетного права на названі ідеї забезпечується соціальна функція бюджетного права, його спрямованість на задоволення публічних фінансових інтересів. 
Бюджетні правовідносини – це урегульовані нормами бюджетного права суспільні відносини які складаються у процесі бюджетної діяльності між суб’єктами цих відносин згідно з їх правами та обов'язками [4, с. 27]. Принципи бюджетного права визначають основні правові положення, що закладаються в основу бюджетного законодавства, тобто визначають вимоги держави до відносин з приводу формування бюджетної системи, реалізації бюджетного процесу, але вони не тотожні принципам бюджетної діяльності. 
Бюджетна діяльність, розглядається в наукових працях, як сфера виникнення та розвитку бюджетних відносин і як вид правової діяльності, яка здійснюється за допомогою спеціальних юридичних дій, операцій та процедур, способів і засобів, спрямована на виконання державних та місцевих завдань та реалізацію функцій, а також задоволення публічних потреб і інтересів [5, с. 39]. Бюджетна діяльність реалізується у певному правовому полі, обмежена системою юридичних можливостей і меж, і пов’язана з правотворчістю, оскільки діяльність по розгляду, обговоренню, прийняттю бюджетного закону, що покладається на законодавця, є складовою бюджетного процесу. Отже спірним є ствердження, що принципи бюджетної діяльності – це по суті принципи бюджетного права [6, с. 257]. 
Бюджетна діяльність характеризується особливостями правового регулювання, на що звертають увагу вчені, і за змістом правового регулювання поділяється на матеріальну та процесуальну. Бюджетно-матеріальна діяльність відбувається з приводу визначення змісту бюджетів, формування бюджетної системи, встановлення обсягів доходів та напрямів видатків бюджетів тощо. Бюджетно-процесуальна діяльність реалізується у процесі складання, розгляду, затвердження бюджетів, їх виконання та контролю, і у міжбюджетних відносинах. Бюджетна діяльність відповідно до змісту цієї діяльності має прикладне значення і здійснюється на певних правових засадах, за певними принципами, які є основами забезпечення цільового і ефективного використання бюджетних коштів, законності і відповідальності учасників бюджетного процесу. З цих позицій принципи бюджетної системи, які встановлюються у ст. 7 Бюджетного кодексу України визначають по суті основні засади бюджетної діяльності, тобто побудови складових бюджетної системи і організації бюджетного процесу.
Вважаємо за доцільне розмежування принципів бюджетного права і принципів бюджетної діяльності, оскільки принципи бюджетного права встановлюють підстави побудови бюджетного законодавства, вимоги регулювання бюджетних правовідносин, створюють правове поле реалізації бюджетної діяльності.
В умова реформування бюджетних відносин і необхідності поширення прав органів місцевого самоврядування в бюджетному процесі потребує переогляду система принципів бюджетного права, як доктринальних засад побудови бюджетного законодавства, що регулює бюджетну діяльність.
 
Список використаних джерел:
1. Мельник Р.С. Система адміністративного права України: [монографія] / Р.С. Мельник. – Х.: Вид-во Харківського національного університету внутрішніх справ, 2010. – 398 с.
2. Фінансове право: підручник / відповідальний редактор О.П. Гетманець. – Х.: Єспада, 2008. – 416 с.
3. Галлиган Д. Административное право: история развития и основные современные концепции / Д. Галлиган, В.В. Полянский, Ю.Н. Старилов. – М.: Юристъ, 2002. – 410 с.
4. Бандурка О.М. Бюджетне право України: підручник / О.М. Бандурка, О.П. Гетманець. – Х.: Видавництво Нац. ун. -ту внутр. справ, 2003. – 152 с.
5. Чернадчук В.Д. Бюджетні правовідносини в Україні: поняття, класифікація та особливості структури: [монографія] / В.Д. Чернадчук. – Суми: Університетська книга, 2011. – 172 с.
6. Ніщимна С. Принципи публічної фінансової діяльності в Україні: [монографія] / С.Ніщимна. – Чернігів: ЧДЕУ, 2013. – 376 с. {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2022
August
MoTuWeThFrSaSu
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 

Наші видання

Збірник матеріалів конференції(17.05.2012 року)
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція