... Сміливі думки відіграють роль передових пішаків в грі, вони гинуть, але забезпечують перемогу (І. Гете) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 25.02.2016 - Секція №2
Місто Київ як територія, у межах якої оселялися і на постійній основі мешкали люди, має багатовікову історію, що налічує понад 1500 років. На сьогодні м. Київ – це найбільше місто України, політичний, економічний, науково-технічний та культурний центр держави. Населення м. Києва складає понад 2,8 мільйонів чоловік, а разом із передмістями утворює Київську агломерацію із сукупним населенням близько 4 мільйонів чоловік [1, с. 679]. Відповідно до ч. 7 ст. 20 Конституції України, «столицею України є місто Київ» [2].
Особливий, спеціальний статус м. Києва серед інших населених пунктів нашої держави випливає зі змісту ч. 2 ст. 133 Конституції України, яка визначає, що до складу України разом з Автономною Республікою Крим та областями також входять міста Київ і Севастополь [2]. Це положення Основного Закону нашої держави знаходить своє продовження в ст. 1 Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів» від 8 вересня 2005 р., яка встановлює, що «регіон – це територія Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя» [3]. Спеціальний статус м. Києва як столиці України встановлено Законом України «Про столицю України – місто-герой Київ» від 15 січня 1999 р. [4].
Це означає, що Конституція України та наведений Закон України характеризують м. Київ як окремий регіон нашої держави. Разом з тим, важливо відзначити, що на сьогодні українське законодавство не формулює чіткої дефініції ні регіону, ні столиці держави, ані спеціального статусу м. Києва. А це, на наш погляд, має бути визначено на законодавчому рівні.
На рівні столиці нашої держави – м. Києва, має місце певна деформованість загального розуміння системи місцевого самоврядування закріпленого на конституційно-правовому рівні в Україні. Це призводить до відсутності чіткої визначеності і розподілу компетенції між органами державної влади і органами місцевого самоврядування як на міському, так і на районному в м. Києві рівнях. Це, у свою чергу, суттєво нівелює принципи і форми контролю за відповідною діяльністю місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Крім того, територіальні громади районів м. Києва, які за своєю чисельністю перевершують територіальні громади окремих обласних центрів нашої держави, позбавлені права на формування власних бюджетів і реалізацію передбачених українським законодавством повноважень.
Так, на сьогодні з моменту проведення реформи управління районами в Києві у 2010 році в столиці України здійснюють свої повноваження Київська міська рада, Київський міський голова, який з 2014 року є одночасно головою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), десять районних в м. Києві державних адміністрацій. Повноваження загальноміських органів управління визначені Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р., «Про місцеві державні адміністрації» від 9 квітня 1999 р., із особливостями, встановленими Законом України «Про столицю України місто-герой Київ» від 15 січня 1999 р. Районні в м. Києві державні адміністрації наділені повноваженнями відповідно до чинного законодавства, в т.ч. розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про реалізацію районними в м. Києві державними адміністраціями окремих повноважень» від 31 січня 2011 р. [5]. 
Свідченням того, що відбулася централізація публічної влади й усунення територіальної громади від вирішення поточних питань міста, яке мало місце внаслідок ліквідації районних в м.Києві рад, є те, яким чином здійснюється управління комунальним майном територіальної громади. Так, комунальне майно, в т.ч. нежилі приміщення, навчальні та лікувальні заклади, були віднесені до сфери управління районних в м. Києві державних адміністрацій, розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про питання організації управління районами в м. Києві» від 10 грудня 2010 р. [6]. Відповідно до п. 4.16 цього розпорядження, здійснюючи управління об'єктами, районні в м.Києві державні адміністрації забезпечують захист майнових та немайнових прав територіальної громади міста. Тобто право розпоряджатися комунальною власністю залишається за Київською міською радою, а обов’язок її захищати та відповідальність за його невиконання перекладено на районні в м. Києві державні адміністрації.
На практиці виникає ситуація, коли для реалізації власної компетенції Київська міська рада та її виконавчий орган – Київська міська державна адміністрація, у масштабах всього м.Києва не мають ресурсу, вони сприяють виникненню колізійних ситуацій, шляхом прийняття нормативних актів, які суперечать українському законодавству.
Для уникнення подібних ситуацій ми вважаємо за доцільне закріплення на законодавчому рівні правового статусу та повноважень всіх органів публічної влади столиці України – Київської міської ради, районних в місті рад (у випадку їх створення), Київського міського голови, який є одночасно головою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та 10 районних в м. Києві державних адміністрацій.
Відповідні правові норми повинні, по-перше, визначати сфери повноважень, які мають здійснювати Київська міська рада як представницький орган територіальної громади та Київська міська державна адміністрація як її виконавчий орган; по-друге, – чітко розмежовувати компетенцію Київської міської державної адміністрації як виконавчого органу Київської міської ради, з одного боку, та як місцевого органу виконавчої влади, з іншого; по-третє – встановлювати форми і методи співпраці та взаємодії представницького органу територіальної громади м. Києва з державним органом, що одночасно є і виконавчим органом місцевої влади, як у сфері власних так і делегованих повноважень; по-четверте, – надати імперативного характеру нормам права, що визначають районні в містах ради як елемент системи місцевого самоврядування.
Вважаємо, що питання здійснення Київською міською радою її функцій та повноважень потребують більш ретельного і чіткого врегулювання на рівні законодавства. Чинне на сьогодні право міської ради на власний розсуд створювати чи не створювати районні ради потягло за собою ухвалення недостатньо виважених рішень та прийняття ряду наступних суперечливих нормативних актів.
Тим, більше на сьогоднішній день прийнято рішення Київської міської ради від 23.07.2015 року № 787/1651 «Про управління районами міста» [7], яким вирішено утворити районні у місті Києві ради з 27 березня 2016 року, надіти лити їх відповідно до Додатку до зазначеного рішення певним (не дуже широким) обсягом компетенції. При цьому, в будь-кого одразу виникає питання, чому утворення районних у місті Києві рад має відбутися не з вересня 2015 року, щоб на місцевих виборах сформувати і міську і районні ради. Відповідь очевидна, залишаючи право вирішувати питання управління районами за міською радою призводить до зловживань, з метою задоволення свої політичних інтересів.
З метою подолання відповідних порушень законодавства та пов’язаних з цим негативних наслідків необхідно внести зміни до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р., передбачивши в ньому чіткий перелік підстав і умов, за яких у тому числі Київська міська рада могла б приймати подібні рішення стосовно районних рад та в найкоротший термін розробити й ухвалити Закон України «Про місцевий референдум», наділивши в ньому територіальні громади правом на висловлювання власної думки з цього питання.
На сьогодні нормативно визначений лише статус територіальної громади м. Києва. Місто Київ є мегаполісом, який несе додаткове навантаження як столиця України. Саме тому ми вважаємо за доцільне в такій ситуації доповнити Закон України «Про столицю України – місто-герой Київ» від 15 січня 1999 р. статтею такого змісту: «Територіальні громади районів міста здійснюють місцеве самоврядування як безпосередньо, так і через районні в місті ради та їх виконавчі органи. Територіальна громада міста – об’єднання територіальних громад районів міста». Тим самим буде юридично визначено статус районів міста й унормовано положення їх територіальних громад.
У зв’язку з цим, пропонуємо ст. 7 Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ» від 15 січня 1999 р. викласти у такій редакції: «Система місцевого самоврядування у місті Києві включає: територіальну громаду міста; міського голову; міську раду; виконавчий орган міської ради; районні ради; виконавчі органи районних у місті рад; органи самоорганізації населення (ч. 1). Питання ліквідації, реорганізації, створення районних у місті Києві рад можуть вирішуватися за рішенням територіальної громади міста Києва, прийнятого шляхом проведення місцевого референдуму (ч. 2)».
 
Список використаних джерел:
1. Конституційне право України: [підруч.] / за заг. ред. В.Л. Федоренка; [передмова проф. В.М. Шаповала]. – [4-е вид., перероб. і доопр.]. – К.: Ліра-К, 2012. – 730 с.
2. Конституція України: чинне законодавство станом на 3 берез. 2014 р.: (офіц. текст). – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2014. – 64 с.
3. Про стимулювання розвитку регіонів: Закон України від 8 верес. 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 51. – Ст. 548.
4. Про столицю України – місто-герой Київ: Закон України від 15 січ. 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 11. – Ст. 79.
5. Про реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень [Електронний ресурс]: розпорядж. виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31 січ. 2011 р. №121 // Хрещатик: газета Київської міської ради. – 2011. – Режим доступу: http://kreschatic.kiev.ua/doc/1298576040.html – Дата доступу 24.01.2015.
6. Про питання організації управління районами в м. Києві [Електронний ресурс]: розпорядж. виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 груд. 2010 р. №1112 // Хрещатик: газета Київської міської ради. – 2010. – Режим доступу: http://www.kreschatic.kiev.ua/doc/1297800881.html – Дата доступу 09.03.2015.
7. Про управління районами міста Києва: рішення Київської міської ради від 23 липн. 2015р. №787/1651 // Хрещатик. – 2015. – №123. {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2022
July
MoTuWeThFrSaSu
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 

Наші видання

Збірник матеріалів конференції(17.05.2012 року)
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція