... Коментарі вільні, але факти священні (Ч. Скотт) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 15.12.2011 - Секція №6
Високопрофесійна служба в органах державної податкової служби України потребує компетентних та мотивованих кадрів, зорієнтованих на ефективну реалізацію податкової політики держави. Переосмислення ролі державних службовців-податківців, на сучасному етапі становлення України як демократичної держави набуває особливої ваги. Саме тому надзвичайно актуальним стає на сьогодні вирішення проблеми професійного розвитку працівників органів державної податкової служби України.
Досягнення високих результатів у діяльності органів податкової служби залежить, перш за все, від професіоналізму не тільки податківців, але й податківців-правоохоронців, що, у свою чергу, вимагає цілеспрямованої підготовки фахівців, які можуть компетентно вирішувати справи державної ваги. Передусім від них вимагається вміння розробляти варіанти управлінських рішень, упроваджувати їх у життя, проектувати й реалізовувати відповідні програми діяльності, оцінювати їх результати, встановлювати зв'язки з платниками податків, а також запобігати злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, їхнє розкриття, розслідування та інше. 
Питання професіоналізму державних службовців висвітлені в публікаціях таких вітчизняних і зарубіжних науковців та практиків: В. Авер'янова, Г. Атаманчука, В. Васильєва, О. Воронька, Н. Гончарук, Г. Загорської, Г. Лелікова, В. Лугового, Н. Нижник, В.Малиновського, Т. Мотренка, О. Оболенського, В. Сороко та ін. В їх роботах визначається характеристика не тільки принципів, але й розвитку професіоналізму, осмислюється концептуальна основа якісної підготовки державних службовців, зокрема податківців, обґрунтовуються шляхи професіоналізму як основи їх діяльності. Водночас, незважаючи на велике коло публікацій з цих питань, вони потребують подальшого теоретичного осмислення та вивчення.
Принцип професіоналізму є важливим елементом у системі державної служби, зокрема в органах державної податкової служби України. Він має відповідну законодавчу та іншу нормативну базу. Перш за все це норми Конституції України, правові норми Закону України «Про державну службу», Закону України «Про державну податкову службу України», інших законів України, що регулюють проходження служби в органах, на які поширюється дія Закону України «Про державну службу». У них тим чи іншим шляхом розглядаються різні аспекти принципу професіоналізму, в тому числі й компетентності при проходженні державної служби. 
Автори згідні з точкою зору В. Васильева, який визначає професіоналізм як передусім здатність державного службовця, зокрема податківця, колективу державних службовців визначати з урахуванням умов і реальних можливостей найбільш ефективні шляхи та способи реалізації поставлених перед ними завдань у межах нормативно-правового визначення повноважень [1]. Так, у Законі України «Про державну службу» визначається, що державна служба в Україні - це професійна діяльність осіб, які обіймають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів [2, с.4].
У професійному розвитку державних службовців слід виокремити такі сторони як професійно-посадовий та професійно-кваліфікаційний розвиток
Професійно-кваліфікаційний розвиток пов'язаний із освітою та самоосвітою, набуттям нових знань і нового професійного досвіду. Податківець повинен підвищувати свою кваліфікацію, оволодівати передовими технологіями та уміннями у сфері їх діяльності, використовуючи при цьому вітчизняні та зарубіжні надбання. Сучасні умови розвитку державності в Україні вимагають від податківців високої компетентності, ділової ініціативи, нового мислення, оволодіння прогресивними методами управління. Система підготовки та підвищення кваліфікації кадрів має забезпечити безперервне підвищення професійного рівня управлінських кадрів протягом усієї їх трудової діяльності, враховуючи динамізм соціально-економічних та нормативно-правових змін. Законом України “Про державну службу” передбачено, що державні службовці підвищують свою кваліфікацію постійно, у тому числі через навчання у відповідних навчальних закладах, як правило, не рідше одного разу на п’ять років. 
Поняття “професійно-посадовий розвиток персоналу” нерозривно пов’язане з поняттям “службова (посадова) кар’єра”. Він передбачає пошук шляхів найбільш оптимальної розстановки кадрів, службового висування на основі використання здібностей і можливостей кожного працівника. Це знаходить віддзеркалення в зміні статусу людини в організації і виявляються у формі його посадової кар’єри. Кар’єрне зростання включає в себе послідовну зміну стану і спеціальних знань, навичок, його кваліфікації і спеціалізації. Тобто професійне зростання податківця, механізми його самоорганізації (засвоєння новітніх знань, інформаційних технологій, передового досвіду зарубіжних країн в напрямку своєї службової діяльності) мають використовуватись як передумови його службового просування [3, c. 81].
Таким чином, вимогами сьогодення є наявність у працівників органів державної податкової служби України глибоких та всебічних знань, умінь та навичок, володіння новітніми технологіями. 
 
Список використаних джерел:
1. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР) – 1993 - № 52 - ст.490
2. Васильев В. Функціонально-аналітичне обґрунтування базової професійної підготовки потенційного кадрового резерву державних службовців / В. Васильєв // Вісн. держ. служби України. - 1999. - С. 67-72.
3. Жаров А.І. Формування професіоналізму працівників податкових органів / А.І. Жаров // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез міжнародної наукової конференції «Десяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 18-19 листопада 2011 р.): у 4-х част. – Ч.2. – Хмельницький: ХУУП, 2011. – С. 79-82. {jcomments on}
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2022
June
MoTuWeThFrSaSu
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 

Наші видання

Збірник матеріалів конференції(17.05.2012 року)
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція