...Дискусія–спосіб зміцнити опонента в його помилках (Амброз Бірс)...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 08.12.2016 - СЕКЦІЯ №2
В умовах реформування сучасної української держави одним із найважливіших завдань є ефективна робота органів державної влади та місцевого самоврядування, від продуктивної праці яких залежить успіх соціально-економічних перетворень в Україні.
Управління державною службою здійснюється з метою проведення єдиної державної кадрової політики, створення гарантій функціонування органів державної влади відповідно до інтересів країни відповідно до визначених Конституцією й законами України принципів, забезпечення діяльності державних службовців у органах державної влади. Звернення уваги на людські ресурси та кадрове забезпечення розглядається як довгостроковий фактор конкурентоздатності та успішного функціонування органів і служб.
Управління в системі органів місцевого самоврядування, висвітлення проблем, що стоять на заваді розвитку всієї системи, починаючи з фундаменту – самих працівників апарату, професійне виконання ними своїх обов’язків є пріоритетними позиціями за сучасних умов реформування, насамперед у напрямі здійснення управлінських функцій та повноважень, делегованих державою.
Так, зокрема, органи місцевого самоврядування в Україні наділені повноваженнями вирішувати питання місцевого значення у встановленому законом порядку для виконання завдань і функцій місцевого самоврядування, наділені владними повноваженнями, які реалізуються у визначених правових та організаційних формах.
Для вирішення складних завдань апаратом працівників державних установ, що поставлені громадянами, установами і організаціями потрібно мати відповідну високу кваліфікацію. Кадрове забезпечення органів державної влади повинно бути цілеспрямованим і налаштованим на укомплектування підготовленими службовими особами професійного державного управління, які здатні на рівні сучасних вимог і на засадах закону здійснювати в межах своїх повноважень завдання і функції відповідного органу.
Робота з персоналом у сфері державної служби та органів місцевого самоврядування – це система професійних взаємин з працівниками цих органів щодо найбільш ефективного використання їх професійно-ділових, морально-етичних і особистісних здібностей.
Безпосередньо функції формування системи кадрів та підбір персоналу покладені на відповідні кадрові служби як державних, так і недержавних установ і організацій. Кадрові служби мають забезпечувати збереження кваліфікованих кадрів, як безпосередньо, так й через керівників органів державної влади та місцевого самоврядування. З огляду на це комплексна робота в цій сфері передбачає проведення наступних заходів:
– визначення і планування потреб у кадрах;
– розроблення, координація та контроль здійснення дій щодо підвищення ефективності службової діяльності;
– визначення потреби та координація навчання у системі професійної підготовки і підвищення кваліфікації кадрів;
– вироблення організаційних засад формування кадрового резерву;
– координація наукових досліджень з проблем підвищення ефективності професійної діяльності й ін.
Проте, аналізуючи кадрову політику в Україні, можна зробити висновок, що цей механізм на сьогодні є ще далеким від досконалості та зберігає відлуння радянських часів, адже здебільшого роль працівників кадрових служб значною мірою обмежується документальним забезпеченням призначень та звільнень фахівців, наданням їм відпусток, оформленням відряджень, заохочень та дисциплінарних стягнень тощо. Нерідко управлінській ланці в кадрових питаннях притаманні невпевненість та боязливість, у тому числі щодо прийняття кардинальних рішень, які стосуються персоналу установи чи організації. З огляду на таку ситуацію можна вести мову про те, що в державі катастрофічно не вистачає кваліфікованих кадрів. Слабким державу робить не брак коштів, а потреба в кваліфікованому кадровому потенціалі. Як відомо, без змін у кадровій політиці ніякі реформи та соціально-економічні проекти не будуть ефективними.
Залучення до роботи в органах державної влади та місцевого самоврядування молодих, висококваліфікованих спеціалістів, використовуючи їх інтелектуальний потенціал та креативний підхід до розв’язання стратегічних питань, дозволить свіжо поглянути на проблеми в сфері управління, окреслити напрями їх вирішення в умовах стрімкого розвитку суспільства.
Так, відповідно до Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади, серед основних завдань кадрового забезпечення визначено реалізацію державної політики у сфері державної служби з питань кадрової роботи, а саме:
– здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;
– задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання;
– прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, забезпечення їх безперервного навчання;
– документальне оформлення проходження державної служби та трудових взаємин тощо. Проте попри наведені позиції, на наш погляд, на сьогоднішній день існує реальна потреба розширення та доповнення окреслених завдань.
При здійсненні роботи з кадрами керівникам органів влади та їх кадровим службам необхідно:
– додатково зважати на професіоналізм як критерій відбору кадрів до конкретних сфер діяльності, спираючись на колегіальну думку фахівців та громадськості;
– заздалегідь формувати кадровий резерв на відповідні посади;
– розробляти та впроваджувати спеціальні професійні програми адаптації та навчання для осіб, які раніше не працювали на державній службі або в органах місцевого самоврядування;
– робити підбір молодих працівників ще на останніх курсах ВНЗ, шляхом оголошення конкурсів чи певних програм й ін. У комплексі такі заходи сприятимуть не лише підвищенню рівня довіри суспільства до діяльності державних структур, а й суттєвому зростанню ефективності виконання покладених на них службових завдань.
Насамперед, важливим прикладним аспектом є покращення підбору кадрів і проходження служби. Звідси одним із головних завдань реформування системи органів державної влади та місцевого самоврядування є забезпечення об’єктивності в підборі кадрів. Необхідно передбачити, що зайняття посад має здійснюватися виключно за результатами конкурсу, а також встановити певні механізми для гарантування демократичності та прозорості цього процесу, а саме:
– визначити загальні кваліфікаційні вимоги для бажаючих зайняти відповідну посаду певної категорії;
– чітко врегулювати порядок проведення конкурсу, починаючи з оголошення про вакансії і закінчуючи призначенням на посаду за його результатами.
Відтак, робота в цій сфері має здійснюватися з урахуванням двох моделей організації підбору кадрів:
1) «система кар’єри», за якої працівники починають службове зростання із найнижчих щаблів у ієрархії служби;
2) «система посад», за якої на посади кожного рівня організовується відкритий конкурс, у якому мають право брати участь не лише працівники органів державної влади та місцевого самоврядування.
Проте професійний відбір (добір) кадрів, навіть найкращими кадровими службами, не є достатньою умовою для подальшої плідної праці та отримання очікуваного результату. Безумовно, в будь-якій системі управлінських відносин доцільне постійне стимулювання та заохочення, безперервний розвиток професійного потенціалу фахівців. Розподіл працівників за сферами діяльності та структурними одиницями для уникнення конфліктних ситуацій має ґрунтуватись на принципі «від лідера до виконавця», враховуючи індивідуально-психологічні особливості кожного фахівця. Крім того, потребує перегляду (підвищення) оплата праці окремих категорій працівників, організація та проведення постійних тренінгів та заходів, що спонукають удосконаленню професійної діяльності, забезпечення належних умов роботи (у тому числі необхідними засобами) та відпочинку тощо.
Отже, розроблення заходів щодо стимулювання праці, посилення соціально-правових гарантій, матеріальної та моральної захищеності фахівців, а також удосконалення адміністративної культури, підвищення відповідальності та запобігання проявам корупції серед державних службовців та фахівців, посилення суспільної довіри до державної служби є пріоритетними завданнями, які варто запроваджувати, вирішувати та розвивати на даний час.
Наведені нами проблемні питання кадрового забезпечення в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в умовах сьогодення періодично акцентуються у професійній діяльності їх персоналу. Це висуває якісно нові вимоги щодо здійснення кадрової політики і загалом обумовлює необхідність створення оптимального механізму управління персоналом державної установи або недержавної організації. {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2022
January
MoTuWeThFrSaSu
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція