... Життя не навчить, якщо не має бажання порозумнішати (Б. Шоу) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 08.12.2016 - СЕКЦІЯ №5
Важливим напрямом удосконалення досудового розслідування є впровадження криміналістичних інновацій у сферу та процеси слідчої тактики. На сьогодні склалася ситуація, коли вдосконалення інформаційних технологій не впливає на покращення показників розкриття злочинів, якості досудового розслідування та строки його проведення. Такі процеси відбуваються не тільки через недостатнє використання можливостей сучасної криміналістичної техніки та низки проблем у матеріально-технічному забезпечення слідчих органів, але і з причин низької професійної кваліфікації співробітників слідчих підрозділів. Серед основних напрямів вдосконалення системи підготовки слідчих кадрів є забезпечення криміналістичними інноваціями та сучасними науково-методичними рекомендаціями з урахуванням потреб практики еРР співробітників слідчих підрозділів органів внутрішніх справ, органів служби безпеки, органів фіскальної служби, органів державного бюро розслідувань, органів національного антикорупційного бюро. Враховуючи специфіку правозастосовної діяльності та сутність терміна «інновація» під криміналістичною інновацією розуміється, розроблені та впроваджені в практику нові сучасні методи, прийоми, технології, технічні засоби, прилади, апаратура, інструменти, метою яких є оптимізація розслідування злочинів та їхнього судового розгляду, підвищення якості та ефективності правозастосовної діяльності і зменшення помилок [1, c. 8]. 
На необхідність впровадження інновацій в діяльність слідчого неодноразово звертав увагу вчений-криміналіст В.Ю. Шепітько. Він вважає, що наявність таких негативних чинників в діяльності слідчого, як вирішення великої кількості завдань у відносно стислі терміни; недостатність наявних тактичних засобів здійснення діяльності; складнощі у взаємодії зі спеціалістами та співробітниками оперативних підрозділів; недостатність інформації про розслідувану подію; відсутність надійних джерел отримання інформації; протидія розслідуванню зі сторони зацікавлених осіб, зумовлюють впровадження інновацій, які сприятимуть оптимізації розслідування і усуненню (зменшенню) слідчих помилок [2, c.45]. 
Вивчення та аналіз наукової літератури присвяченої криміналістичному забезпеченню досудового розслідування, ознайомлення з інноваціями представленими міжнародною неурядовою некомерційною організацією, що об’єднує вчених криміналістів, викладачів, фахівців суміжних галузей наукових знань, судових експертів, працівників правозастосовних органів, суспільних діячів для задоволення та захисту своїх законних інтересів «Конгрес Криміналістів» та лабораторією «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьби зі злочинністю» Інституту вивчення проблем злочинності Академії правових наук України дозволяє виокремити низку новітніх криміналістичних засобів, якими доцільно забезпечити слідчі підрозділи органів внутрішніх справ, органів служби безпеки, органів фіскальної служби, органів державного бюро розслідувань, органів національного антикорупційного бюро. Отже, такими криміналістичними інноваціями є:
1. «Автоматизоване робоче місце слідчого» (далі АРМ слідчого). Щодо основного завдання АРМ слідчого слушною є позиція В.Ю. Шепітько, який зазначає: «Головне завдання АРМ слідчого – забезпечення підтримки прийняття рішень» [3, c. 92]. Отже, вищезазначене надає змогу стверджувати, що АРМ слідчого – це програмно-технічний комплекс, який автоматизує інформаційне забезпечення діяльності слідчого та надає підтримку у прийнятті ним рішень під час розслідування злочинів.
Застосування АРМ надає слідчому наступні можливості: 1) використовувати інформацію: а) нормативну, що міститься в кримінально-правовому і процесуальних законах, а також в інших нормативно-правових актах; б) методичну, зосереджену в спеціальній літературі, що містить рекомендації з розслідування окремих видів злочинів; в) доказову, яка надходить із процесуальних джерел і містить необхідні відомості про обставини розслідуваного злочину; г) оперативну, міститься в не процесуальних джерелах; д) довідкову, яка охоплює відомості про слідчу дільницю, район, область, а також певну інформацію про організації, підприємства, правоохоронні органи, експертні установи тощо [4, c. 361]. Тому традиційно до структури АРМ слідчого входять інформаційно-довідкові, інформаційно-пошукові та інформаційно-консультаційні системи; 2) здійснювати пошук криміналістично-значущої інформації з метою, розкриття, розслідування, попередження злочинів; 3) формувати та вести бази даних, які містять різні відомості про події осіб, організації, а також іншу необхідну інформацію, що стосується розслідуваного злочину; 4) налагоджувати єдину технологію обліку і накопичення слідчої інформації; 5) інформаційно забезпечувати ведіння кримінального провадження (пошуки необхідної інформації за різними критеріями та умовами, що вводиться слідчим у взаємозалежних банках даних, а також видача відібраної інформації); 6) забезпечувати захист від несанкціонованого доступу та схоронності інформації; 7) постійно поповнювати та своєчасно відновлювати інформаційні фонди; 8) максимально спрощувати процедуру введення документів у базу даних (у тому числі із паперових носіїв) з одночасної перевіркою та установкою зв’язків і залежностей між об’єктами, що вводяться, і вже занесеними об’єктами обліку; 9) проводити аналітичну роботу по виявленню прихованих зв’язків та залежностей, а також виявлення ланцюжків злочинних дій та подій по розслідуваних кримінальних провадженнях [5, c. 177].
Вдалим примірником, зразком АРМ слідчого на сьогодні є програмно-інформаційна система «Автоматизоване робоче місце слідчого «Інсайт», яка була розроблена колективом лабораторії «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьби зі злочинністю» Інституту вивчення проблем злочинності Академії правових наук України. Системне та спеціальне програмне забезпечення «АРМ слідчого «Інсайт» дозволяє слідчому додатково створювати власні бази даних, складати процесуальні документи та звіти (в т.ч. з використанням графічного матеріалу), будувати плани та схеми, моделювати об’єкти та події, дуже швидко здійснювати запити та пошуки відомостей щодо окремих осіб, об’єктів і подій, досліджувати аудіо- та відеозаписи, фотознімки та графічні об’єкти та ін. [6, c. 199].
2. Автоматизована комп’ютерна система «Вбивство» (далі АКС «Вбивство»). Ця система є підґрунтям інформаційного забезпечення підтримки прийняття рішення слідчим, котрий здійснює розслідування по конкретному кримінальному провадженню, а саме щодо висунення робочих версій та обрання оптимальних систем слідчих дій. 
АКС «Вбивство» складається з двох структурно-програмних модулів: «Вбивство-діагностика» та «Вбивство-типові версії». Перший модуль має аналітико-статистичну спрямованість, його завданням є накопичення, перероблення та аналіз вихідної інформації, що зосереджена в анкетах узагальнення. Він призначений для дослідницьких цілей і користувачами його є науковці, які займаються проблематикою побудови інформаційної моделі криміналістичної характеристики вбивств. Другий модуль призначений для слідчих. Його сутність полягає у тому, що слідчий відповідно до заданої ним кримінальної ситуації може отримати відомості щодо особи вбивць, які вчиняли аналогічні злочини і інформація стосовно яких є у банку даних, тобто сформувати типові версії. Отримані результати оформлюються у вигляді довідкових таблиць. Запропонована система моделювання типових версій має важливе практичне значення, оскільки дозволяє слідчому максимально цілеспрямовано використовувати отриману інформацію, зосереджуючи свої зусилля на більш вузькому напрямку пошуку злочинця [7, c. 167-168].
3. Програмний комплекс «GRAFIT», призначений для документування обставин дорожньо-транспортної події. Актуальність цього програмного комплексу полягає в тому, що він є одним з перших найбільш адаптованих до вимог чинного законодавства України вітчизняних аналогів комп’ютерних програм, які дозволяють слідчому в «польових» умовах швидко одержати максимально наповнений фактичними даними протокол огляду місця дорожньо-транспортної події і додатки до нього – схеми, фототаблиці. Цей програмний комплекс містить відповідну базу даних щодо: спеціальних термінів, класифікаційних ознак, технічних параметрів, габаритних розмірів та масштабних моделей транспортних засобів, символів та зображень об’єктів, людей, шаблонів перехресть, ліній дорожньої розмітки, геометричних параметрів ділянок доріг та перехресть, карт населених пунктів для «прив’язки» місця ДТП [8, c. 295-297].
4. Новий комплект науково-технічних засобів «Польова мініфотолабораторія» [9], розроблений співробітниками лабораторії «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьби зі злочинністю» Інституту вивчення проблем злочинності Академії правових наук України. «Польова мініфотолабораторія» дозволяє здійснювати фіксацію доказової інформації в «польових» умовах за допомогою звукозапису, відео- та фотозйомки, роздруковувати фотознімки високої якості, що відповідає рівню поліграфічного друку без застосування комп’ютерної техніки та електромереж, накопичувати, зберігати та копіювати фонограми, відео файли та фотознімки на носії електронної інформації беї зниження їх якості [10, c. 45].
5. Модифіковані комплекти науково-технічних засобів призначені для вивчення і фіксації матеріальної обстановки злочину, виявлення, фіксації, вилучення і збереження доказів, їх попереднього дослідження, а також для підготовки об’єктів для експертизи. До них належать такі типи слідчих наборів: а) уніфіковані, призначені для вирішення різноманітних завдань («Універсальний криміналістичний комплект слідчого»); б) спеціалізовані, комплекти вузького спрямування: комплект пошукових засобів слідчого («Набір – пошук»); комплект науково-технічних засобів для огляду місця дорожньо-транспортної події; комплект науково-технічних засобів для огляду місця пожежі («Набір – пожежа»); комплект науково-технічних засобів для огляду вибухових пристроїв і місця вибуху («Набір – вибух»); комплект науково-технічних засобів для роботи з мікрооб’єктами («Набір – мікро», «Молекула»); комплект науково-технічних засобів для роботи зі слідами рук («Дактилоскопічний набір»); комплект слідчого для огляду документів [11, c. 7].
Отже, належне інформаційне забезпечення слідчої діяльності та використання інноваційних методів і передових технологій, підвищення кваліфікації співробітників слідчих підрозділів органів внутрішніх справ, органів служби безпеки, органів фіскальної служби, органів державного бюро розслідувань, органів національного антикорупційного бюро надасть змогу слідчим, які його пройшли, особисто виявити вже припущені тактичні помилки, за можливістю їх усунути та не припускатися у майбутньому в аналогічних ситуаціях. 
 
Список використаних джерел:
1. Практикум з криміналістики: навч. посіб. / за ред. В.Ю. Шепітька. – Київ: Ін Юре, 2013. – 128 c.
2. Шепитько В.Ю. Инновации в криминалистике и следственной деятельности // Проблемы управления органами расследования преступлений в связи с изменениями уголовно-процессуального законодательства: материалы межвуз. науч.-практ. конф.: в 2 ч. – М., 2007. – Ч. 2. – С. 44-49.
3. Шепітько В.Ю. Вибрані твори / В.Ю. Шепітько. – Харків: Апостіль, 2010. – 576 с.
4. Карахаьян А.К. Проблемы компьютеризации расследования / А.К. Карахаьян // Актуальные проблемы борьбы с преступностью: материалы респ. науч.- практ. конф., 14-15 мая 1992 г. – Екатеринбург, 1992. – С. 360–362.
5. Шевчук В.М. Проблеми реалізації тактичних операцій і впровадження «Автоматизованого робочого місця слідчого» / В.М. Шевчук // Питання боротьби зі злочинністю. – Харків, 2013. – Вип. 25. – С. 174-185.
6. Шепітько В.Ю. Інформаційні технології в криміналістиці та слідчій діяльності / В.Ю.Шепітько, Г.К. Авдєєва // Питання боротьби зі злочинністю. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С.194-202.
7. Синчук В.Л. Розслідування вбивств: шляхи вдосконалення: монографія / В.Л.Синчук; за ред. В.А. Журавля. – Харків: Харків юрид., 2005. – 288 с.
8. Шепітько В.Ю. Рецензія на обґрунтування щодо проведених досліджень із розроблення програмного забезпечення «GRAFIT» / В.Ю. Шепітько, В.А. Журавель, Г.К.Авдєєва // Питання боротьби зі злочинністю. – Харків, 2008. – С. 295-299.
9. А.с. № 33553 Україна. «Польова» мініфотолабораторія / В.Ю. Шепітько, Г.К.Авдєєва. – опубл. 02.06.2010 // Бюл. № 1.
10. Криміналістичні засоби та інноваційні технології у боротьбі зі злочинністю: [звіт про наук. дослід.] // Питання боротьби зі злочинністю. – Харків, 2012. – Вип. 24. – С. 34-47.
11. Настільна книга слідчого: [наук.-практ. вид. для слідчих і дізнавачів] / М.І. Панов, В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова [та ін.]. – 2 вид., переробл. і допов. – К.: Ін Юре, 2007. – 728 с. {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2022
January
MoTuWeThFrSaSu
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція