... Ми повинні бути рабами законів, щоб стати вільними (Цицерон) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 08.12.2016 - СЕКЦІЯ №2
Постановка проблеми. Ґрунтовне та всебічне наукове дослідження та аналіз адміністративної відповідальності пояснюється її соціальною значущістю для суспільства і в той же час нагальними практичними проблемами реалізації цього інституту зокрема, і адміністративного примусу в цілому.
До основних практичних проблем ефективної реалізації інституту адміністративної відповідальності відносяться такі: велика кількість нормативно-правих актів, що регламентують інститут адміністративної відповідальності; наявність правозастосувальних актів, які одночасно визначають застосування як заходів адміністративної відповідальності, так і заходів інших видів адміністративного примусу; брак нормативно визначеної процедури застосування різноманітних видів адміністративно-правового примусу тощо.
Аналіз останніх публікацій та досліджень. Дослідженням окремих питань, займалися такі вчені, як В.Б. Авер’янов, Д.М. Бахрах, К.С. Бєльський, Ю.П. Битяк, О.М.Головкова, І.П. Голосніченко, І.С. Гриценко, Є.В. Додін, Р.А. Калюжний, А.І. Каплунов, В.І.Курило, Л.В. Коваль, Н.І. Козюбра, Т.О. Коломієць, В.К. Колпаков, О.В. Копан, О.В.Кузьменко, Д.М. Лук’янець, Н.В. Макарейко, Т.О. Мацелик, В.І. Олефір, А.С. Спаський, Ю.Н.Старілюс, А.І. Стахов, В.Д. Сущенко, Н.В. Хорощак, В.К. Шкарупа, О.М. Якуба та інші.
Автор поставив за мету дослідити співвідношення адміністративної відповідальності з іншими видами адміністративного примусу. 
Виклад основного матеріалу. Адміністративний примус досліджується у двох аспектах: як метод впливу держави на поведінку суспільства і його окремих членів і як система засобів і заходів управління соціальними процесами і життям соціуму. Відповідно до цих підходів проаналізовано існуючі в науці адміністративного права варіації визначення поняття «адміністративний примус». Автором запропоновано синтезувати зміст існуючих точок зору щодо тлумачення поняття «адміністративний примус» і визначити його як метод адміністративно-правового впливу держави в особі уповноважених законом державних органів і їх посадових осіб на суб’єктів соціального життя (фізичних і юридичних осіб) з метою запобігання і припинення протиправної поведінки в інтересах охорони прав і законних інтересів усіх членів суспільства, забезпечення громадської безпеки і правопорядку, а також притягнення винних у порушенні закону суб’єктів до юридичної відповідальності.
Адміністративний примус є особливим видом державного примусу, що охороняє і захищає від протиправних посягань суспільні відносини у сфері державного управління, здійснюється в межах позаслужбового підпорядкування об’єктів примусу суб’єктам функціональної влади, виступає крайнім засобом легального примусового впливу держави і застосовується у чітко визначеному нормативному порядку лише уповноваженими державними органами і їх посадовими особами [2]. Адміністративний примус застосовується як до індивідів, їх колективів, так і до юридичних осіб. Застосування адміністративного примусу регламентується нормами адміністративного і адміністративно-процесуального права, адміністративний примус застосовується у відповідь на виникнення адміністративних обставин, що загрожують безпеці особи, громадській безпеці або якщо існує можливість вчинення адміністративних правопорушень чи злочинів, порядок застосування адміністративного примусу відрізняється відносною простотою, швидкістю і оперативністю. 
Автор визначає адміністративну відповідальність як правовий засіб (вид) адміністративного примусу, пов’язаний з особливим статусом особи, до якої застосовуються примусові заходи через скоєння нею адміністративного правопорушення, а також обов’язком цієї особи зазнати позбавлень особистого, майнового та іншого характеру з метою реалізації державного покарання шляхом застосування санкцій та покладання обов’язків [3].
Адміністративна відповідальність має такі ознаки: а) реалізується тільки в процесуальному порядку; б) виступає засобом забезпечення та охорони важливих суспільних відносин; в) єдиною фактичною підставою для притягнення особи до адміністративної відповідальності є вчинення особою адміністративного правопорушення; г) адміністративна відповідальність є однією із форм державного примусу; ґ) адміністративна відповідальність, як й інші види юридичної відповідальності, полягає в тому, що суспільство негативно оцінює (засуджує) протиправну поведінку правопорушника; д) метою юридичної відповідальності є покарання; є) адміністративна відповідальність здійснюється в межах охоронних правовідносин, характерною особливістю яких є спеціальний суб’єктний склад (компетентні державні органи та посадові особи) [4; 5 ].
Адміністративна відповідальність як правовий засіб (вид) адміністративного примусу пов’язана з особливим статусом особи, до якої застосовуються примусові заходи у зв’язку зі скоєнням нею адміністративного правопорушення. Це здійснюється з метою застосування стосовно особи-правопорушника позбавлень особистого, майнового та іншого характеру. 
Висновок. Отже, адміністративний примус є методом адміністративно-правового впливу держави в особі уповноважених законом державних органів і їх посадових осіб на суб’єктів соціального життя (фізичних і юридичних осіб) з метою запобігання і припинення протиправної поведінки в інтересах охорони прав і законних інтересів усіх членів суспільства, забезпечення громадської безпеки і правопорядку, а також притягнення винних у порушенні закону суб’єктів до юридичної відповідальності.
За своєю сутністю адміністративний примус є різновидом державного примусу, який, в свою чергу, є похідним від соціального примусу.
Виходячи з того, що в сучасній Україні основною соціальною цінністю є людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, підкреслюється, що застосування державою адміністративного примусу має на меті охорону та захист зазначених цінностей на благо всьому народові України. 
Адміністративному примусу як відокремленому виду адміністративно-правової діяльності, притаманні такі сутнісні риси:
– адміністративний примус є особливим видом державного примусу, реалізація котрого забезпечується нормами адміністративного права; 
– адміністративний примус є гарантією і засобом забезпечення суспільних відносин у багатьох сферах державного управління від протиправних посягань; 
– адміністративний примус здійснюється в межах позаслужбового підпорядкування суб’єктам функціональної влади (при застосуванні примусових заходів у межах конкретного охоронного чи захисного правовідношення між його сторонами, а саме суб’єктом примусу і об’єктом впливу, відсутні будь-які організаційні чи лінійні відносини підпорядкування); 
– адміністративний примус є крайнім засобом легального примусового впливу держави у чітко визначеному нормативному порядку на особу в інтересах усього громадянського суспільства; 
– суб’єктами, що застосовують адміністративний примус, є лише уповноважені законом державні органи або їх посадові особи; 
– адміністративно-примусовий вплив застосовують не лише окремі особи, але й організації і колективні суб’єкти.
 
Список використаної літератури:
1. Дрозд Ю.В. Основні риси адміністративної відповідальності як різновиду адміністративного примусу / Ю.В. Дрозд // Актуальні проблеми діяльності ОВС: матеріали наук.-практ. семінар, (29 квіт. 2008 р.) / за заг. ред. В.П. Петкова. – Кіровоград: Кіровоградський юридичний інститут Харк. нац. ун-ту внутр. справ. – Кіровоград, 2008. – 135 с. – С. 135-137. 
2. Адміністративне право: підручник / НЮАУ ім. Я. Мудрого; за заг. ред.: Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, В.В. Зуй. – Х.: Право, 2010. – 624 с.
3. Загальне адміністративне право: підручник / [I.С. Гриценко , Р.С. Мельник, А.А.Пухтецька  та інші]; за заг. ред. I.С. Гриценка. – К.: Юрінком Iнтер, 2015. – 568 с.
4. Адміністративне право: підручник / НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого»; за заг. ред.: Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, В.В. Зуй. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Х.: Право, 2013. – 656с.
5. Миколенко О. І. Адміністративний процес та адміністративна відповідальність в Україні: навч. посіб. / О.І. Миколенко. – Х.: Одіссей, 2010. – 368 с. {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2022
January
MoTuWeThFrSaSu
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція