... Час проходить, але сказане слово залишається (Л. М. Толстой) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 23.02.2017 - СЕКЦІЯ №4
За даними Державної служби статистики у січні-червні 2016 року в економіку України іноземними інвесторами вкладено 2859,1 млн. дол. США та вилучено 330,1 млн. дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу), у січні-червні 2015 року – 1042,4 млн. дол. США та 351,3 млн. дол. США відповідно [2].
Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку України на 01.07.2016 року становив 44790,7 млн дол. США.
На підприємствах промисловості зосереджено 29,6% загального обсягу прямих інвестицій в Україну, в установах фінансової та страхової діяльності – 29,4%. 
За останніми даними, станом на 01.10.2016 року, до основних країн – інвесторів входять: Кіпр – 11035,1 млн. дол. США, Нідерланди 5910,0 млн. дол. США, Німеччина – 5446,0 млн. дол. США, Російська Федерація – 4618,7 млн. дол. США, Австрія – 2601,1 млн. дол. США, Велика Британія – 1888,0 млн. дол. США, Вірґінські Острови (Брит.) – 1793,51 млн. дол. США, Франція – 1533,2 млн. дол. США, Швейцарія – 1475,4 млн. дол. США, Італія – 1158,2 млн. дол. США, Угорщина – 790, 9 млн. дол. США, Польща – 789, 4 млн. дол. США, США – 712,6 млн. дол. США, Беліз – 540, 3 млн. дол. США та інші країни – 4859, 5 млн. дол. США. Без урахування тимчасово окупованої територій АР Криму та частини зони проведення Антитерористичної операції. [1]
     Основним нормативно-правовим актом, що регулює здійснення іноземних інвестицій є Закон України «Про режим іноземного інвестування» [3]. Відповідно до п. 2 ст. 1 даного Закону іноземні інвестиції – це цінності, що іноземні інвестори вкладають в об’єкти інвестиційної діяльності в Україні з метою одержання прибутку або досягнення соціального ефекту. 
Відповідно до ст. 2 вищевказаного Закону іноземні інвестиції можуть здійснюватися у вигляді:
– іноземної валюти, що визнається конвертованою Національним банком України;
– валюти України – відповідно до законодавства України;
– будь-якого рухомого і нерухомого майна та пов’язаних з ним майнових прав;
– акцій, облігацій, інших цінних паперів, а також корпоративних прав (прав власності на частку (пай) у статутному капіталі юридичної особи, створеної відповідно до законодавства України або законодавства інших країн), виражених у конвертованій валюті;
– грошових вимог та права на вимоги виконання договірних зобов’язань, які гарантовані першокласними банками і мають вартість у конвертованій валюті, підтверджену згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями;
– будь-яких прав інтелектуальної власності, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також підтверджена експертною оцінкою в Україні, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо;
– прав на здійснення господарської діяльності, включаючи права на користування надрами та використання природних ресурсів, наданих відповідно до законодавства або договорів, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями;
– інших цінностей відповідно до законодавства України. 
Перелік видів іноземних інвестицій, що визначає Господарський кодекс України менш деталізований і включає здійснення іноземних інвестицій у вигляді іноземної валюти, що визнається конвертованою Національним банком України, будь-якого рухомого і нерухомого майна та пов'язаних з ним майнових прав; інших цінностей (майна), які відповідно до закону визнаються іноземними інвестиціями.
Формами здійснення іноземних інвестицій є: 1) участь у господарських організаціях, що створюються разом з вітчизняними юридичними особами чи громадянами, або придбання частки в діючих господарських організаціях; 2) створення іноземних підприємств, що повністю належать іноземним інвесторам, на території України, філій або інших відокремлених структурних підрозділів іноземних юридичних осіб або придбання у власність діючих підприємств; 3) придбання безпосередньо нерухомого або рухомого майна, що не заборонено законами України, або придбання акцій чи інших цінних паперів; включаючи будинки, квартири, приміщення, обладнання, транспортні засоби та інші об'єкти власності, шляхом прямого одержання майна та майнових комплексів або у вигляді акцій, облігацій та інших цінних паперів; 4) придбання самостійно або за участі громадян чи вітчизняних юридичних осіб прав користування землею та використання природних ресурсів на території України; 5) господарська діяльність на основі угод про розподіл продукції; 6) придбання інших майнових прав; 7) в інших формах, які не заборонені законами України, в тому числі без створення юридичної особи на підставі договорів із суб'єктами господарської діяльності України. 
Для іноземних інвесторів на території України встановлюється національний режим інвестиційної та іншої господарської діяльності (ст. 7 Закону України «Про режим іноземного інвестування»). Для окремих суб'єктів може встановлюватися пільговий режим. Надаються гарантії захисту іноземних інвестицій, які стосуються гарантій щодо примусових вилучень, незаконних дій державних органів та їх посадових осіб. Передбачається надання компенсацій і відшкодування збитків іноземним інвесторам у випадках порушення державними органами вимог законодавства щодо іноземних інвестицій. Відшкодування збитків може включати врахування упущеної вигоди і моральної шкоди. 
Розв'язання суперечок здійснюється наднаціональною структурою – Міжнародним центром урегулювання інвестиційних суперечок, створеним у 1965 р.
Система державних гарантій прав та інтересів іноземних інвесторів ґрунтується на трьох рівнях: 
а) на рівні законодавства країн-одержувачів, де гарантується недоторканність власності. Обумовлюється тим, що конфіскація майна або інших активів проводиться на підставі рішення суду і тільки за обставин, прямо визначених законом; 
б) на багатосторонньому рівні. Наприклад, до Конвенції із регулювання інвестиційних суперечок між державами та громадянами інших країн, що була підготовлена Всесвітнім банком у 1966 р., вже приєдналося близько ста країн.
Відповідно до Закону України «Про режим іноземного інвестування» застосовуються наступні гарантії: гарантії у разі зміни законодавства (ст.8); гарантії щодо примусових вилучень, а також незаконних дій державних органів та їх посадових осіб, іншими словами гарантії від націоналізації та реквізиції(ст.9); право на відшкодування збитків, включаючи упущену вигоду і моральну шкоду, завданих їм внаслідок дій, бездіяльності або неналежного виконання державними органами України чи їх посадовими особами передбачених законодавством обов'язків щодо іноземного інвестора або підприємства з іноземними інвестиціями, відповідно до законодавства України (ст.10); гарантії в разі припинення інвестиційної діяльності (ст. 11). У разі припинення інвестиційної діяльності іноземний інвестор має право на повернення не пізніше шести місяців з дня припинення цієї діяльності своїх інвестицій в натуральній формі або у валюті інвестування в сумі фактичного внеску; гарантії переказу прибутків, доходів та інших коштів, одержаних внаслідок здійснення іноземних інвестицій (ст. 12).
Іноземні інвестиції можуть вкладатися в будь-які об'єкти, інвестування в які не заборонено законами України, а саме: 1) основні фонди діючих підприємств та об'єктів соціального призначення (щодо їх реновації впровадження нової техніки та новітніх технологій); 2) основні фонди новостворених підприємств (виробничих потужностей) та об'єктів соціального призначення; 3) оборотні кошти підприємств та організацій усіх сфер і галузей народного господарства; 4) цінні папери; 5) цільові грошові вклади; 6) науково-технічна продукція; 7) інтелектуальні цінності; 8) інші об'єкти власності, у т.ч. майнові права. 
Відповідно до ст. 13 Конституції України земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Земля, що є основним національним багатством, перебуває під особливою охороною держави. 
З огляду на вищевикладене можна дійти висновку, що для іноземних інвесторів створені дуже сприятливі умови для здійснення інвестиційної діяльності на території України. Важливо розуміти, що залучення іноземних інвестиційних ресурсів, у порівнянні з традиційними джерелами фінансування, дає змогу державі здійснювати модернізацію виробництва та важливо пам’ятати не тільки про створення сприятливого інвестиційного клімату для іноземних інвесторів, а й про необхідність цілеспрямованого та ефективного державного контролю за недопущенням нанесення шкоди державним економічним інтересам України.
 
Список використаних джерел: 
1. Прямі іноземні інвестицій (акціонерний капітал)із країн світу в економіці України. Державна служба статистики України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/zd/ivu/ivu_u/ivu0316.html
2. Інформаційно аналітичні матеріали щодо інвестиційного клімату в Україні. Міністерство економічного розвитку та торгівлі України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=20b6e3e8-9f3f-403a-8695-65ef41d70c3a
3. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19 березня 1996 р. № 93/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996, – № 19. – Ст. 80. 
4. Конституція України від 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
5. Господарський кодекс України: за станом на 24 лютого 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 19-20. {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2022
Червень
ПнВтСрЧтПтСбНД
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція