... Роби велике, не обіцяй великого (Піфагор) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 22.06.2017 - СЕКЦІЯ №4
Надзвичайно важливими проблемами сучасності є питання енергетики, тобто забезпечення електричною і тепловою енергією, заощадження різних видів енергетичних ресурсів. Створення нормативної бази – стандартів, методик, інструкцій – є невід’ємною складовою цієї галузі, відповідно методичною основою цих документів має бути чітко окреслена система понять, кожне з яких відображено певним терміном. Тільки вживання унормованої термінології забезпечує однозначне розуміння тексту і правильне виконання вимог нормативних документів. 
На жаль, на законодавчому рівні поняття «енергетика» не закріплено, тому першим джерелом, яке може дати кваліфіковане визначення цьому терміну є Академічний тлумачний словник української мови, який зазначає: «енергетика - галузь народного господарства, що охоплює вивчення і використання природних енергетичних ресурсів з метою вироблення, перетворення, розподілу і використання енергії». Відразу ж вбачається радянський підхід до визначення, адже формулювання «галузь народного господарства» в сучасних умовах розвитку суспільства, на нашу думку, є не досить коректним, адже з розвитком науки і техніки займатись виробленням енергії (наприклад електроенергії) може особисто фізична особа для задоволення власних потреб і прирівнювати подібні дії (які в свою чергу підпадають під вищезазначене поняття) до діяльності в галузі народного господарства ми не можемо. 
У цьому контексті слід звернути увагу на ст. 260 Господарського кодексу України (далі – ГК України) [1], при прийнятті кодексу назва статті звучала наступним чином: «Галузі народного господарства та їх класифікація», згодом назва була змінена на «Галузі економіки та їх класифікація». Відповідно, можна зробити висновок, що законодавець при прийнятті першої редакції кодексу зробив помилку і вже згодом виправив її використавши більш прийнятне та сучасне поняття. Щоправда, деякі вчені, які досліджують питання енергетики в Україні досі вживають застарілу термінологію.
Так, Т.Е. Харламова під поняттям «енергетика» розуміє методи та засоби застосування та експлуатації різноманітних видів енергії для промислових, транспортних, сільськогосподарських та інших потреб [2].
Найбільш повне визначення поняття «ененергетики» знаходимо в Додатку 2 до постанови Постійної комісії МПА ЄврАзЕС з економічної політики від 17.11.2005 р. №7, де «енергетика» це комплексна галузь господарства, що включає в себе усі паливні галузі та електроенергетику, охоплює діяльність щодо видобутку, переробці та транспортуванню первинних енергетичних ресурсів, вироблення та передачу електроенергії. Дані підгалузі тісно взаємодіючи одна з одною, утворюють єдиний паливно-енергетичний комплекс, який грає особливу роль в економіці будь-якої держави, оскільки без нього є фактично неможливим нормальне функціонування жодного із ланцюгів господарства [3].
Н.В. Майданевич вважає, що під поняттям «енергетика» слід розуміти основну систему, що перетворює природні ресурси в необхідні соціуму і окремо взятого індивіда блага цивілізації, головні з яких: енергетичні послуги у вигляді світла, тепла, роботи машин, в тому числі і електронно-обчислювальних, що набули останнім часом надзвичайної актуальності. Особливу значимість енергетики слід відмітити в роботі мережі Інтернет [4, с. 107].
Разом з тим, слід зазначити, що розвиток науки і техніки зумовив потребу в перегляді визначення поняття «енергетика», адже в сучасних умовах виробництвом енергії, зокрема і електроенергії може займатись будь-яка особа, яка використовує, наприклад, сонячні батареї для побутових потреб без отримання дозволів, а з 1 січня 2014 приватне домоволодіння, яке виробляє електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, має право продажу залишку електричної енергії. Такий продаж здійснюється приватним домоволодінням без отримання відповідної ліцензії. 
Отже, подібні зміни, які стосуються виробництва енергії з альтернативних (відновлювальних) джерел та подальше їх законодавче закріплення слід враховувати при визначенні поняття «енергетика» та «електроенергетика».
Таким чином, під поняттям енергетика слід розуміти галузь економіки, що охоплює вивчення і використання природних енергетичних ресурсів з метою вироблення, перетворення, розподілу енергії, як для комерційних, так і для особистих потреб».
Так, Закон України «Про ринок електричної енергії» зазначає наступне: «електроенергетика – галузь економіки України, що забезпечує споживачів електричною енергією» [5], таке поняття є занадто широким і потребує подальшого додаткового дослідження.
Н.В Майданевич слушно зазначає, що ані законами, ні підзаконними нормативно-правовими актами досі не надані або зафіксовані основні терміни, що використовуються в галузі електроенергетики, чітке і не двозначне розуміння яких було б підґрунтям для правильного, однозначного тлумачення правниками всіх фізичних процесів, що виникають стосовно відносин у сфері електроенергетики. В Цьому контексті вчена визначає електроенергетику, як галузь економіки України, що використовує вторинні джерела енергії, задля забезпечення електрифікації господарського сектору та побутових потреб населення на основі раціонального виробництва й розподілу електроенергії [4, с. 107].
Отже, під поняттям електроенергетика слід розуміти галузь економіки України, яка складається з суспільних відносин у сфері виробництва, передачі, розподілу, постачання та використання електроенергії, використовує вторинні джерела енергії, задля забезпечення електрифікації господарського сектору та побутових потреб населення на основі раціонального виробництва й розподілу електроенергії.

Список використаних джерел:
1. Господарський Кодекс України від 16.01.2003 р. №436-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №18–22. – Ст.144. 
2. Харламова Т.Е. История науки и техники. Электроэнергетика / [Учеб. пособие]. – СПб.: СЗТУ, 2006 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://window.edu.ru/resource/982/24982/files/nwpi069.pdf.
3. Сравнительно-правовой анализ законодательства государств – членов ЕврАзЭС в сфере энергетики // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ipaeurasec.org/docsdown/sr_prav_energ.pdf.
4. Майданевич Н.В. Поняття та сутність категорії «електроенергетика» [Текст] / Н.В. Майданевич // Український науково-теоретичний часопис. – 2014. – №3 – С. 105-109.
5. Про ринок електричної енергії: Закон України від 13.04.2017 р. №2019-VIII // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2019-19 {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2021
May
MoTuWeThFrSaSu
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція