... Таємниця успіху у тому, щоб бути готовим скористатися зі слушної нагоди, коли вона настане (Б. Шоу) ...

Головне меню

Міжнародна науково-практична конференція 06.03.19 - СЕКЦІЯ №3
На сьогоднішній день одним з найважливіших напрямків вдосконалення охорони здоров'я населення в Україні є забезпечення загальнодоступності, якості та безпеки медичних послуг. Досліджувана тема є актуальною, що обумовлено недостатнім рівнем розвитку медичного законодавства в Україні. Тому метою даних тез є аналіз існуючих підходів до визначення сутності поняття «медичні послуги» та з’ясування правових основ їх надання. 
Необхідно відзначити, що в науковій літературі можна зустріти різні точки зору на поняття «медична послуга». Так, наприклад Ю.В. Данилочкіна вважає, що «медична послуга – це сукупність професійних, оплатних, необхідних дій виконавця, спрямованих на задоволення потреб пацієнта у формі визначеного стану здоров’я» [1, с. 8].
Науковець О.О. Раменська пише, що «медична послуга – це сукупність правомірних дій, здійснюваних медичними працівниками в державних (муніципальних) закладах охорони здоров'я або приватних медичних організаціях, що спрямована на поліпшення здоров'я пацієнта та його одужання і носить відплатний характер» [2, с. 251].
На нашу думку більш повно сутність медичної послуги визначає С.В. Антонов, який розглядає її як «вид професійної або господарської діяльності медичних закладів (організацій), фізичних осіб-підприємців, які займаються приватною медичною практикою, що включає застосування спеціальних заходів стосовно здоров’я (результатом яких є поліпшення загального стану, функціонування окремих органів або систем організму людини) чи спрямованих на досягнення певних естетичних змін зовнішності» [3, с. 20].
Таким чином, по-перше, для медичної послуги характерна сукупність дій, що здійснюється медичними працівниками, а по-друге, вона націлена на поліпшення стану здоров'я пацієнта і носить оплатний характер.
Слід зазначити, що вітчизняний законодавець тільки у 2017 році дав легітимне визначення поняття «медична послуга», доповнивши Основи законодавства України про охорону здоров'я новим абзацом: «Послуга з медичного обслуговування населення (медична послуга) – це послуга, що надається пацієнту закладом охорони здоров'я або фізичною особою- підприємцем, яка зареєстрована та одержала в установленому законом порядку ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та оплачується її замовником» [4, ст. 3].
Звернемося до інших нормативних джерел, в яких можна знайти згадку про медичну послугу. Так Амстердамська Декларація про політику в галузі забезпечення прав пацієнта в Європі категорію «медична послуга» розглядає як лікарські, сестринські та інші, пов'язані з ними послуги, що надаються виробниками медичних послуг (лікарями, сестрами, дантистами і представниками інших медичних професій) та лікувально-профілактичними установами [5]. 
Класифікатор видів економічної діяльності в Україні у розділі «Охорона здоров’я і соціальна допомога» до медичних послуг відносить:
1) медичні консультації та лікування в області загальної та спеціалізованої медицини як лікарями загального напряму, так і медичними спеціалістами та хірургами;
2) стоматологічні послуги загального та спеціалізованого характеру, а також послуги ортодонтів;
3) оздоровчі заходи, які виконують не лікарні або практикуючі лікарі, а парамедичний персонал, який законно здійснює таку діяльність.
На нашу думку, поняття «медична послуга» відображає цивільно-правову природу відносин з надання медичної допомоги, оскільки основною підставою її надання є договір про надання медичних послуг. Отже, як різновид послуг, медична послуга відповідно до Цивільного кодексу України виступає самостійним об’єктом цивільних прав [6, ст. 177].
Конституція України регламентує, що медична допомога повинна надаватися безкоштовно [7, ст. 49]. Медичні ж послуги надаються за оплату. Необхідно відзначити, що в Україні запроваджено надання платних медичних послуг державними та комунальними медичними закладами. Вичерпний перелік цих послуг встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти» [8].
Отже, можна зробити висновок, що медична послуга – це визначена договором дія чи комплекс дій лікаря (медичної установи) – послугодавців, спрямована на діагностику, лікування або профілактику лікування захворювання, яка має вартісну оцінку. На нашу думку, крім офіційного визначення медичної послуги, в законодавстві України необхідно закріпити її правовий режим, що створить додаткові можливості контролю з боку закону та охорони особистих немайнових прав фізичних осіб. Також доцільно регламентувати на законодавчому рівні порядок надання медичних послуг закладами охорони здоров’я різних форм власності та чітко прописати процес ціноутворення медичних послуг з можливим встановленням граничного їх розміру.

Список використаних джерел:
1. Данилочкина Ю.В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности на рынке медицинских услуг: автореф. дис. … канд. юрид. наук.: 12.00.03. Волгоград, 2003. 24с.
2. Раменская А.А. Медицинская услуга: понятие и содержание. Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики: материалы XII Международной науч. практич. конф.: в 2-х ч., Ч. 2. Тольятти: Волжский ун-т им. В. Н. Татищева, 2015. С. 248—251.
3. Антонов С.В. Правова регламентація надання медичних послуг. Управління закладом охорони здоров’я. 2009. №2. С. 18—22.
4. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Закон України від 19.11.1992 р. № 2801-XII. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 4. Ст.19.
5. Декларация о политике в области обеспечения прав пациента в Европе от 30 марта 1994 г. URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1037781 (дата обращения: 03.02.2019)
6. Цивільний кодекс України: Закон від 16.01.2003 р. № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40-44. Ст.356.
7. Конституція України: Закон від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
8. Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 р. № 1138. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1138-96-п (дата звернення: 03.02.2019) {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2022
Серпень
ПнВтСрЧтПтСбНД
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція