... Сміливі думки відіграють роль передових пішаків в грі, вони гинуть, але забезпечують перемогу (І. Гете) ...

Головне меню

Міжнародна науково-практична конференція 30.05.19 - СЕКЦІЯ №2
Визначення податкової системи як сукупності податків та зборів, що справляються в установленому Податковим кодексом порядку, дається у ст. 6 Податкового кодексу України [1]. Кожна держава має свою сукупність податків, зборів, відрахувань і платежів, які в загальній кількості складають структуру податкової системи країни. Дана структура займає вагоме місце у визначенні рівня економічного розвитку держави саме перетворення податкової системи з суто фіскального інструменту на ефективний засіб соціально-економічної стратегії держави. Разом з тим сучасні вимоги часу висувають потребу в реформуванні податкової системи, яка дозволять окреслити особливості податкової системи України в умовах фінансової кризи та забезпечити зростання ефективності функціонування національної економіки держави. За думкою Л. Петренко «податкова безпека – це стан податкової системи, який характеризується стійкістю і стабільністю всіх її елементів, що передбачає спроможність захищати економічні інтереси держави і протистояти зовнішнім і внутрішнім загрозам, можливість реалізації і розвитку податкового потенціалу країни, ефективне використання конкурентних переваг податкової системи в умовах глобалізації» [2, с. 89].
З принципом справедливого оподаткування тісно пов’язаний принцип рівності усіх платників перед законом. Даний принцип є принципом не фактичної, а формальної рівності. Він полягає в тому, що платник певного податку та збору, за загальним правилом, повинен сплачувати податок або збір на рівних умовах. В Податковому Кодексі України для розкриття цього принципу встановлено, що податки не можуть мати дискримінаційний характер і по-різному застосовуватись до платників виходячи із соціальних, расових та інших подібних критеріїв [1].
Намір України інтегруватися в європейський простір зумовлює необхідність гармонізації вітчизняного законодавства до вимог ЄС. Європейський Союз перебуває на першому місці у світі за виділенням коштів на соціальний захист своїх громадян – до 30% від ВВП, в Україні – лише 8% [3, c. 251]. Особливо ця різниця помітна у сфері пенсійного забезпечення, що його українці фінансують із державного бюджету через Пенсійний фонд [4, с. 90]. В умовах євроінтеграційних процесів внесені зміни до податкової системи України є однією з домінант структурної перебудови національної економіки, які мають забезпечити достатність фінансових ресурсів для реалізації соціально-економічних функцій держави, а саме: 7 грудня 2017 р. Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» [5].
До 1 січня 2020 р. запроваджено ввезення виробничого обладнання з розстроченням сплати ПДВ на строк до 24 місяця. При цьому розстрочення сплати ПДВ надається лише у разі імпорту обладнання, яке буде використовуватися платником податку для власного виробництва на території України. Також створено Єдину базу даних звітів про оцінку з метою запобігання заниження бази оподаткування (оціночної вартості) при продажу нерухомого майна. Єдина база даних звітів про оцінку має забезпечити розміщення, створення, зберігання та оприлюднення інформації про об’єкт нерухомості та його вартість (крім інформації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки), електронне визначення оціночної вартості, автоматичний обмін інформацією і документами з авторизованими електронними майданчиками [5].
Під час посвідчення правочинів, для яких законодавством України передбачено отримання нотаріусом звіту про оцінку, нотаріус перевіряє реєстрацію такого звіту в Єдиній базі даних звітів про оцінку та наявність присвоєного йому унікального номера. Таким чином, держава посилює контроль за відповідність оцінки нерухомого майна реальним ринковим цінам з метою збільшення надходжень від сплати ПДФО. 
Скасовано обмеження щодо застосування пільги зі сплати земельного податку фізичним особам однією земельною ділянкою. Так з 1 січня 2018 р. звільнення від сплати земельного податку поширюється на необмежену кількість земельних ділянок за кожним видом використання, але як і раніше в межах граничних норм (наприклад, на усі земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства сукупною площею не більше 2 га).
Також вищевказаним Законом встановлена відповідальність контролюючих органів, а саме: запроваджена норма про відшкодування шкоди, завданої платнику податків незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю посадової або службової особи контролюючого органу за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для фінансування відповідного контролюючого органу, незалежно від вини посадової або службової особи. Також передбачено відповідальність посадової або службової особи в порядку регресу перед державою в розмірі виплаченого платнику податків з державного бюджету відшкодування [5]. Таким чином, платники податків отримали додаткові засоби захисту своїх прав та інтересів у відносинах із представниками фіскальних органів. Однак, наскільки ефективним це буде на практиці побачимо з часом, тому що чіткого механізму реалізації сьогодні немає. Наприклад, коли у платника виникає право вимагати компенсацію збитку: при оскарженні незаконного повідомлення-рішення, включаючи касацію або коли виграна апеляція?
Важливо щодо змін у податкової системи – уточнено умови звільнення від ПДВ постачання програмної продукції. Відповідно до змін звільнення від ПДВ поширено на операції з програмною продукцією, плата за які не вважається роялті. Уточнено, що з 1 січня 2013 р. до 1 січня 2023 р. звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання програмної продукції, а також операції з програмною продукцією, плата за які не вважається роялті. Окрім того, розширено поняття «програмна продукція», а саме з 1 січня 2018 р. до неї відноситься:
 результат комп’ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної, розважальної та/або навчальної комп’ютерної програми (їх компонентів), а також у вигляді інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів та доступу до них;
 примірники (копії, екземпляри) комп’ютерних програм, їх частин, компонентів у матеріальній та/або електронній формі, у тому числі у формі коду (кодів) та/або посилань для завантаження комп’ютерної програми та/або їх частин, компонентів у формі коду (кодів) для активації комп’ютерної програми чи в іншій формі;
 будь-які зміни, оновлення, додатки, доповнення та/або розширення функціоналу комп’ютерних програм, права на отримання таких оновлень, змін, додатків, доповнень протягом певного періоду часу;
 криптографічні засоби захисту інформації [5].
Прогресивне оподаткування в Україні може позитивно впливати на урядові видатки на соціальні блага, зокрема медицину та освіту, але в поєднанні з іншими змінами. Для більшості країн ЄС характерно встановлення прогресивної шкали оподаткування доходів громадян.
Україні потрібно не лише сформувати збалансовану податкову систему, привабливу для залучення капіталів і подальшого їх оподаткування, а й встановити конкурентні параметри цієї системи з урахуванням вимог європейського розвитку. Ефективність електронних перевірок , передбачених ст. 75 Податкового Кодексу, повинні забезпечуватися наявністю спеціального програмного забезпечення саме для захисту конфіденційної інформації від несанкціонованого проникнення в електронні системи та сприятиме налагодженню партнерських взаємовідносин між державою та платниками податків та зборів [1].
На підставі проведеного дослідження можна зробити ряд висновків. По-перше, важливе зниження податків має супроводжуватися зменшенням державних витрат, але держава робить це непослідовно. Отже, проблема полягає в тому, що передумовою сталого зростання є зниження податкового тягаря, але необхідність фінансування витрат держави суперечить цій меті, тому податкова політика повинна постійно маневрувати між цілями та засобами їх досягнення, що передбачає поглиблення курсу на «індивідуалізацію» оподаткування. По-друге, для реалізації пріоритетів реформування податкової системи України необхідно здійснювати комплекс стимулюючих заходів, які передбачають: зниження податкового тиску, стимулювання інноваційної діяльності, сприяння розвитку малого підприємництва, підвищення фіскальної ефективності податків за рахунок розширення податкової бази, поліпшення адміністрування, зменшення масштабів ухилення від сплати податків та розробка ефективних механізмів податкового адміністрування. По-третє, ключові зміни, яві відбулися в реформуванні податкової системи України, орієнтовані на європейське податкове законодавство і враховують досвід реформування країн ЄС у зв’язку з євроінтеграційними процесами, які відбуваються в країні. Необхідна поступова лібералізації податкової системи в напрямі зменшення податкових ставок і надання податкових пільг за основними податками в Україні, створення умов для реалізації принципу соціальної справедливості у оподаткування та стабільне податкове законодавство в України.

Список використаних джерел:
1. Податковий кодекс України: Закон від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 13-14, № 15-16, № 17. Ст. 112
2. Петренко Л.М. Податкова безпека як складова фінансової безпеки держави. Моделювання та інформаційні системи в економіці. 2012. Вип. 86. С. 89–98.
3. Канкава О.А. Реформи податкової системи України в контексті євроінтеграції. Вісник Київського національного економічного університету. 2016. № 8. С. 251–256.
4. Юрченко В.В. Сучасні тенденції розвитку та гармонізації податкових систем країн Європейського Союзу. Вектори для України. Ефективна економіка. 2013. № 12. С. 87–98.
5. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році: Закон України від 07.12.2017 р. № 2245-VIII. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2245-19 (дата звернення: 18.04.2019). {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2022
Серпень
ПнВтСрЧтПтСбНД
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція