...Здібним заздрять, талановитим шкодять, геніальним лестять (М.Фадуль)...

Головне меню

Міжнародна науково-практична конференція 30.05.19 - СЕКЦІЯ №1
Побудову правової держави та громадянського суспільства визначено як стратегічні завдання у платформах і програмах переважної більшості політичних течій і партій в Україні. Необхідність створення такої держави та суспільства породжує важливість формування правової культури всіх суб’єктів суспільних відносин. Адже правова культура є відображенням рівня розвитку правосвідомості в суспільстві, системи права і законодавства, юридичної практики та правової науки.
Об’єктом дослідження є правова культура як система правових цінностей, вмінь і навичок, які проявляються в правомірній поведінці суб’єктів правовідносин. 
Предметом наукової розвідки є характеристика правової культури та визначення її впливу на стан законності та правопорядку в сучасному українському суспільстві.
Метою статті є аналіз і висвітлення значимості правової культури в процесі становлення правової держави.
Дослідженням правової культури займалися такі науковці: С.С. Алексеєв, Л.М. Герасіна, О.В. Зайчук, М.В. Кравчук, Ю.І. Крилова, Н.М. Оніщенко, Ю.М. Оборотов, О.Р. Ратінов, І.В.Осика, М.І. Панов, В.М. Кудрявцев, О.В. Макарова Г.О. Мурашин, О.В. Сахаров, О.Ф. Скакун та інші. Правова культура є невід’ємною складовою правової держави. Високий рівень правової культури суспільства є однією з важливих ознак громадянського суспільства і в першу чергу правової держави, яка заснована передусім на принципах верховенства права і правового закону, поваги до основних прав і свобод людини й громадянина.
На думку О.Ф. Скакун правова культура є різновидом і невід'ємною частиною загальної культури суспільства. Правова культура становить систему духовних і матеріальних цінностей у правовій сфері, збережених, накопичених та розвинених суспільством завдяки постійному вдосконаленню заходів інформаційного, просвітницько-освітнього характеру з урахуванням загальнолюдських правових цінностей. Вчена стверджує, що кожне суспільство виробляє свою модель правової культури, стан розвитку якої визначає якість правової системи суспільства [1, с. 648].
Відомі вчені О.В. Сахаров та О.Р. Ратінов розуміють правову культуру як таку, що справляє організаційно-регулятивний вплив на забезпечення соціально-позитивної поведінки. Вона попереджує негативні прояви при вирішенні соціальних завдань будь-якої сфери і будь-якого рівня життя суспільства. Науковці переконані, що низький рівень правової культури призводить до девальвації режиму законності [2, с. 106].
Згідно з поглядами М. В. Кравчука правова культура є системою правових цінностей, що відповідають рівню досягнутого суспільством правового процесу і відбивають у правовій формі стан свободи особи та інші соціальні цінності. Науковець акцентує увагу на тому, що правова культура – це глибоке знання і розуміння права, свідоме виконання його вимог [3, с. 306].
У статті 1 Конституції України зазначено, що Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою [4]. Основним чинником функціонування такої держави є формування якісно нового рівня правової культури громадян. Без високого рівня правосвідомості кожного окремого громадянина України реалізація цілей, проголошених Конституцією, є неможливою. Саме тому правова культура є засадничим компонентом у процесі державотворення, вона сприяє становленню правової системи та громадянського суспільства в державі, адже лише на основі високорозвинутого громадянського суспільства та верховенства права можливо побудувати справжню демократичну державу із правосвідомим населенням [5, с. 105].
За твердженням М. Кравчука правова культура передбачає високу якість правотворчого процесу, реалізації права; достатній рівень правового мислення і психологічного сприйняття правової реальності; усвідомлення специфічних способів правової діяльності правоохоронних органів; результатів реалізації вимог законності у вигляді стійкого і стабільного правопорядку [3, с. 306]
У структурі правової культури виділяють повсякденний, професійний і теоретичний рівні правової культури. Правова культура у повсякденному житті характеризується неглибоким, поверхневим відображенням правових явищ, що не дозволяють правильно обміркувати й оцінити всі сторони правової практики. Водночас повсякденна правова культура сприяє дотриманню вимог правових норм, більш повному перетворенню їх в життя [6, с. 168].
Професійна правова культура притаманна особам з високими знаннями права в конкретній галузі професійної діяльності. Теоретична правова культура є відображенням більш високого рівня знань правових явищ вченими-правознавцями. Теоретична правова культура виступає безпосереднім джерелом права. Вона відіграє найважливішу роль як в правотворчості, так і в реалізації права [6, с. 168-169].
Можна зробити висновок, що побудова правової держави без правової культури громадян є неможливою. Правова культура – це частина культури суспільства як історично сформованої системи загальнолюдських духовно-моральних цінностей, відповідно до яких формується законослухняний спосіб життя і здійснюється правове регулювання суспільних відносин, що встановлюють режим правопорядку у країні. Підвищення рівня правової культури суспільства, в свою чергу, вимагає підвищення рівня та якості організації правового виховання, яке здійснюється шляхом навчання, пропаганди, агітації та самовиховання. Саме правова культура та правове виховання населення є соціальною гарантією дії верховенства правового закону в суспільстві.

Список використаних джерел:
1. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: підручник. Київ: Правова єдність, 2010. 525 с.
2. Сахаров А.В., Ратинов А.Р. Теоретические основы предупреждения преступности. Москва: Знание, 1977. 187 с.
3. Кравчук М.В. Теорія держави і права (опорні конспекти): навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. 3-є вид., змін. й доп. Тернопіль: ТНЕУ, 2018. 524 с.
4. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к96-рв (дата звернення: 19.05.19).
5. Макарова О.В., Крилова Ю.І. Проблеми формування правової культури в українському суспільстві. Право. 2015. №30. С. 105.
6. Герасіна Л.М., Панов М.І. Соціологія права: підручник. Київ, 2003. 294 с. {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2022
Серпень
ПнВтСрЧтПтСбНД
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція