... Коментарі вільні, але факти священні (Ч. Скотт) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 24.02.2012 - Секція №2
У нашій країні, як і в будь-якій іншій державі, предметом підвищеної уваги дослідників була та залишається діяльність законодавчої влади. І це пояснюється тим, що, з однієї сторони, інші гілки влади (виконавча та судова) у підсумку провадять свою діяльність відповідно до норм закону, а , з іншої, – для вдосконалення норм чинного законодавства України необхідним вбачається проведення досліджень щодо вдосконалення механізму діяльності органів виконавчої та судової влади.
Тому метою цієї статті є встановлення повноважень Верховної Ради України (далі – ВР України) у такій важливій сфері діяльності держави, як бюджетна, оскільки, як цілком вірно зазначив Артус М.М., бюджет – це могутній інструмент, за допомогою якого держава може активно втручатися в економіку і особливо сильно впливати на стан в тих галузях, які існують за рахунок бюджетних коштів» [3, с. 35].
П. 1 ч. 2 ст. 92 Основного закону закріплено, що виключно законами України визначаються Державний бюджет України і бюджетна система України [1].
Кореспондується з цією нормою, положення п.4 ст.85 Конституції України, відповідно до якого до повноважень ВР України належить: 
 затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього; 
 контроль за виконанням Державного бюджету України, прийняття рішення щодо звіту про його виконання [1].
Таким чином, можна зробити висновок, що діяльність ВР України не обмежується виключно законотворчими повноваженнями, їй притаманні також і контрольні повноваження. Так, відповідно до п. 33 ст. 85 Конституції України до повноважень ВР України належить здійснення парламентського контролю у межах, визначених Конституцією [1]. Окремим напрямом такого контролю, організація і здійснення якого деталізуються у Бюджетному кодексі Україні (далі – БК України), є контроль за дотриманням бюджетного законодавства. Оскільки парламент є одним із основних учасників бюджетного процесу, який і бере участь у бюджетній діяльності на всіх його стадіях, то відповідно і контроль за дотриманням бюджетного законодавства він здійснює на кожній стадії бюджетного процесу.
Відповідно до ст. 109 БК України ВР України здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства, що виражається в такому:
1) розробляє пропозиції до проекту Основних напрямів бюджетної політики (бюджетної резолюції) на наступний бюджетний період; 
2) приймає постанову про схвалення або тип і до відома бюджетної резолюції; 
3) розглядає проект закону про Державний бюджет в трьох читаннях; 
4) ухвалює закон України про Державним бюджет та подає його на підпис Президенту України; 
5) вносить зміни і доповнення до закону України про Державний бюджет; 
6) контролює хід виконання Державного бюджету; 
7) приймає рішення про надання Україною позик іноземним державам, а також про одержання від іноземних держав, банків, міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених Державним бюджетом України та ін. [4].
Вважаємо, що перераховані контрольні повноваження ВР України за дотриманням бюджетного законодавства у своїй сукупності утворюють механізм бюджетного процесу, який можна поділити на окремі етапи (стадії).
Під час складання проекту державного бюджету на відповідний бюджетний рік, тобто на першій стадії бюджетного процесу, повноваження ВР України щодо контролю за дотриманням бюджетного законодавства, зокрема БК України та інших нормативно-правових актів, що регулюють бюджетні відносини в Україні, реалізуються під час проведення парламентських слухань з питань бюджетної політики на наступний бюджетний період, за результатами яких, відповідно до ст. 33 БК України та в порядку, визначеному Регламентом ВР України, парламентом має прийматися постанова про схвалення або взяття до відома Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період.
На другій стадії бюджетного процесу, тобто під час розгляду та прийняття закону про Державний бюджет України, контрольні функції ВР України полягають у тому, що саме остання, відповідно до ст. 85 Конституції України, наділена повноваженнями затверджувати Державний бюджет України [1]. Парламент, під час підготовки проекту закону про Державний бюджет України до першого, другого та третього читань, розгляду його у цих читаннях, перевіряє проект й інші матеріали, що до нього додаються, зазначені у ст. 38 БК України, на відповідність бюджетному законодавству. За результатами такого контролю вживаються певні заходи, що сприяють попередженню вчинення порушень на наступних стадіях бюджетного процесу, особливо під час виконання бюджету. Зокрема, якщо виявлено, наприклад, невідповідність проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік Основним напрямам бюджетної політики на наступний бюджетний період або вимогам складання проекту Державного бюджету України, встановленим БК України, то ВР України за результатами обговорення проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік може прийняти рішення про його відхилення.
Контроль Верховної Ради України за дотриманням бюджетного законодавства на першій та другій стадіях бюджетного процесу відіграє важливу роль, надає можливість виявити відхилення від запланованих нормативів, порушення бюджетного законодавства, які ще не призвели до негативних наслідків. Це, в свою чергу, дозволяє внести певні корективи в проект закону, з метою попередження негативних наслідків у майбутньому. Такий контроль має назву попереднього, оскільки він проводиться до прийняття управлінського рішення, у даному випадку Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік.
На третій стадії бюджетного процесу - виконання бюджету, в тому числі у разі необхідності внесення змін до закону про Державний бюджет України, парламент також має відповідні контрольні повноваження.
ВР України здійснює контроль за виконанням Державного бюджету України як безпосередньо, так і через Рахункову палату. Так, до ВР України, під час подання Кабінетом Міністрів України (далі – КМ України) проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік, подається доповідь про хід виконання Державного бюджету України поточного року, що надає можливість парламенту контролювати процес виконання бюджету.
Під час такого етапу, як внесення змін до закону про Державний бюджет України, контрольні повноваження ВР України реалізуються шляхом перевірки запропонованих суб'єктами законодавчої ініціативи змін на відповідність бюджетному законодавству. При проведенні такої перевірки парламент має не допустити, щоб зміни, які вносяться до закону про Державний бюджет України, вносили зміни до інших законодавчих актів України. У такому випадку спочатку вносяться зміни до відповідного закону, і лише після того розглядаються пропозиції про зміни до закону про Державний бюджет України відповідно до положень Регламенту Верховної Ради України.
Контрольні функції на четвертій стадії бюджетного процесу, відповідно до ст. 85 Конституції України [1] та ст. 62 БК України [4], парламент здійснює під час розгляду звіту про виконання закону про Державний бюджет України, що подає йому КМ України, за результатами обговорення якого приймається рішення. Свої висновки щодо надходження і використання коштів Державного бюджету України за попередній рік надає Рахункова палата України. Під час розгляду звіту можуть бути заслухані головні розпорядники бюджетних коштів щодо використання ними коштів Державного бюджету України та результатів виконання відповідних бюджетних програм [3; 4].
І наостаннє варто зазначити, що відповідно до п. 14 ч. 1 ст. 85 Конституції України ВР України затверджує рішення про одержання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених Державним бюджетом України, а також здійснює контроль за їх використанням [1]. Відповідно до п. 6 ч. 1 цієї ж статті, ВР України упродовж усього часу виконання бюджету здійснює моніторинг використання кредитів (позик), залучених від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій. Тобто здійснює ще представницьку функцію.
Підсумовуючи наведене, хотілося б підкреслити, що бюджетні повноваження ВР України утворюють сукупність таких елементів, як законотворча, представницька, контрольна та управлінська.
 
Список використаних джерел:
1. Конституція України: Закон України від від 28.06.1996 № 254к/96 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України / [В.Е. Теліпко, А.С.Овчаренко, С.А. Панасюк]; За заг. ред. М.Я. Азарова К.: Центр учбової літератури, 2011. – 480 с.
3. Артус М.М. Бюджетна система України: Навчальний посібник / М.М. Артус, Н.М. Хижа. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 220 c.
4. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI // Відомості Верховної Ради України від 24.12.2010. – 2010 р. – № 50, / № 50-51. – стор. 1778, стаття 572. {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2022
May
MoTuWeThFrSaSu
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 

Наші видання

Збірник матеріалів конференції(17.05.2012 року)
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція