... Сміливі думки відіграють роль передових пішаків в грі, вони гинуть, але забезпечують перемогу (І. Гете) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 05.03.2013 - Секція №4
Терміни «потреба», «інтерес», «суб’єктивне право» неодноразово досліджувалися у юридичній науці. Теоретичним підґрунтям для цього служили праці філософів і теоретиків права, фахівців у царині економіки природокористування та в інших сферах знань. У теорії екологічного права й досі залишається дискусійним питання щодо тлумачення правової категорії «інтерес». Значна увага проблемам забезпечення екологічних інтересів була приділена в наукових роботах В. В. Петрова, В. К. Шахова. Ґрунтовно ж дослідила наукові підходи до розуміння екологічного права, правових та інших суспільних відносин, виникаючих та існуючих у сфері охорони довкілля, яка розкрилась у зв’язку з соціалізації та юридизації екологічних інтересів людини й суспільства, М.І. Васильєва.
Погіршення екологічної ситуації в Україні, а значить і стану здоров’я її населення, загострення протиріч між економічними й екологічними інтересами членів соціуму, подальше нераціональне й неефективне використання природних ресурсів диктує нагальну потребу вивчення й обґрунтування нових підходів науковців до визначення конструкції «публічних екологічних інтереси». 
Юридично закріплюються, як правило, лише найбільш соціально значимі інтереси. Але ті, з них, які не закріплені в об’єктивному й суб’єктивному праві в якості законних, підлягають захисту в тій же мірі, що й суб'єктивні права та законні інтереси. Важливість охорони інтересів разом із цим може свідчити про необхідність формування або нового суб'єктивного права, або нової загальної норми, присвяченій поняттю «інтересу». 
Екологічні інтереси теж спрямовані на забезпечення людини якісним середовищем життєдіяльності й існування. У науковій літературі наводяться 3 підходи щодо розуміння правової природи інтересу. Представники першого вважають інтерес суб’єктивною категорією і розглядають його як відповідний стан свідомості, психологічну рису особистості, що виявляється у спрямованості людини до задоволення своїх бажань. Прихильники підходу об’єктивного відстоюють об’єктивність інтересу, наголошуючи на тому, що його змістом є об’єктивні потреби, які зумовлені умовами суспільного життя і які можуть існувати навіть не будучи усвідомленими суб’єктами. Факт же усвідомлення, об’єктивно зумовлений, закономірний процес. Послідовники суб’єктивно-об’єктивного підходу намагаються поєднати у трактуванні інтересу суб’єктивні й об’єктивні моменти. І вважають, що джерелом його виникнення є матеріальні потреби людей, а в процесі усвідомлення й реалізації інтересу бере участь свідомість людини. Усі ці погляди вчених можна застосувати і щодо інтересу екологічного. 
Вагомий внесок у дослідження розглядуваного питання такі фахівці-екологи як М.М.Бринчук, С.А. Боголюбов, А.К. Голиченков, В.В. Петров, В.К. Попов, Ю.С. Шемшученко та ін. Наведемо в екологічному праві провідні точки зору до визначення інтересу. Так, М.І.Васильєва розглядає його як публічно-правовий вимір змісту суб’єктивного права громадян на безпечне навколишнє природне середовище, підкреслюючи, що інтерес виступає виключно як публічний. На її думку, публічні екологічні інтереси стосуються всього суспільства, інтересів соціальних груп та окремих громадян, у підтриманні належної якості довкілля, що забезпечує життя, здоров'я людини, її майбутніх поколінь, сприяє справедливому розподілу благ, одержаних від використання природних ресурсів, які становлять основу діяльності населення країни, збалансовані з потребами економічного зростання, опосередковані правом, охороняються й гарантуються державою [1, с. 13].
З точки зору В.В. Петрова, екологічні інтереси – це об’єктивно існуючі потреби у чистому, здоровому, продуктивному навколишньому природньому середовищі, яке забезпечує біологічний режим життя [2, с. 546].
В.К. Попов, запропонував з нашої точки зору, більш аргументоване й доречне визначення досліджуваної правової категорії: це об’єктивно існуючі особливого роду відносини соціальних суб’єктів до екологічних потреб та інших екологічних умов життя, що забезпечують їм нормальну життєдіяльність та екологічну рівновагу в навколишньому природному середовищі [3, с. 422]. 
На переконання, В.С. Шахова, під екологічним інтересом слід розуміти об'єктивно зумовлене ставлення суб'єктів права до своїх екологічних потреб та умов життя, які б забезпечували їм належну життєдіяльність та екологічну рівновагу в навколишньому природному середовищі. Він підкреслює, що екологічні інтереси в суспільних правовідносинах полягають не тільки в охороні довкілля, а й в інтенсивному використанні природних об'єктів для сталого економічного й соціального розвитку суспільства [4, с. 215].
На сьогодні, на жаль, залишаються недостатньо вивченими проблемні питання правового гарантування, реалізації й захисту екологічних інтересів у теорії права, які потребують ретельного дослідження й поглибленого аналізу. Адже ними не слід нехтувати у правотворчій діяльності. Важливо розуміти, що інтереси є заохочувальними стимулами діяльності соціуму, окремих його груп, кожної особистості. Саме вони спонукають їх брати активну участь у збереженні довкілля, в досягненні більш сприятливих умов людського існування. Виникає потреба закріпити у чинному законодавстві поняття «екологічний інтерес», окреслити концептуальні підходи фахівців до правової категорії «інтерес», як вагомого елемента у формуванні сучасної екологічної політики й екологічної функції держави. Доцільно також обґрунтувати доктринальні підходи до цієї проблеми, що сприятиме подальшій кодифікації екологічного законодавства. При прийнятті (в перспективі) екологічних обов’язків, варто приділити особливу увагу питанням екологічних інтересів, їх класифікації і співвідношення з такими близькими до них правовими категоріями, як «суб’єктивне екологічне право», «екологічні потреби» та інші.
 
Список використаних джерел:
1. Васильева М.И. Публичные экологические интересы: проблемы теории / М.И.Васильева // Экологическое право. – 2004. – 4. – С. 12-20.
2. Петров В.В. Экологическое право России: учебник / В.В. Петров. – М.: Изд-во БЕК, 1997. – 557 с.
3. Попов В.К. К вопросу о правовых формах реализации экологических интерессов / В.К.Попов // Матер. науч. практ. конф. – М., 1991. – С. 421-424.
4. Шахов В.С. Екологічні інтереси і права людини / В.С. Шахов // Правова держава: пробл. персп. розвитку: короткі тези та наук. повід. 9-11 лист. 1995. – С. 214, 215. {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2022
May
MoTuWeThFrSaSu
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 

Наші видання

Збірник матеріалів конференції(17.05.2012 року)
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція