... Коли суть справи обміркована заздалегіть, слова приходять самі собою (Гроцій) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 05.03.2013 - Секція №4
Принципи діяльності товарних бірж мають вирішальне значення для формулювання поняття та ознак торговельно-біржової діяльності, дозволяють виокремити торговельно-біржову діяльність від інших видів торговельної діяльності, передбачених Господарським кодексом України (далі – ГК України). Зокрема, відсутність чіткого формулювання принципів торговельно-біржової діяльності у законодавстві України призвела до того, що біржі здійснювали торгівлю індивідуально визначеним майном (транспортом, нерухомістю тощо), реєстрацію угод без проведення конкурентних торгів та ін.
Дослідження принципів діяльності товарних бірж проводилось у працях Бобкової А.Г., Галанова В.О., Моісеєва Ю.О., Солодкого М.О. тощо.
Метою цієї статті є аналіз поняття «принципи торговельно-біржової діяльності», дослідження зарубіжного досвіду правового регулювання з цього питання, розробка пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства.
Принципи – це закріплені у праві вихідні нормативно-керівні положення, що характеризують зміст, основи, закономірності суспільного життя у певних галузях. У сучасній юридичній літературі розрізняють загальноправові, міжгалузеві, галузеві принципи та принципи інститутів права [1, с. 84]. Принципи використовуються безпосередньо під час регулювання відносин, для тлумачення норм права під час їх реалізації, для усунення прогалин чинного законодавства, у разі виникнення необхідності застосування аналогії права, у правотворчості тощо [2, с. 26].
Торговельно-біржова діяльність регулюється загальними принципами господарського права, визначеними у ст. 6 ГК України (забезпечення економічного різноманіття і рівний захист державою, вільний рух капіталів, товарів і послуг, заборона незаконного втручання органів державної влади). Також до загальних принципів можна віднести свободу господарської діяльності, демонополізацію економіки та розвиток добросовісної конкуренції, державну підтримку науково-технічного прогресу, декриміналізацію та детінізацію економіки, забезпечення правопорядку та законності у господарській діяльності.
Принципи здійснення торговельно-біржової діяльності закріплені у ст. 279 ГК України та ст.ст. 1, 2 Закону України «Про товарну біржу» – самоврядування, господарська самостійність, рівноправність учасників біржових торгів, публічне проведення торгів, застосування ринкових цін.
  Спеціальні принципи також визначені у нормативно-правових актах, що регулюють окремі види торговельно-біржової діяльності. Наприклад, відповідно до Концепції розвитку біржового ринку, схваленої постановою Кабінету Міністрів України №848 від 5 червня 1997 року, принципами біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією є використання важелів державного управління розвитком біржового ринку, координація діяльності бірж із питань цінової політики, організації торгів, стандартизації біржових товарів, сертифікації бірж і діяльності біржових посередників, відкритість і прозорість, демонополізація біржового ринку, гарантування легітимності укладання і ліквідності біржових угод, захист їх від неплатежів тощо [3].
Переважна більшість вказаних принципів є загальними для здійснення господарської діяльності, у той же час специфічний принцип публічного проведення біржових торгів не розкритий належним чином у нормах Закону України «Про товарну біржу» [4, с. 13].
Зокрема, О.А. Беляневич виділяє наступні особливості біржового способу укладення договорів: визначеність місця укладення договору, реєстрація на біржі, знеособлення сторін угоди, особливі суб’єкти, яким надано право вираження оферти та її акцепту, стандартизація біржового товару [5, с. 15].
Аналіз зарубіжного законодавства дозволяє зробити висновок, що діяльність товарних бірж ґрунтується також на інших принципах. У російському законодавстві до 01 січня 2013 року було закріплено наступне визначення товарної біржі – «организация с правами юридического лица, формирующая оптовый рынок путем организации и регулирования биржевой торговли, осуществляемой в форме гласных публичных торгов, проводимых в заранее определенном месте и в определенное время по установленным ею правилам» [6]. Таке визначення містить два принципи торговельно-біржової діяльності, відсутні в українському законодавстві. По-перше, це принцип концентрації біржової торгівлі. Торги проводяться у певний час та в певному місці з встановленою періодичністю (виключно в торгівельному залі біржі протягом торговельних сесій). Другий принцип біржової торгівлі – масовість. Тобто укладення біржових угод можливе лише з певними об’єктами (групами біржових цінностей). Через біржовий ринок здійснюється оптова торгівля товарами за стандартами та зразками. Саме групування біржових цінностей дозволяє біржі реалізовувати стандартизаційну та котирувальну функції.
У той же час, як зазначають окремі дослідники, впровадження електронних форм торгівлі призводить до того, що зазначені обмеження втрачають сенс. З наявністю комп’ютерних технологій місце торгівлі замінюється звичайним робочим місцем, з’являється можливість торгувати будь-якою кількістю активу, втрачає значення розмір партії, зникає необхідність у наявності посередників, як характерної риси біржової торгівлі [7, с. 206].
  На теперішній час Закон Російської Федерації «Про організовані торги» містить такі особливості проведення торгів, як регулярність, здійснення за встановленими правилами (визначають порядок допуску осіб, товарів до торгів, встановлення відповідності заявок одна одній), проведення з метою укладення договорів купівлі-продажу, визначення часу торгів або порядку його встановлення, проведення клірингових розрахунків [8].
Зважаючи на тенденцію універсалізації біржової торгівлі доцільним є дослідження принципів діяльності фінансових ринків та фондових бірж. Зокрема, Директива 2004/39/ЄС Європейського Парламенту і Ради ЄС від 21 квітня 2004 року про ринки фінансових інструментів забезпечення конкуренції наголошує на необхідності забезпечення інформованості учасників про рівні цін шляхом їх постійної публікації, використання принципу «найкращого виконання» доручення та встановлення перед- та післяторгових вимог до режиму прозорості визначення ціни договору, створення однакових можливостей для отримання доступу до регульованого ринку [9].
Положення про функціонування фондових бірж, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 листопада 2012 року № 1688, до основних засад функціонування фондової біржі відносить створення умов для конкурентного ціноутворення шляхом зосередження попиту і пропозиції; підтримання цілісності і стабільності ринку шляхом запровадження рівних для всіх учасників біржових торгів правил поведінки; забезпечення прозорості через оприлюднення інформації про кон’юнктуру ринку, інформування учасників біржових торгів; функціонування біржі на постійній основі (не менше 200 торговельних днів протягом календарного року); захист учасників біржових торгів шляхом встановлення вимог щодо допуску до торгівлі, застосування процедур нагляду, контролю та накладення санкцій за порушення [10].
Дотримання принципів біржової торгівлі також важливо з огляду на можливість проведення на товарних біржах державних закупівель за процедурою одного учасника, що передбачено п. 6 ч. 2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель».
Зокрема, як зазначається у листі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 09 листопада 2011 року № 3302-25/13720-12 можливість для застосування такої процедури зумовлена тим, що механізм біржових торгів забезпечує достатній рівень конкуренції, тому проведення додаткових конкурентних процедур не потрібне [11]. У зв’язку з цим така операція повинна відповідати вимогам двох законів - «Про здійснення державних закупівель» та «Про товарну біржу»: являти собою купівлю-продаж товарів, допущених до обігу на біржі, бути укладеною між членами біржі або брокерами, бути зареєстрованою на біржі не пізніше наступного за здійсненням угоди дня, правила біржової торгівлі повинні відповідати вимогам Закону України «Про здійснення державних закупівель». У той же час необхідним є виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» щодо подання обов’язкових документів учасником, строків здійснення окремих етапів процедури закупівлі та порядку оприлюднення інформації.
Принципи самоврядування й господарської самостійності товарної біржі також знаходять своє вираження в співвідношенні двох методів управління торговельно-біржовою діяльністю – державному та недержавному (самоврядуванні).
Таким чином, можна зробити висновок, що українське законодавство потребує розширення переліку принципів діяльності товарної біржі, зокрема шляхом деталізації в ст. 2 Закону України «Про товарну біржу» принципів гласності та публічності біржової торгівлі, забезпечення конкуренції, регулярності проведення торгів, офіційного встановлення котирувань цін та здійснення контролю за недопущенням зловживань під час формування цін.
 
Список використаних джерел:
1. Правознавство: Навчальний посібник / В.І. Бобир, С.Е. Демський, А.М. Колодій та ін.; За ред. В.В. Копєйчикова – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 704 с.
2. Хозяйственное право: Учебник / Под ред. В.К. Мамутова. – К.: Юринком Интер, 2002. – 910 с.
3. Концепція розвитку біржового ринку сільськогосподарської продукції: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 червня 1997 року №848 // Урядовий кур’єр. – 1997. – № 122-123.
4. Соловйов А.В. Біржове законодавство. З науково-практичним коментарем до Закону України «Про товарну біржу»: хрестоматія / А.В. Соловйов. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2010. – 359 с.
5. Беляневич О.А. Господарський договір та способи його укладання: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук.: спец. 12.00.04 «Господарське право; арбітражний процес» / О.А. Беляневич. – К., 1999. – 20 с.
6. О товарных биржах и биржевой торговле: Закон Российской Федерации №2382-1 от 20 февраля 1992 года // Ведомости Верховного Совета Российской Федерации. –1992. – №18. – Ст. 961. 
  7. Плахотнік М.Г. Товарні біржі в Україні / М.Г. Плахотнік // Розвиток соціально-економічних систем у трансформаційних умовах. – 2012. – с. 205-206.
8. Об организованных торгах: Закон Российской Федерации № 325-ФЗ от 21 ноября 2011 года // Собрание законодательства Российской Федерации. –28.11.2011. – № 48. – Ст. 6726.
9. Про ринки фінансових інструментів, що вносить зміни в Директиви Ради 85/611/ЄЕС і 93/6/ЄЕС та Директиву 2000/12/ЄС Європейського Парламенту та Ради і припиняє дію Директиви Ради 93/22/ЄЕС: Директива 2004/39/ЄС Європейського Парламенту і Ради ЄС від 21 квітня 2004 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua/fileadmin/ downloads/euro/ukr_2004_39_ua.pdf.
10. Положення про функціонування фондових бірж: Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 листопада 2012 року № 1688 // Офіційний вісник України. – 2013. - № 100. – Ст. 4094.
11. Щодо надання методологічної допомоги: Лист Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 09 листопада 2011 року № 3302-25/13720-12. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.protorgi.info/ua/laws/pisma_i_rozyasnennya/list_merit_09.11.2011_ 3302_25_13720_12.html. {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2022
May
MoTuWeThFrSaSu
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 

Наші видання

Збірник матеріалів конференції(17.05.2012 року)
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція