... Геній - це розум, який знає свої межі (А. Камю) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 14.05.2013 - Секція №6
Для визначення місця правоохоронних органів в системі органів публічної влади є необхідним дослідження їх функцій. 
Така потреба, зумовлена не лише тим, що поняття правоохоронний орган однозначно не визначено у нормативно – правових актах, але й тому, що відсутній між законодавцем та науковцями єдиновірний підхід до розуміння функцій правоохоронних органів та їх видів.
Зокрема, якщо брати за основу традиційні підходи до розуміння правоохоронного органу, то до таких можливо віднести органи внутрішніх справ, органи прокуратури, Служби безпеки, органи державної прикордонної служби, державної податкової служби, державної митної служби, пожежної охорони, державної контрольно-ревізійної служби. Однак, аналізуючи спеціальні закони, які регулюють діяльність вказаних органів та визначають їх правовий статус прослідковується відсутність єдиного підходу щодо розуміння такого загального поняття як «функція». 
Дослідження науковців правоохоронної функції ґрунтуються на різних підходах до розуміння поняття функціонування держави у сфері правоохоронної діяльності, що породжує розбіжності у їх поглядах. Насамперед, це зумовлено відсутністю законодавчого визначення правоохоронної функції держави.
Проблема розуміння поняття «правоохоронного органу» та його функцій загострюється ще більше, коли його розглядати у контексті Закону України «Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів». Так, у статті другій якого міститься посилання на те, що правоохоронними можуть визнаватись інші органи, які здійснюють правоохоронні функції [9].
За таким критерієм в системі державного апарату виділяються близько 80 органів, які прямо чи опосередковано здійснюють хоча б одну таку функцію. Разом з тим, за своєю правовою природою та поставленими перед ними завданнями до правоохоронних органів не мають жодного відношення. Таким чином, доречно буде погодитися із думкою Тація В.Я., який зазначає, що у результаті широкого тлумачення правоохоронної функції до правоохоронних органів включаються майже всі органи виконавчої влади, які в тій чи іншій мірі займаються виконанням правоохоронних функцій, тобто опосередковано й правоохоронною діяльністю [4, с. 234].
Крім того, функції нерідко підміняються або ототожнюються із завданнями, повноваженнями чи компетенцією або взагалі не визначаються у законодавчих актах.
При дослідженні проблематики правоохоронної функції логічно буде звернутись до Конституції України, згідно з положеннями якої Україна є соціальною, правовою державою, яка взяла на себе обов’язок охороняти людину та суспільство від негативних проявів. Визначила, що саме людина, її життя та здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека є найвищою соціальною цінністю. Окрім того, Основний Закон держави надав конституційного значення функції правоохоронних органів з питань забезпечення державної безпеки і захисту [8].
Слово функція походить від лат. functio та означає звершення, виконання, діяльність, роль об'єкта в рамках деякої системи.
Такою системою можливо вважати державу, а інструментом забезпечення взятих на себе зобов’язань - правоохоронні органи. Правоохоронна функція держави визначає зміст правоохоронної діяльності.
Підсумовуючи численні напрацювання вчених у даному напрямку та з огляду на положення Основного закону слід виділити базові напрями правоохоронної діяльності: діяльність із захисту державної (національної) безпеки, державного кордону і правопорядку та діяльність спрямована на захист прав і свобод людини та громадянина.
Так, повертаючись до проблеми визначення «правоохоронного органу» слід зазначити, що завдяки розкриттю характеру здійснюваної функції, той чи інший орган в апараті державного управління можливо віднести до правоохоронного.
Для більш детального аналізу правоохоронної діяльності та вивчення правоохоронних функцій доцільно їх класифікувати. Більшість поглядів науковців сходяться на тому, що правоохоронні функції слід розділити на головні та другорядні або допоміжні. 
Так, до головних відносять ті, що безпосередньо пов’язані з боротьбою зі злочинністю і правопорушеннями та передбачають юридичну відповідальність. Як приклад, слід навести профілактичну, захисну, охоронну, оперативно-розшукову, розслідування злочинів, виконавчу функції, а також судовий розгляд справ про злочини та адміністративні правопорушення. До другорядних функцій відносять контрольну, дозвільну, право-роз’яснювальну, координаційну.
Такий поділ правоохоронних функцій безумовно має важливе значення у науковій діяльності, проте, як свідчить практика, вище перелічені функції нерозривно пов’язані між собою та діють як єдиний злагоджений механізм спрямований на досягнення мети та завдань, які є пріоритетними для держави. Наведене дає підстави для висновку про те, що невиконання чи неналежне виконання правоохоронним органом однієї з покладених на нього функцій призводить до невиконання чи неналежного виконання правоохоронної функції держави в цілому. 
За таких обставин виникає потреба вивчення поняття «правоохоронна функція» через призму діяльності правоохоронних органів та держави як форми організації суспільства. Тобто, правоохоронну функцію держави не слід ототожнювати з правоохоронними функціями державних органів. Функція держави – це коло її діяльності, у площині якого зумовлюється робота всього державного апарату і кожного з його окремих органів. Функції ж окремого органу держави свідчать про соціальне призначення цього органу як особливої частини механізму держави. Вони мають свій вияв та конкретизацію у компетенції державних органів, закріплених за кожним органом правах і обов’язках.
Для визначення будь-якого поняття, не виняток і поняття «правоохоронна функція», необхідно проаналізувати його основні ознаки. Найбільш узагальнені ознаки правоохоронної функції держави можливо виокремити наступним чином. Правоохоронна функція є комплексним пріоритетним напрямом державної політики; її змістом є забезпечення охорони права і правовідносин, а також захисту основ конституційного ладу; правоохоронну функцію характеризує цілісність і внутрішня узгодженість, цілеспрямованість і стабільність; заснована на принципах верховенства права, законності, пріоритету прав і свобод людини і громадянина; реалізується у відповідних правових і організаційних формах за допомогою державно-владних методів переконання та примусу; потребує забезпечення матеріально-технічними, фінансовими та кадровими ресурсами.
Отже, дослідження в сучасних умовах правоохоронної функцій надає можливість висвітлити пріоритетні напрямки державної діяльності. Виражаючи сутність сучасної держави, правоохоронна функція відображає повноту та ефективність вирішення завдань щодо забезпечення охорони конституційного ладу, прав і свобод громадян, усіх установлених та врегульованих правом суспільних відносин.
 
Список використаних джерел:
1. Бесчастний В.М. Судові та правоохоронні органи України: учебное пособие / за ред. В.М. Бесчастний. – К.: Знання 2007. – 186 с.
2. Міщенко С.Г. Правоохоронні функції кримінальної юстиції у протидії злочинності / С.Г.Міщенко // Держава і право. Юридичні і політичні науки. Вип. 36. – К.: Ін-т держави і права НАН України/ голова редкол. Ю.С. Шемшученко, 2007. – С. 493-497.
3. Пилипчук В. Правоохоронні органи та спецслужби України: реформування чи подальший розвиток / В.Пилипчук // Вісник Академії прокуратури України.– 2007.– 1.– С.41-46.
4. Тацій В.Я. Визначення поняття та системи правоохоронних органів у концепції змін до Конституції України (концептуальні підходи) / В.Я. Тацій // Право України. – №11-12. – 2012. – С. 233-240. 
5. Тацій В.Я. Законодавчі й теоретичні проблеми визначення поняття «правоохоронні функції / В.Я. Тацій, М.О. Шилін // Проблеми законності. Вип. 108. – Х.: Нац. Юрид.акад. України ім. Я. Мудрого, 2010. – С. 10-20. 
6. Мельник К.Ю. Проблеми законодавчого закріплення поняття «правоохоронні органи» / К.Ю. Мельник // Вісник Харківського Національного університету внутрішніх справ. 2009. Вип. 3 (46). – 2009. – С. 139-146. 
7. Загуменна Ю.О. Правоохоронні органи: поняття, ознаки, функції, особливості діяльності / Ю.О. Загуменна // Право і безпека: науковий журнал. 2010. – №3. –С. 145-150.
8. Конституція України від 28.06.1996 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
9. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23.12.1993 року №3781-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3781-12. {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2021
September
MoTuWeThFrSaSu
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 

Наші видання

Збірник матеріалів конференції(17.05.2012 року)
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція