...Здібним заздрять, талановитим шкодять, геніальним лестять (М.Фадуль)...
Міжнародна науково-практична конференція 18.06.20 - СЕКЦІЯ №3
На сьогодні в Україні все більшого масштабу набуває діяльність ломбардів. Зокрема це обумовлено складним соціально-економічним становищем у нашій державі. 
Слід відмітити, що організаційно-правові та економічні засади створення та діяльності ломбардів і здійснення регулятивних і наглядових функцій, пов’язаних з діяльністю ломбардів, як фінансових установ, визначено Положенням про порядок надання фінансових послуг ломбардами (далі – Положення). У зазначеному Положенні визначено, що ломбард – фінансова установа, виключним видом діяльності якої є надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних або залучених коштів, під заставу майна на визначений строк і під процент та надання супутніх послуг ломбарду. Далі у Положенні говориться, що фінансовий кредит ломбарду – надання ломбардом коштів у позику, забезпечених заставою, на визначений строк та під процент [2, п. 1.2]. 
Характерним для ломбардних операцій є кредитне посередництво, тобто приєднання кредиту, з одного боку, і надання його, з іншого, з метою отримання прибутку, що складається з різниці в розмірі відсотків. Ломбардна операція складається з двох взаємозалежних частин: безпосередньо кредитна операція - позикодавець надає позичальнику грошовий кредит на умовах строковості, виплати та погашення; забезпечення зобов'язань позичальника. Засобом забезпечення зобов’язань позичальника перед кредитором є тверда застава майна позичальника (третьої особи). Відповідно до Закону України "Про заставу" необхідно укласти договір застави в письмовій формі (в окремих випадках - в нотаріально завіреній формі) між заставником (позичальником) та заставоутримувачем (кредитором). Тобто договір застави є похідним від кредитного договору, оскільки сама застава має похідний характер від забезпеченого нею зобов’язання та залежить від нього [3, с. 52]. 
За рахунок предмета застави ломбард має право повністю задовольнити свою вимогу, яка визначається на момент фактичного задоволення. Тобто це не лише сума кредиту, а й заборгованість від виплати відсотків, неустойки, компенсації збитків, спричинених порушенням зобов’язання, витрат на утримання заставленого майна тощо [1, ч. 1 ст. 589]. Ціна речі, прийнятої від фізичної особи ломбардом, визначається за згодою сторін [1, ч. 1 ст. 967]. У цьому випадку сторони можуть оцінити предмет застави (якщо вони встановлять цю умову договором). 
Заставодавець разом із заставодержателем оцінюють предмет застави відповідно до звичайних цін, що склалися на момент виникнення права застави [1, ст. 582]. Ціна прийнятої речі вказується в договорі застави. У той же час Положенням № 3981 надано сторонам право страхувати предмет застави за взаємною згодою сторін [2, п. 3.7]. У цьому випадку відмова позичальника від страхування предмета застави не може бути підставою для відмови у наданні фінансового кредиту. 
Однак слід зазначити, що крім надання кредитів, супутньою послугою ломбардів, що пов’язана зі специфікою їх діяльності, є зберігання речей. Відносини щодо зберігання речей у ломбарді регулюються положеннями ст. ст. 967, 968 Цивільного кодексу України. Договір зберігання речі, прийнятої ломбардом від фізичної особи, оформляється шляхом видачі іменної квитанції. Ломбард зобов'язаний страхувати на користь поклажодавця за свій рахунок речі, прийняті на зберігання, виходячи з повної суми їх оцінки. Річ, яку поклажодавець не забрав із ломбарду після спливу трьох місяців від дня закінчення строку договору зберігання, може бути продана ломбардом у встановленому законодавством порядку. Із суми виторгу, одержаної від продажу речі, вираховуються плата за зберігання та інші платежі, які належить зробити ломбардові. Залишок суми виторгу повертається поклажодавцеві [1, ст. ст. 967, 968].
Кредитування, зберігання та застава майна у ломбарді має специфічний об’єктний та суб’єктний склад правовідносин. Так, об’єктом застави та зберігання в ломбарді є рухомі речі, призначені для особистого споживання. Але в наукових колах висловлюється думка, що предметом застави можуть бути і нерухомі речі. Сторонами договорів кредиту, договору зберігання речей, з одного боку, є ломбард (фінансова установа, в розпорядженні якої команда професіоналів), а з іншого – фізична особа – споживач послуг ломбарду, цілком логічно, що на правовідносини між ломбардом та споживачем має розповсюджуватися законодавство про захист прав споживачів, що й зазначається у Положенні про порядок надання фінансових послуг ломбардами України [4, с. 142].
Також, необхідно звернути увагу на те, що за результатами аналізу особливостей діяльності ломбардів виокремлено сильні та слабкі сторони ломбардного кредитування. 
До сильних сторін можна віднести: швидкість надання позики; надання кредитів споживачам з низьким рівнем доходів, які не мають можливості використовувати банківські кредити; гнучкі строки надання кредитів (від одного до шести місяців); право клієнта виплатити борг достроково (за період фактичного використання кредиту); можливість зменшення суми заборгованості шляхом її часткового погашення; можливість продовження договору позики; зменшення соціальної напруги в суспільстві при затримці заробітної плати, тимчасових фінансових проблемах, пов’язаних із кризою.
До слабких сторін належать: висока відсоткова ставка за позикою (0,3 - 2% на день); низька оцінка вартості закладеного майна; складність перевірки законності походження предмета застави; обмеженість зобов’язань позичальника перед кредитором; відсутність вимоги підтвердження платоспроможності клієнта [3, с. 53].
Таким чином, норми права, які регулюють діяльність ломбардів, визначають, що ломбарди є фінансовими установами зі спеціальним правовим статусом кредитодавця у споживчому кредитуванні, адже їх виключним видом діяльності є надання кредитів фізичним особам. Незважаючи на позитивні тенденції в діяльності ломбардів, в сучасних умовах існує низка проблем, які необхідно вирішити для посилення позиції ломбардів на ринку фінансових послуг. До найсуттєвішої проблеми слід віднести недосконалість нормативно-правової бази у сфері регулювання ломбардної діяльності. Тож, першочерговим кроком до розвитку ринку ломбардних послуг повинно бути прийняття Закону України «Про ломбарди та ломбардну діяльність» (з корективами прийнятого у першому читанні Закону відповідно до сучасних умов).

Список використаних джерел:
1. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-ІV. Відомості Верховної Ради України, 2003, №№ 40-44, ст. 356). 
2. Про порядок надання фінансових послуг ломбардами: Положення затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26.04.2005 р. № 3981. 
3. Завора T.M., Ільченко B.O. Особливості ломбардної діяльності в Україні. Економіка і регіон. 2017. № 6. С. 51—56.
4. Муляр М.С. Фінансові установи, на які поширюється дія закону України «Про споживче кредитування». Часопис Київського університету права. 2018. № 1. С. 140—146.
    
Науковий керівник: Аксютіна А.В., старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. {jcomments on}
 

Last Updated (Thursday, 11 June 2020 10:45)

 
Міжнародна науково-практична конференція 18.06.20 - СЕКЦІЯ №3
Важливе значення для регулювання договірних зобов’язань за участю як юридичних, так і фізичних осіб має неустойка, яка виступає найуніверсальнішим і найпоширенішим видом забезпечення виконання зобов’язань, що у свою чергу зумовлює пильну увагу до такого виду забезпечення зобов’язань як науковців, так і суб’єктів підприємницької діяльності й, водночас, потребує чіткої класифікації та визначення.
Питанню застосування неустойки у цивільному праві України було приділено увагу таких вчених, як М.І. Брагінський, В.В. Вітрянський, О.І. Гелевей, Д.О. Гришин, Ч.Н. Азімов, М.І. Брагінський, В.В. Вітрянський, О.В. Дзера, Н.В. Кузнєцова, В.В. Луць, О.А. Підопригора та інші. 
У статті 549 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) [1] під неустойкою (штрафом, пенею) визначено грошову суму або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові в разі порушення боржником зобов’язання. Так, ч.1 ст. 623 ЦК встановлює, що боржник, який порушив зобов’язання, має відшкодувати кредиторові завдані цим збитки. Неустойка ж сплачується боржником в якості правового наслідку порушення зобов’язання, якщо на такий випадок вона передбачалася законом або була встановлена сторонами в договорі. 
Порівнюючи права кредитора на сплату неустойки з вимогою про відшкодування збитків у разі порушення договору, О.С. Іоффе таке. По-перше, збитки стягуються лише тоді, коли вони дійсно заподіяні, між тим як, незважаючи на правопорушення, збитки можуть і не виникнути. За відсутності умови про неустойку подібні правопорушення не тягли б для порушника ніяких негативних юридичних наслідків. 
По-друге, для стягнення збитків необхідно довести не тільки їх розмір, а й те, що сам уповноважений вжив усіх можливих заходів для їх усунення. 
По-третє, збитки – величина невизначена, вони виявляються лише після правопорушення, тоді як неустойка – величина точно фіксована, заздалегідь встановлена і відома обом учасникам зобов’язання. 
По-четверте, коли встановлюються довготривалі зобов’язання, їх порушення найчастіше зводиться не до повної відмови від виконання, а до неналежного виконання, що виражається в простроченні, якісних дефектах і т.д. У момент самого правопорушення збитки або не причиняються, або не отримують явного вираження. Питання про їх компенсацію може бути поставлене лише після спливу більш-менш значного часу [2, с. 204–205]. 
Д.І. Мейєра вказував, що неустойкою (Соnventionalstrafe) називається умовна пеня, що накладається на контрагента в разі його несправності за договором. Вона складає зазвичай платіж певної суми грошей, а іноді – передачу іншого майна або вчинення будь-якої іншої дії [3, с. 184–185]. Подібне визначення знаходимо і в роботах М.Я. Пергамента. 
Можливість негрошових форм неустойки передбачається в § 342 Німецькому цивільному уложенні, який так і називається – «Договірна неустойка, що не виражена в грошах». Стаття 1226 Французького цивільного кодексу визначає неустойку як каральне застереження, за допомогою якого особа з метою забезпечення виконання договору зобов’язується до чого-небудь у разі невиконання. Стаття 91 Цивільного кодексу Нідерландів встановлює можливість визначення неустойки в якості грошової суми або іншого надання.
Виходячи із закріпленого в ст. 549 ЦК України поняття неустойки, під останньою може матися на увазі штраф або пеня. При цьому штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов’язання; а пенею – неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання за кожен день прострочення виконання. Одночасно в Господарському кодексі України (далі – ГК України) [4] неустойка закріплена виключно в грошовій формі поряд із штрафом та пенею як штрафними санкціями. 
З урахуванням положень ч. 2 ст. 786 ЦК України, якою на наймача, що не виконує обов’язку про повернення речі наймодавцю в разі припинення договору найму, покладений обов’язок сплатити неустойку в розмірі подвійної плати за користування річчю за час прострочення, постає питання про можливість існування такої неустойки, яка не буде ні штрафом, ні пенею, а також щодо існування неустойки у твердій грошовій сумі, а не лише у вигляді проценту від суми невиконання або неналежного виконання зобов’язання. 
У науково-практичній літературі із цього приводу зазначається, що чіткого розмежування понять неустойки та її різновидів немає ні в науці, ні в законодавстві. За таких умов зазначення на неустойку з наступною вказівкою в дужках на штраф та пеню повинне тлумачитись таким чином, що штраф та пеня є різновидами неустойки, що не вичерпують всього змісту поняття неустойки [5, c. 663]. 
У судовій практиці ВГСУ та ВСУ обґрунтовується як позиція, що неустойка ототожнюється саме зі штрафом та пенею, так і позиція, що штраф та пеня є різновидами неустойки, що не вичерпують всього змісту поняття неустойки. Крім того, в науково-практичній літературі не піддається сумніву, що в договорі штраф може бути встановлений «у вигляді певної фіксованої суми (зокрема, 1000 гривень) за недопоставку товару», а не у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов’язання (ч. 2 ст. 549 ЦК) [6, с. 216], а пеня – «у виді певної фіксованої суми (зокрема, 100 гривень) за кожен день (місяць, годину, тиждень та ін.) прострочення. 
У судовій практиці в одних випадках суд виходить із того, що встановлення пені за порушення негрошового зобов’язання суперечить ч. 3 ст. 549 ЦК України і відмовляє в задоволенні позовних вимог про стягнення неустойки за таке порушення, як прострочення під час поставки продукції, а в інших – із посиланням на ч. 3 ст. 6 ЦК України про те, що «сторони договору вправі встановити пеню за прострочення не тільки грошового, а й іншого – негрошового зобов’язання» [7]. 
Таким чином, неустойка є універсальним засобом забезпечення виконання зобов`язання, який знайшов своє відображення у нормах цивільного права. Це є найпопулярніший засіб забезпечення виконання зобов`язання, що викликано його спрощеним характером. Під поняттям неустойки може матися на увазі штраф або пеня. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов’язання; а пенею – неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання за кожен день прострочення виконання.

Список використаних джерел:
1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. Відомості Верховної Ради України 18.12.2016 URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/conv/page 
2. Иоффе О.С. Избранные труды [Текст] : в 4 т. Т. III. Обязательственное право. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. – 837 с. 
3. Мейер Д.И. Русское гражданское право (в 2 ч. Ч. 2). По исправленному и дополненному 8-му изд., 1902. Москва: Статут (в серии «Классика российской цивилистики», 1997. 455 с. 
4. Господарський кодекс України 2003 р. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 21—22. Ст. 144. 
5. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: В 2-т. / Відп. ред. В.Г.Ротань. 2-ге вид. Харків: Фактор, 2010. Т.1. 705 с. 
6. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців). Т. 7: Загальні положення про зобов’язання та договір [Текст] / за ред. І.В. Спасибо-Фатєєвої. Харків: ФОП Лисяк Л.С., 2012. 736 с. 
7. Постанова ВГСУ від 17.11.2010 р у справі № 25/93. Єдиний державний реєстр судових рішень України. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/12721356.
    
Науковий керівник: Аксютіна А.В., старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2021
January
MoTuWeThFrSaSu
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція