... Час - те ж, що й гроші: не витрачайте його намарно, і у вас буде його достатньо (Г. Левіс) ...
Міжнародна науково-практична конференція 15.04.21 - СЕКЦІЯ №1
Повне і всебічне осягнення права стимулює виникнення багатьох сучасних концепції, що переосмислюють, «переглядають» підходи до праворозуміння через призму філософії права. Однією з таких концепцій, що потребує дослідження і ґрунтовного обґрунтування, є концепція правового простору. Людина є носієм різних уявлень про світ, які визначають її соціальні ролі (включаючи юридичні), спосіб мислення і діяльності, у тому числі і в правовому просторі, який є, в найбільш простому розумінні, своєрідною сферою відносин, що підпадають під легальне державне втручання; спеціально сконструйованим віртуальним правовим середовищем. Просторові зв’язки права і людини, співвідношення їх місць в структурі соціального простору, сутність правового простору та інші питання набувають актуальності в проблемному полі цілісного загальнотеоретичного знання про право. 
Правовий простір людини, як досліджено раніше в авторських працях, доцільно розглядати як одну із багатьох форм її буття, що є чутливою до її поведінки, та яка визначається сукупністю її прав і обов’язків, інтересів, потреб та домагань, а також свободою та волею у їх здійсненні та задоволенні. Правовий простір постає для людей не просто як деяка умовність, а як необхідність і неминучість життєвого простору [1, c. 29; 2, с.282]. У своєму правовому житті, на відміну від життя в інших суспільних формах, особа постає як ініціативний, активний, діяльний суб’єкт, який самовизначається у правовій реальності, так чи інакше ідентифікує себе у правових відносинах з суспільством, з іншими людьми. 
Зіткнення множинності окремих правових просторів, множинності діючих правових суб’єктів утворює суспільний правовий простір. Так, А.В. Скоробогатов і А.В. Краснов підтверджують, що правовий простір суспільства (локального співтовариства) організовує та координує безліч індивідуальних правових просторів. При цьому може існувати кілька групових правових просторів, що перетинаються. Залежно від ідентифікації суб’єкта в конкретний момент часу він може належати до одного або кількох правових просторів, що визначають той чи інший груповий правовий статус, приналежність індивіда до соціальної групи, його становище в суспільстві і державі [3, с.86]. Однак, на наш погляд, зводити суспільний правовий простір тільки до простої сукупності правових просторів окремих суб’єктів не можна, адже це набагато складніше і глибше явище, що потребує детального наукового аналізу та характеристики.
У першу чергу варто звернутися до визначення поняття «суспільний простір», що є зазвичай предметом соціологічних досліджень. Заради уточнення понятійного апарату тут важливо акцентувати, що часто як синоніми поняття «суспільний простір» вживають терміни «публічний простір» і «громадський простір», не надто переймаючись лінгвістичним аналізом і їх значеннєвими відтінками. Для нашого дослідження коректність вживання термінології є визначною, адже поняття «суспільний правовий простір» чи не вперше піддається науково-теоретичному обґрунтуванню. З приводу цих термінологічних нюансів О. Севрук слушно вказала, що лексичні одиниці «громадський», «суспільний» і «публічний» походять від іменників, тому доцільно з’ясувати значення слів, від яких утворилися досліджувані терміни, щоб чітко розуміти підстави коректного застосування цих термінів [4, с.166]. Відтак, проведений дослідницею порівняльний аналіз семантики вказаних термінів засвідчив наявність певної сфери перетинання значень щодо опосередкованого відношення до людей, однак у розумінні прикметника «публічний» переважає те, що асоціюється із поняттями «відкритий, прилюдний, гласний», а у прикметників «громадський» і «суспільний» – те, що ґрунтується на суспільних, соціальних відносинах. Тож існує різниця у відтінках значення цих понять. Суспільний чи громадський – це значить одночасний для всіх, а публічний – коли один демонструє себе публіці. Будь-який публічний простір, таким чином, безумовно є суспільним. Є всі підстави погодитися з таким висновком, тому надалі вживатимемо термін «суспільний простір», хоча дослідники просторів виділяють принципове визначення публічного через протиставлення приватному (виходячи з рівня представленості інтересів, володіння і управління простором тощо) [5, с.35].
Виходячи із розуміння суспільного простору, як простору, що зумовлює соціальну взаємодію, комунікацію, для окреслення його змісту слід враховувати дві визначальні характеристики: по-перше, те, що він конструюється соціальною реальністю і, навпаки, конструює її. Таким чином, М. Грищенко наголошує на двох основних моментах – по-перше, штучності створення публічного, тобто суспільного простору, і, по-друге, що він є елементом відтворення та творення соціальної реальності [5, с.35].
Якщо правовий простір людини є однією із багатьох форм екзистенції людини, який визначається сукупністю її прав і обов’язків, інтересів, потреб та вимог (домагань), а також свободою та волею у їх здійсненні та задоволенні. В межах правового простору відбувається правове життя людини, яка самовизначається у правовій реальності. Але людина не може існувати поза суспільством, яке, як система соціальних зв’язків, передбачає спільність людей, що визначилися у своїх потребах та інтересах, взаємодіють заради досягнення спільних цілей.
Отож, суспільний правовий простір – це передусім упорядкованість і взаємодія певних соціальних зв’язків і процесів, суспільних відношень, їх насиченість, щільність [6, с.19]; це простір реалізації прав людини, і в першу чергу, громадянських прав. У суспільному правовому просторі взаємодіють не лише окремі індивіди, але й народи, нації, держави, класи (верстви населення), партії, громадські об’єднання тощо. Не будь-який суспільний (або публічний) простір є правовим, а той, що формується в результаті взаємодії з середовищем права і визначає особливості правового життя учасників суспільних відносин. Правовий суспільний простір  простір взаємин і дій різних правових суб’єктів  від громадянина до громадських та державних інституцій, в якому відбуваються безперервні людські й інституціональні комунікації, основними правовими цінностями яких є порядок, свобода, відповідальність, рівність, справедливість. Суспільний правовий простір спрямований на забезпечення врівноваженості і стабільності суспільства, що передбачає повагу до права як неодмінного регулятора суспільного життя, повагу до прав і свобод людини і громадянина.
    
Список використаних джерел:
1. Кравчук В.М. Поняття правового простору: філософсько-правова інтерпретація. Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. Випуск 74. Одеса: Юридична література, 2014. С. 26—31.
2. Кравчук В.М. Правовий простір особи та правовий менталітет. Порівняльно-аналітичне право: Електронне наукове фахове видання. № 4. 2016. С. 281—283. URL: http://pap.in.ua/4_2016/84.pdf
3. Скоробогатов А.В., Краснов А.В. Правовое пространство: постклассическая интерпретация. Russian journal of legal studies. 2016. № 3 (8). С. 81—88.
4. Севрук О. Публічний простір як об’єкт правового регулювання. Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2017. № 1 (13). С. 163—169.
5. Грищенко М. Публічний простір міста як об’єкт соціологічного дослідження. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія. 2016. № 1(7). С. 31—38.
6. Кравчук В.М. Філософська інтерпретація правового простору як особливої форми соціального простору. Актуальні проблеми правознавства. 2016. Вип. 2. С. 17-21. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprpr_2016_2_5
 
 
Міжнародна науково-практична конференція 15.04.21 - СЕКЦІЯ №2
Everyone's right to health care is determined by Article 6 of the Fundamentals of the Legislation «of Ukraine on Health Care». The Constitution of Ukraine guarantees everyone the right to health care. Every citizen of Ukraine as well as a foreigner or a stateless person who is legally on the territory of Ukraine has the right to protection of his health. Health care is provided by the systematic activities of state and other organizations provided by the Constitution of Ukraine and the law (Article 283 of the Civil Code of Ukraine) including this also provides for the obligation that «patient-doctor» must comply with. Ukraine has already developed two draft Laws on Patients Rights, one of which was registered on 16 January 2003 and the other on 21 February 2005 the purpose of which is to systematize and expand compared to the current legislation patients rights in our country also consolidation of legal guarantees of their maintenance.
Medical activity is a set of different complexity of social relations which subject to the rules of law are in the nature of legal relations. A specific feature of social relations governed by the rules of medical law is that they arise, exist and develop mainly in relation to personal intangible benefits of man - life and health [2, p. 165].
The content of medical legal relations consists of subjective rights and legal obligations that are realized in the behavior of the subjects of medical legal relations. For example, the subjective right of a sick person in the field of medical relations is the right to agree or disagree with the method of treatment proposed by the doctor and the legal obligation - to comply with medical prescriptions, rules of procedure of the health care institution. At the same time due to the peculiarities of the profession a medical worker has a strong obligation to provide medical care to citizens in need as well as a subjective right to refuse further care if the patient does not comply with medical prescriptions or internal regulations health care, provided that it doesn’t endanger the life of the patient and the health of the population.
An important role in understanding essence of medical relations is played by the preconditions for their emergence. Among the prerequisites for the emergence of medical relations must be distinguished:
- rule of law which enshrines the theoretical model of possible legal relations;
- subjects of law with their legal personality;
- legal facts [4, p. 46].
Relationship between doctor-patient is a type of legal relationship in which both are holders of subjective rights and legal obligations. The provision of medical care is a comprehensive system in which the rights of citizens provided by law are reflected. This applies to both the rights of patients to receive qualified medical care and the rights of doctors who provide such care. The patient voluntarily entering into a legal relationship with a doctor is the holder of certain rights. At the same time doctor acts in these legal relations not only as bearers of obligations but also as the owner of certain rights [5, p. 83].
As a separate branch of law medical law has its own system of law through which the regulation of medical relations including relations related to the provision of medical care. The general characteristic of legal relations in medicine in a broad sense is based on definition of the legal nature of relations between the «doctor-patient» who addressed to it. There are several basic approaches that illustrate this issue. They can be formulated in the form of classification of legal relations arising in the field of medical activities. Note that given the complex nature of medical activity, medical law as a complex branch of law which includes the processes of medical care, health insurance, production of medicines and medical devices, organization of rehabilitation and much more.
The «doctor-patient» relationship should be built on trust and mutual respect. Doctors are partners of the patient. This cooperation is beneficial for both parties.
Determining the legal status of the patient analysis of current legislation allows to distinguish several groups of rights and responsibilities of the patient: the first group includes the basic rights and obligations of the contractual relationship. The second group includes the rights and responsibilities that are assigned to certain categories of patients. The third group consists of rights and obligations which in the contract for the provision of medical services are additional perform an ancillary function in relation to the main content of the obligations.
Differentiated system of medical practice is in various forms of interaction including legal. From this sentence it follows that there are several:
1) sacred type (paternalistic model) which in turn is divided into: strong and weak;
2) collegiate type;
3) contact type;
4) technical type [2, p. 111].
In modern health care concept of respect for the patient's personality is paramount and is at the heart of any relationship between health care provider and patient.
Relationships that arise in the provision of medical services require special, unique separate regulation. It is advisable to determine the legal status of the patient by a special law on patients rights such as what exists in the European Community and taking into account all European standards in this area.
Thus, considering this topic in the field of legal relations between the patient and the doctor we can conclude that its main feature is the professional traits of a health worker which includes a range of human, medical and legal values and rules so the health worker should protect himself from professional deformation as well as to try to maintain the mental balance of the patient, to establish a position in recovery and the patient to know their rights and responsibilities in the process of cooperation with the doctor and the medical institution in which he will be.
    
References:
1. The Constitution of Ukraine. Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine. - 1996. № 30. Article 141.
2. Maleina M. Man and medicine in modern law. Training and practical manual. М.: БЕК. 1995. 272 с.
3. The Civil Code of Ukraine as amended on January 16, 2003. Official publication. Kyiv: Parliamentary Publishing House, 2003. 352 p.
4. Glukhovsky V. Problems of patient rights from the point of view of Ukrainian society (results of sociological research). Medical Bulletin of Ukraine. 1999. № 14. P. 43—49.
5. Veresaev V. Notes of a doctor. M. 1936. P. 147.
 

Last Updated (Tuesday, 20 April 2021 18:02)

 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2021
May
MoTuWeThFrSaSu
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція