... Таємниця успіху у тому, щоб бути готовим скористатися зі слушної нагоди, коли вона настане (Б. Шоу) ...
Міжнародна науково-практична конференція 09.06.22 - СЕКЦІЯ №1
Постановка проблеми. Верховенство права оголошено чинним і діючим принципом в Україні, він є фундаментальною основою визначення конституційного ладу країни. Наслідки для реалізації принципу «верховенства права» мають вирішальне значення тому, що закон — це втілення вищої справедливості та основи її правління. Суспільство в першу чергу вказує на пріоритет прав і свобод людини. У загальному процес формування «верховенства права» є складним і послідовним за рахунок здійснення економічних, політичних, соціальних, правових реформ. Але цього недостатньо, тому, що верховенство права – це громадянське суспільство, правова система, у всіх сферах життя людей. У цьому плані показовими є результати інтернет-опитування «Чи забезпечують реалізацію принципу «верховенство права» законодавчі реформи 2019 року», де відповіді: Ні, не забезпечують – 46,6 %; Забезпечують частково – 38,6%; Важко відповісти – 10,6%, Так, забезпечують – 4,2% [1, с.76]. Ось тому розробка засобів реалізації принципу «верховенство права» є важливим теоретико-практичним завданням юридичної науки.
Рівень розробки теми. У різні роки питання стосовно змісту і реалізації принципу «верховенства права» ставали важливою проблемою наукової розробки у працях таких учених, як: О. Бандурки, С. Головатого, І. Голосніченка, Р. Гринюка, А. Зайця, В. Кампо, М. Козюбри, А. Колодія, В. Копейчикова, О. Копиленка, В Котюка, М. Кравчука, Ю. Оборотова, Н. Оніщенко, О. Петришина, П. Рабіновича та ін. Проте ця проблема залишається актуальною для вчених-юристів і сьогодні. Адже нині головним завданням усієї юриспруденції є ефективне впровадження принципу «верховенство права» у правове життя.
Метою наукової розвідки є дослідження принципу «верховенства права» як базового принципу сучасної держави, його зміст та суть. Всебічне з’ясування проблеми реалізації вказаного принципу та оцінка його вагомості для суспільного розвитку. Визначення ролі принципу «верховенство права» в державотворенні України.
Завдання дослідження є висвітлення сутності принципу «верховенства права»; визначення основних проблем реалізації принципу «верховенства права» в сучасній Україні, та встановлення його ключової ролі в національному державотворенні. 
Виклад основного матеріалу. Визначення принципу «верховенства права» вперше запропонував британський вчений і державний діяч Д. Гаррінгтон у 1656 р. як верховенство права, а не народу, що є інтерпретацією погляду давніх філософів. Історичні витоки цього принципу також можна знайти в природному праві та християнському вченні. Пізніше «верховенство права» означало не лише юридичні обмеження влади монарха, а й свободу окремих осіб від втручання держави в їхні приватні справи [2, c. 136]. На думку Дж. Датсі, «наявність принципів серед нормативних ресурсів, що використовує право (і правопорядок), давно визнала правова доктрина» Загальновизнаною є концепція загальних принципів права. У континентальній правовій теорії принцип є одним із джерел права. Визначення правових принципів є надто складним, тому, що іноді їх тлумачать як правові норми, а іноді і як загальні правові норми, стандарти, на яких мають ґрунтуватися правові норми. Термін «принципи» означає комплексні закони, інші дотримуються аксіом, постулатів або спираються на них. У загальному можна сказати, що правовий принцип – це стандарт або набір стандартів поведінки, або судження, які вважаються справедливими стандартами поведінки для суспільства в цілому чи людства. Незважаючи на відмінності, правові принципи є правовими нормами, тому що вони забезпечують нормативну поведінку юридичних осіб [3, c. 199].
М. Кравчук акцентував увагу на твердженнях Н. Оніщенко, А. Колодія, що «принципи права покликані забезпечувати органічний взаємозв’язок правової системи, системи і структури права, норм права і правових відносин, єдність норм, інститутів і галузей права. Вони характеризують зміст і сутність права в концентрованому вигляді демонструють на яких підвалинах у ньому відображаються економічні, політичні і моральні відносини» [4, с.97].
Принцип «верховенство права» – це реальне відображення нормальної ситуації випереджувального розвитку природних прав людини порівняно з розвитком системи об'єктивного юридичного права та й правової системи. Основоположна роль принципу «верховенства права» полягає не лише в співвідношенні права та закону, а й у внутрішній організаційній ієрархічній структурі законодавства, де зберігається чітка диференціація за юридичною силою. Принцип «верховенства права» є вирішальним не лише для національної правової політики, а й для всієї правової системи України як правової основи, у тому числі для сфери діяльності органів внутрішніх справ. принципові засоби, оскільки він означає що: «не держава створює право, а навпаки, право є основою організації і життєдіяльності держави в особі її органів публічної влади, посадових осіб та, зокрема, органів внутрішніх справ; не держава надає права та свободи людині, а народ створює право, щоб, насамперед, обмежити ним державну владу; право утворює інституції громадянського суспільства під час повсякденного його функціонування, а держава лише офіційно визнає, формалізує та надає праву загальнообов’язкову силу, систематизує та охороняє його; право і закон розмежовуються, а верховенство права утверджується відповідно до закону; право та державу розглядають як самодостатні й відносно незалежні соціальні інститути, що мають власну історію, закономірності існування та функціонування; в основі права завжди перебуває ідея справедливості; джерелами права є правові звичаї, нормативні договори, нормативно-правові акти, судові й адміністративні прецеденти; дослідження права, законодавства, суспільства, держави здійснюють не лише з позицій нормативізму та позитивізму, а й з урахуванням положень інших концепцій праворозуміння, зокрема теорії природного права, історичної, соціологічних, психологічних, та інших теорій» [5, c. 128-129]. 
На думку М. Кравчука, «цілком логічним є схвальне відношення до твердження С. Головатого про концептуальну перевагу запровадження ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА, або ж ПРАВОВЛАДДЯ, яке дозволяє відійти від суто позитивістського тлумачення права як продукту вольових рішень вищих суб’єктів державної влади, наповнюючи це тлумачення більш гуманістичними елементами теорії природного права» [4, с.101].
Однією з головних цілей розбудови України як правової держави та її розвитку є додержання принципу «верховенства права» і демократії. Наукове дослідження принципу «верховенства права» передбачає обов’язкове звернення до статті 8 Конституції України у якій закріплено що, «в Україні визнається і діє принцип верховенства права», а далі в цій же статті вказано, що «вона має вищу юридичну силу; закони та інші нормативно правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй». З огляду на це, доцільно підкреслити, що саме у тексті Конституції зазначено, що вона пов’язана з усіма іншими існуючими правовими нормами, а закріплення цього принципу підтверджує бажання нашої держави створити правову систему  на основі таких принципів, що формують підґрунтя для будь якого демократичного суспільства протягом багатьох років. Верховенства права притаманний багатьом органам державної влади, а саме: законодавчій, виконавчій і судовій владі, що у свою чергу показує вагомість цього принципу [6, ст.8, 7, c. 10]. Отже, можна стверджувати, що передумова принципу «верховенства права» полягає в тому, щоб цей принцип права відповідав стандартам прав людини, правовій визначеності, раціональності та пропорційності. Ось тому, Конституція закріпила дію принципу «верховенства права» саме так: Конституція України має найвищу юридичну силу, яка передбачає, що закони та інші нормативно-правові акти ухвалюються на основі Конституції України і повинні відповідати їй; пряму дію норм Конституції України, яка передбачає гарантування звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини та громадянина безпосередньо на підставі Конституції України [8, c. 132-133; 6, ст.8].
Можливе гарантоване забезпечення «верховенства права» тільки тоді, коли сильне, незалежне і справедливе правосуддя. У цивілізованому суспільстві суди відносять до фундаментальних основ цього процесу. Адже саме він уособлює справедливість, в пошуку й утвердженні права при вирішенні конкретних справ. Чим вище авторитет судів і судової влади в країні, тим вища незалежність судів у відношенні до законодавчої та виконавчої влади, чим вище рівень легітимності виконавчої влади, тим більше демократії в самій державі. 
У цьому плані М. Кравчук акцентує увагу на позиції В. Кампо: «Запровадження доктрини верховенство права перетворює суд загальної юрисдикції з пасивного провідника букви закону на активного захисника свобод, прав, інтересів, у тому числі й від закону, якщо він суперечить конституційним або конвенційним нормам про права людини: «Суддя стоїть на сторожі права навіть проти законів». Саме принцип «верховенства права» дає можливість суддям судів загальної юрисдикції приймати рішення з урахуванням загальних принципів права: належної правової процедури, заборони дискримінації, добросовісного ставлення до виконання функцій, розумності, справедливості та ін.» [4, с.100].
Можливо є більш безпечний захист реалізації права і свободи громадян, але на даний момент він не відомий, тому можна сміло стверджувати, що суд значно посилює ефект юрисдикцій у сучасному світі [9, c. 15-16]. 
Висновки. Отже, можна стверджувати, що «верховенства права» – це фундамент, на якому будується правова, демократична, соціальна держава. На даний час впровадження принципу «верховенство права» оголошено національною юридичною спільнотою першочерговим, найважливішим завданням в Україні. Цей принцип є вирішальним не лише для національної правової політики, а й для всієї правової системи України, а також він покликаний забезпечити органічний взаємозв’язок правової системи і соціальної, демократичної, правової держави. У загальному доцільно підкреслити, що процес реалізації принципу «верховенства права» є складним і динамічним з врахуванням економічних, політичних, соціальних, правових реформ і потребує подальшого розвитку і реалізації в правову реальність, однак показовим є те, що за роки незалежності України у цьому процесі було зроблено чимало зрушень, досягнень та прогресу.
Науковий керівник: к.ю.н., доц., доктор права УВУ, завідувач кафедри теорії та історії держави і права ЗУНУ, Заслужений юрист України Микола КРАВЧУК. 
    
Список використаних джерел:
1. Право та закон: теорія, методологія, практика: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 15 квітня 2021 року. Тези наукових доповідей. Київ: Видавничий дім «АртЕк», 2021. 78 с.
2. Філіпенко Д.О. Особливості реалізації принципу верховенства права в Україні. Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 87 (Частина ІІ). 2009. С. 135-142.
3. Копча В.В. Верховенство права як принцип сучасної держави. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2018. № 3 (108). С. 198-212.
4. Кравчук М.В. Проблеми теорії держави і права (опорні конспекти): навч. посіб. для студ вищ. навч. закл. 3-є вид., змін. й доп. Тернопіль: Екон. думка, 2016. 420 с.
5. Авакян Т.А. Верховенство права як основоположний принцип державної політики у сфері внутрішніх справ. Юридичний часопис національної академії внутрішніх справ. 2015. № 2 (10). С. 124-132.
6. Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР. Поточна редакція від 01.01.2020. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show /254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення 9 червня 2022 р.)
7. Падалка Р.О. Верховенство права як основоположний принцип права: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2017. 195 с.
8. Бандурка О.М. Теорія держави і права: навч. посіб. Харків: ХНУВС, 2018. 463 с.
9. Козюбра М. Верховенство права: українські реалії та перспективи. Право України. 2010. № 3. С. 6-18.
 

Last Updated (Monday, 27 June 2022 08:22)

 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2022
August
MoTuWeThFrSaSu
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція