Науково-практична Інтернет-конференція 29.05.2014 - Секція №5
Криміналістична характеристика злочинів, пов’язаних із неналежним наданням медичної допомоги містить чималу кількість проблем та неузгодженостей як в законодавчому регулюванні, так і на практиці.
Дослідженням елементів причинно-наслідкового зв’язку неналежного надання медичної допомоги займалось чимало науковців, фахівців в галузі медичного права, криміналістики, кримінального права, таких як В.А. Журавель, М.В. Капустіна, В.Д. Приснаков та інші. Дані науковці не лише займались всебічним дослідженням проблем розслідування медичних злочинів, не лише констатували наявність серйозних проблем, але і виносили в своїх наукових розробках пропозиції стосовно їх усунення. 
Разом з тим, на сьогодні проблемі висвітлення елементів причинно-наслідкового зв’язку між неналежним лікуванням та наслідками приділено недостатньо уваги, а дослідження які проводились в цьому аспекті є поверхневими і багато в чому формалізованими. Так, М.В.Капустіна пропонує наступні елементи причинно-наслідкового зв’язку: пацієнт – медичний працівник – дії, щодо здійснення лікувального процесу – порушення правил надання допомоги – наслідки – їх результат.
Варто зазначити, що дані елементи визначені досить узагальнено, адже на практиці істотне значення мають і ряд інших критеріїв і особливостей, які, власне, і визначають методику розслідування даного виду злочинів. 
Так, наприклад, у випадку, коли пацієнт не дотримувався умов лікування, займався самолікуванням, не повідомив про приховані особливості свого організму, згадані елементи не знадобляться при криміналістичній характеристиці, адже нема самого причинного зв’язку, нема недбалості лікаря, а, отже і самого злочину. Проте, як лікар, так і пацієнт є активними учасниками лікувального процесу, а тому на практиці нерідко зустрічаються випадки, коли неналежне лікування мало місце, мали місце наслідки такого лікування, але негативність цих наслідків, у зв’язку з недбалістю самого пацієнта, не відповідають небезпеці недбалості лікаря. В таких випадках, при розслідуванні справи, слідчий, визначивши такий елемент причинного зв’язку, як порушення правил лікування, не вдається до поглибленого аналізу співвідносності шкоди і дій, що до неї призвели. На цю проблему, значною мірою впливає і презумпція винуватості медичного працівника в разі, якщо лікування погіршило стан здоров’я пацієнта. 
З огляду на зазначене, вважаємо за доцільне відносити до елементів дослідження причинно-наслідкового зв’язку і співвідносність порушення правил і завданої шкоди. 
Не менш важливим елементом, на нашу думку, є й посткримінальні дії учасників лікування. Важливість даного елементу вбачається з огляду на надзвичайно високу латентизацію злочинів у сфері медичної діяльності. Розглядати даний елемент необхідно в кількох аспектах. В першу чергу, «кругова порука» медичних працівників є поширеним явищем при розслідуванні злочинів у сфері якості надання медичних послуг, а тому дії, вчинювані медичним працівником для приховування злочину, також мають чималий вплив для дослідження реального причинно-наслідкового зв’язку, рівня нанесеної шкоди та можливості відповідальності працівника за порушення ним правил лікування. По-друге, пацієнт, після завершення лікування, також своїми діями, а іноді – бездіяльністю, може сприяти розвитку ятрогенії, тим самим збільшивши, з мотивів помсти, матеріальних мотивів чи ін., рівень нанесеної шкоди своєму здоров’ю, що, в окремих випадках, може мати місце на практиці.
Отже, з огляду на вище зазначене, вважаємо за доцільне доповнити запропоновані науковцями елементи причинно-наслідкового зв’язку неналежного надання медичної допомоги такими складовими, як співвідносність порушення медичним працівником правил надання допомоги і шкоди, завданої пацієнту, та посткримінальні дії учасників лікування. Це допоможе, на нашу думку, більш всебічно та поглиблено проводити розслідування аналізованих злочинів, вдосконалити їх криміналістичну характеристику.{jcomments on}