Науково-практична Інтернет-конференція 20.04.2016 - Секція №1
На сьогодні, нагальною проблемою України, як правової держави, є проблеми реалізації принципу верховенства права в правотворчій та правозастосовній діяльності, а також візначення шляхів її вирішення. Важливим є розмежування принципу верховенства права та принципу законності для подальшої розбудови правової держави. 
Принцип верховенства права є сьогодні  однією з фундаментальних засад функціонування сучасних демократичних держав світу. Його складовими є верховенство права над законом, пріоритет прав особи перед правом держави, нації, службова роль держави у досягненні суспільством своїх правомірних цілей, гарантування державою реалізації громадинами своїх прав та свобод, дотримання критеріїв справедливості у правотворчій та правозастосовній діяльності держави, пропорційність міри покарання та відповідальність скоєному правопорушенню, гуманізм і рівність у правовідносинах.
Ефективна реалізація принципу верховенства права пов’язана передусім з правотворчою та правозастосовною діяльністю, тобто діяльністю Верховної Ради, виконавчих органів та судової влади.
Верховенство права є необхідною умовою функціонування держави. Проте, щоб стати дієвим інструментом цей принцип повинен отримати більш чітке доктринальне і нормативне вираження. Необхідно враховувати досвід як вітчизняних, так і зарубіжних наукових досліджень, але розробити власну теорію, що буде відповідати українській культурно-правовій традиції. Окрім визначення поняття верховенства права, необхідно також знайти місце цьому принципу у системі інших правових основоположних засад, подолати всі потенційні суперечності .
Реальним змістом принцип верховенства права можливо наповнити лише за умови, що право буде трактуватися як духовно-культурний феномен, що має свої витоки в людській природі, людському духові, розумі, в гущі народного життя, живих взаємовідносинах людей, ментальності народу, нації, і має своїми смисловими характеристиками такі вищі духовні цінності як справедливість, добро, свобода, істина, рівна справедливість чи справедлива рівність, гуманізм тощо. 
Принцип верховенства права необхідно зробити особистою справою, пережити докорінну духовно - інтелектуальну еволюцію, змінити систему цінностей, поламати старі авторитарно-тоталітарні стереотипи мислення і на їх місці сформувати нові, гуманістичні. Треба оволодіти низкою нових понять, категорій та принципів, яких раніше у мисленні не було. Для цього потрібна творча наполеглива робота над засвоєнням світової і, зокрема, європейської гуманістичної філософсько-правової традиції тощо.
В Україні повністю не завершений шлях впровадження та закріплення принципу верховенства права. Вітчизняна правосвідомість і дотепер має ознаки державоцентризму, адже багато юристів та політиків не вбачають різниці між верховенством права і верховенством закону. Але закони і підзаконні правові акти не завжди відповідають критеріям справедливості та гуманізму (нерідко в них на шкоду загально-соціальним потребам закріплюється пролобійований державний чи корпоративний інтерес). Проблема утвердження принципу верховенства права в українській правовій нормотворчості є комплексною та її вирішення неможливе без зміни праворозуміння, а отже серйозної реформи юридичної освіти.
Отже, проблеми реалізації принципу верховенства права можна простежити в діяльності Верховної Ради України та виконавчої влади. В більшості нормативно-правових актів немає згадки про принцип верховенства права, говориться лише про неухильне дотримання Конституції України та законів України, але це не одне й те саме, адже не всі закони є правовими, і можуть містити положення, які тим чи тим чином порушують права та інтереси громадян, або не в повному обсязі здійснюють регулювання відносин, що призводить до прогалин у чинному законодавстві. 
Виконавча гілка державної влади переважно покликана забезпечувати виконання законів та інших правових актів держави  для реалізації прав і свобод громадян. Від рівня цивілізованості, демократичності відносин органів виконавчої влади та їх посадових осіб з громадянами значною мірою залежить стан забезпечення верховенства права в державі та суспільстві загалом. Такі  відносини в нашій країні досі не склалися. Широкі дискреційні повноваження органів виконавчої влади та їх посадових осіб часто призводять до порушень прав і свобод громадян, створюють ґрунт для корупції та інших зловживань.
Не менше значення має реалізація принципу верховенства права у судовій владі, адже саме судам доводиться вирішувати проблеми, що стосуються, насамперед, фундаментальних, конституційних цінностей.
 
Список використаних джерел:
1. Кампо В. Проблеми судової реформи в контексті правових позицій Конституційного Суду України / В. Кампо // Голос України. – 2009. - №132. 
2. Козюбра М. Верховенство права: українські реалії та перспективи / М. Козюбра. – 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.info-pressa.com/article-270.html
3. Авер’янов В.Б. Проблеми забезпечення верховенства права у сфері виконавчої влади / В.Б. Авер’янов // Українське право. – 2006. – № 1. – С. 267-276.
4. Погребняк С. Основоположні принципи права: автореферат на здобуття наук. звання доктора юридичних наук / С. Погребняк. – Х., 2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://bihun.in.ua/ua/jushits/jurhit/article/680/
5. КрижоваО.Г. Впровадження принципу верховенства права в правозастосовну діяльність: концептуальні аспекти / О.Г. Крижова // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2014. – № 2(10) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lj.oa.edu.ua/articles/2014/n2/14kohdka.pdf.
6. Шевчук С. Судовий захист прав людини: практика Європейського суду з прав людини у контексті західної правової традиції / С. Шевчук. – К., 2006. – 848 с.
7. Малишев Б.В. Судовий прецедент у правовій системі Англії / Б.В. Малишев. – К., 2008. – 344 с.
8. Беляневич О. Верховенство права і законність як принципи господарського процесуального права /О. Беляневич // Право України. – 2011. – №6 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.info-pressa.com/article-1048.html{jcomments on}