Науково-практична Інтернет-конференція 20.04.2016 - Секція №4
Сучасні показники здоров’я українського населення привертають усе більше уваги українського суспільства до окремих аспектів врегулювання діяльності суб’єктів господарювання у сфері поводження з відходами, особливо з небезпечними відходами, оскільки саме вони мають найбільший вплив на екологічне становище держави. 
Таким чином, актуальним є дослідження, детальний аналіз та виявлення недоліків законодавчого врегулювання діяльності суб’єктів господарської діяльності, які здійснюють операції у сфері поводження з небезпечними відходами, а саме: отримання ними ліцензії на здійснення такої діяльності та контроль за наступним дотриманням ліцензійних умов.
Під операціями поводження з відходами у ст.1 Закону України «Про відходи» розуміються збирання, перевезення, зберігання, сортування, оброблення (перероблення), утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів; під небезпечними відходами розуміються відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров'я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними [1].
Виконуючи норму про врегулювання спеціальних методів і засобів поводження з небезпечними відходами, законодавець закріпив у п.14 ст.7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» [2] вимогу до суб’єктів господарювання отримувати ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами (далі – ліцензія). 
Закон набув чинності 28 червня 2015 року, закріпивши обов’язок суб’єктів господарювання отримувати ліцензію. Однак на практиці з моменту набуття Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності» жоден суб’єкт господарювання не отримав зазначену ліцензію, що підтверджується реєстром ліцензіатів поводження з небезпечними відходами, який ведеться органом ліцензування – Міністерством екології та природних ресурсів (далі – Міністерство екології) [3]. Таке становище пояснюється відсутністю нормативно-правового акту, який регулював би порядок видачі ліцензій у сфері поводження з небезпечними відходами Міністерством екології.
Діючі Ліцензійні умови провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами (далі – Ліцензійні умови) не врегульовують процедуру отримання ліцензії, оскільки основна їх мета, згідно із п.1.2. Ліцензійних умов, – врегулювати діяльність суб’єкта господарювання вже після отримання ліцензії [4]. 
Таким чином, доступ суб’єктів господарювання до здійснення діяльності у сфері поводження з відходами законодавчо обмежено – такі суб’єкти господарювання не можуть отримувати ліцензії через відсутність порядку регулюючого отримання ліцензій.
Інша проблема поточного законодавчого врегулювання у сфері ліцензування поводження з небезпечними відходами – це відсутність механізму реалізації контролю за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов, що призводить до неминучого зловживання становищем, вчиненням правопорушень.
У статті 6 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» передбачено, що орган ліцензування здійснює контроль за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов. У статті 19 того ж Закону зазначається, що контроль за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов здійснюють у межах своїх повноважень органи ліцензування шляхом проведення планових і позапланових перевірок відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» з урахуванням особливостей.
Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» [5] визначає загальні засади контролю за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов. Однак практична реалізація контролю за додержанням ліцензійних умов неможлива. Це пов’язано із вже зазначеною відсутністю законодавчого регулювання критеріїв і підстав ліцензування, що призводить до неможливості встановлення вимог до діяльності суб’єкта господарювання, який здійснює операції у сфері поводження з небезпечними відходами, що в свою чергу свідчить про відсутність контролю у цій сфері господарської діяльності. 
Таким чином, нами було окреслено такі дві основні проблеми здійснення правового регулювання ліцензування господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами:
По-перше, вступ у силу чинного Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» без затвердження окремим нормативно-правовим актом порядку видачі ліцензій у сфері поводження з небезпечними відходами Міністерством екології, що блокує можливість отримувати ліцензії. По-друге, відсутність законодавчо визначених критеріїв для видачі ліцензії на операції у сфері поводження з небезпечними відходами унеможливлює і проведення контролю за вже діючими у цій сфері суб’єктами господарювання.
Враховуючи вищенаведене, ми пропонуємо наступне:
По-перше, Міністерству екології прийняти Інструкцію про Порядок видачі ліцензій у сфері поводження з небезпечними відходами. По-друге, Міністерству екології прийняти Порядок проведення перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють операції у сфері поводження з небезпечними відходами.
 
Список використаних джерел:
1. Про відходи [Електронний ресурс]: Закон від 05.03.1998 № 187/98-ВР (за станом на 01.09.2015) / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/187/98-вр
2. Про ліцензування видів господарської діяльності [Електронний ресурс]: Закон від 02.03.2015 № 222-VIII (за станом на 01.01.2016) / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/222-19
3. Перелік ліцензіатів на провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Міністерства екології та природних ресурсів України. – Режим доступу: http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy 
4. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами [Електронний ресурс]: Наказ від 04.11.2011 № 433 / Міністерство екології та природних ресурсів України. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1549-11
5. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності [Електронний ресурс]: Закон від 05.04.2007 № 877-V (за станом на 01.09.2015) / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/877-16 {jcomments on}
 
Науковий керівник: Алєксєєнко Ігор Григорович, к.ю.н., доктор політичних наук, завідувач кафедри цивільного, трудового та господарського права Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара.