Науково-практична Інтернет-конференція 14.06.2018 - СЕКЦІЯ №2
Однією з визначальних ознак адміністративно-правового регулювання у сфері легкої промисловості України є використання притаманного тільки цій сфері спеціального механізму. У свою чергу за допомогою саме цього механізму та його особливостей впорядковуються відповідні суспільні відносини, щодо злагодженої роботи галузі.
Для всебічного розкриття поняття змісту та структури «механізму» насамперед розглянемо та з’ясуємо його трактування, тож слушно зазначити, що така категорія, як «механізм» використовується у багатьох суспільних сферах, де спрягається із реалізацією відносин, процесу та явища. У цілому, поняття «механізм» – пристрій, що передає або перетворює рух, те саме, що машина, внутрішня будова, система чого-небудь [1]. 
Фактори, що позначаються на процесах державного управління в легкій промисловості, можуть мати політичний, економічний, соціальний, культурний відтінок віддзеркалюючи сферу суспільної діяльності. Також відповідно до основних форм державно-управлінської діяльності вони можуть мати політичний, адміністративний і правовий характер. Зауважимо, що найчастіше у державному управлінні застосовується комплексний механізм. 
Тож не дивлячись, що питання адміністративно-правового регулювання досить часто висвітлювалося вітчизняними і зарубіжними вченими, у рамках дослідження такої правової категорії як «механізм адміністративно-правового регулювання», одночасно саме у сфері легкої промисловості України приділено недостатньо значної уваги науковцями. Адже дослідження змісту та структури механізму адміністративно-правового регулювання легпрому України, на нашу думку, має дуже важливе та безумовно практичне значення, для наступного удосконалення законодавства України у розглядуваній сфері, а також, і для розвитку науки адміністративного права в цьому напрямі. Тож з огляду на це, виникає необхідність з’ясувати сутність змісту та характерних особливостей поняття «механізм адміністративно-правового регулювання», визначити його структуру та запропонувати авторське визначення поняття «механізм адміністративно-правового регулювання у сфері легкої промисловості України».
У цьому контексті слід наголосити, що у правничій літературі використовується різне термінологічне позначення терміну «механізм», зокрема, як: механізм «забезпечення», «реалізації», «здійснення», «гарантування» [2].
За Т.О. Коломоєць визначення механізму адміністративно-правового регулювання розглядається як сукупність правових засобів, за допомогою яких здійснюється правове регулювання суспільних відносин у сфері адміністративного права [3].
Окремо слід акцентувати увагу на тому, що у науковій літературі розрізняють змістовну та формальну ознаки механізму правового регулювання. 
Отже, провідною ознакою механізму адміністративно-правового регулювання у сфері легпрому України є наявність визначеної мети такого рівня, а саме – збільшення обсягів експорту товарів; забезпечення справедливого вирішення торговельних суперечок; введення тимчасових обмежень імпорту у випадку його стрімкого зростання, що може зашкодити вітчизняним виробникам; застосовування антидемпінгових заходів як ефективного інструменту боротьби із заниженням цін на імпортовані товари; системної трансформації українського законодавства відповідно до принципів, норм і стандартів СОТ тощо. 
Враховуючи вищезазначене вважаємо, що механізм адміністративно-правового регулювання у сфері легпрому характеризується такими особливостями: по-перше, представляє собою сукупність адміністративно-правових засобів та заходів; по-друге, спрямований на врегулювання суспільних відносин, які виникають під час функціонування визначених суб’єктів адміністративно-правового регулювання у сфері легпрому України; по-третє здійснює забезпечення прав і законних інтересів усіх суб’єктів, що вступають у суспільні відносини, які виникають під час діяльності зазначених уповноважених суб’єктів.
Можна зробити висновок про те, що механізм адміністративно-правового регулювання у сфері легкої промисловості України затверджено у Конституції України та відповідних Законах. Функціонування механізму зазначеної сфери налагоджує забезпечення законних прав українців на сертифіковану та нешкідливу вітчизняну продукцію легкої промисловості. 
Таким чином, можна стверджувати, що під механізмом адміністративно-правового забезпечення у сфері легкої промисловості України ми пропонуємо розуміти функціонування, яке здійснюється компетентними органами, щодо комплексного нормативно-правового регулювання суспільних відносин, які виникають у процесі реалізації прав у цій сфері в органах легпрому, та базується на відомчих нормативних актах, а також нормах адміністративного та господарського права. 

Список використаних джерел:
1. Механізм. Словник української мови: в 11 томах. Том 4, 1973. Стор. 695. URL: http:sum.in.ua/s/mekhanizm (дата звернення: 29.05.2018).
2. Опришко В.Ф. Проблеми конституційної реформи. Правове регулювання економіки: зб. наук.пр. Вип. 4. 2004. С. 4—16.
3. Коломоєць Т.О. Адміністративне право України: Підручник – Вид. 2, змін. і доп. Київ: Істина, 2012. 528 с. {jcomments on}