Міжнародна науково-практична конференція 12.12.19 - СЕКЦІЯ №1
Ефективне забезпечення та захист прав і свобод людини посідають першочергове значення у демократичній, правовій, соціальній державі. Особливої актуальності дане питання набуло з ратифікацією Верховною Радою України та Європейським Парламентом 16 вересня 2014 р. Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію) [1]. Ця Угода про асоціацію стала важливим кроком на шляху вдосконалення механізму захисту прав та свобод людини і громадянина в Україні.
Євроінтеграція – це цивілізаційний вибір України, одна з ключових вимог Революції гідності. Європейська інтеграція для України є шляхом модернізації економіки, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника, створення нових робочих місць, подоланням технологічної відсталості, залученням іноземних інвестицій та новітніх технологій тощо.
Повага до прав і свобод людини є основоположним принципом, що лежить в основі функціонування Європейського Союзу.
Статтею 2 Угоди про асоціацію визначено, що повага до демократичних принципів, прав людини та основоположних свобод, а також повага до принципу верховенства права повинні формувати основу внутрішньої та зовнішньої політики Сторін і є основними елементами цієї Угоди [1]. Відповідно до статті 4 Угоди в усіх сферах, що становлять взаємний інтерес, між Сторонами повинен розвиватися та зміцнюватися політичний діалог. Цілями такого діалогу, серед іншого, є зміцнення поваги до демократичних принципів, верховенства права та доброго врядування, прав людини та основоположних свобод, у тому числі прав осіб, які належать до національних меншин, недискримінації осіб, які належать до меншин, і поваги до різноманітності, а також внесок у консолідацію внутрішніх політичних реформ [2].
Пріоритетним напрямом співробітництва та обов’язковою умовою процесу євроінтеграції є адаптація нормативно-правової бази України до законодавства Європейського Союзу. Саме так відбувається зближення цих обох правових систем. Зокрема, відповідно до ст. 9 Конституції України ратифіковані українським парламентом міжнародні договори стають частиною національного законодавства, тобто положення актів європейського права, що ратифіковані Верховною Радою, мають силу прямої дії і стають обов’язковими для виконання на всій території держави.
Процес європейської інтеграції України має важливе стратегічне значення для подальшого забезпечення ефективного механізму захисту прав і свобод людини в Україні. 
Інтеграція України до європейської сім’ї повинна супроводжуватись науково обґрунтованими заходами, які гарантували б відповідність вітчизняного законодавства праву, що формується в рамках Європейського Союзу. Членство у Європейському Союзі означає, у першу чергу, високий стандарт захисту прав і свобод людини і громадянина та гарантії з боку держави щодо дотримання таких прав. Приміром, у статті 14 Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом передбачено, що в рамках співробітництва у сфері юстиції, свободи та безпеки Сторони надають особливого значення утвердженню верховенства права та укріпленню інституцій усіх рівнів у сфері управління загалом та правоохоронних і судових органів, зокрема. Співробітництво у сфері юстиції, свободи та безпеки буде відбуватися на основі принципу поваги до прав людини та основоположних свобод [1].
Серед викликів, що стоять перед українською державою, яка обрала європейський шлях розвитку, першочергового значення набули питання наближення законодавства України у сфері захисту прав людини до загальновизнаних європейських стандартів. Водночас перспективними, в контексті європейської інтеграції, видаються такі напрями реформування законодавства у сфері захисту прав людини, як: вдосконалення законодавства України у частині забезпечення принципу рівності та недискримінації; вдосконалення функціонування таких правозахисних інститутів, як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, довершення нормального реформування суду та прокуратури; вдосконалення механізму захисту прав національних меншин, прав внутрішньо переміщених осіб, а також осіб, що перебувають на тимчасово окупованих територіях України.
Отже, сприйняття європейського права, реформування правової системи України згідно з правовими стандартами на основі загальних принципів західного права сприятиме розвитку України та дасть їй змогу еволюціонувати та посісти гідне місце серед інших держав Європи. І першочерговим завданням у цьому напрямку, так би мовити євроінтеграційним пріоритетом, має стати ефективне забезпечення та захист прав і свобод людини.

Список використаних джерел:
1. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Редакція від 30.11.2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011
2. Діалог з прав людини. Євроінтеграційний портал. URL: https://eu-ua.org/dialog-z-prav-lyudyny {jcomments on}