Міжнародна науково-практична конференція 29.04.20 - СЕКЦІЯ №1
Забезпечення ефективності права – важлива проблема, тому що юриспруденція досліджує не тільки те, що є реальне, але й те, що має бути в цій реальності. Як результат цього розробка концепцій, критеріїв і умов ефективності правового регулювання мають очевидний теоретичний інтерес і практичну необхідність. Сьогодні державі необхідні функціональні, ефективні правові регулятори та інститути. Отож, актуальними є і дослідження, спрямовані на вироблення напрямків забезпечення ефективності правового регулювання.
Дослідженню питань ефективності правового регулювання на загальнотеоретичному рівні присвячували свою увагу М. Козюбра, В. Колпаков, М. Кравчук, О. Кузьменко, П. Рабінович, О. Скакун, С. Сливка та інші.
Метою даної публікації є аналіз теоретичних підходів до визначення напрямків забезпечення ефективності правового регулювання.
Виклад основного матеріалу доцільно розпочати із пояснення сутності правового регулювання. Правове регулювання, як зазначає М. Кравчук, ‒ це вплив, який здійснюється за допомогою правових норм та інших юридичних засобів на суспільні відносини з метою їхнього впорядкування, розвитку та забезпечення охорони [1, c. 325]. Правове регулювання не поширюється на всі сфери життя суспільства, адже його можливості, як і права, обмежені. Втім, сьогодні проглядається тенденція до юридизації тих відносин, які ще нещодавно не входили у сферу правового регулювання.
З метою загальнотеоретичної характеристики правового регулювання, варто визначити його цілі і методи. Цілями правового регулювання є: закріплення і регламентація за допомогою юридичного інструментарію суспільних відносин, які вже існують; стимулювання наявних правовідносин, що відповідають спільним інтересам суспільства; формування умов для появи і розвитку нових суспільних відносин; запобігання виникненню суспільно небезпечних зв’язків та відносин [1, с. 327].
Основними методами правового регулювання є: 1) автономний – спосіб, що застосовується для регулювання суспільних відносин між рівноправними суб’єктами, адже дає їм можливість самостійно вирішувати питання про форму своїх взаємовідносин, які закріплені в нормах права; 2) авторитарний – спосіб, який владно та імперативно, й зокрема за допомогою примусу, впливає на учасника суспільних відносин [1, с. 329].
Якість і ефективність правового регулювання забезпечують певні фактори і умови. Наприклад, слід погодитись з М. Кравчуком, що до таких факторів і умов належать: відповідність норм права рівню соціально-економічного розвитку суспільства, конкретно-історичним умовам, дійсним потребам суспільства; рівень досконалості законодавства; рівень правової культури громадян [1, с. 331].
  Одним із шляхів забезпечення ефективності правового регулювання, на який доцільно звернути пильну увагу, є здійснення правового моніторингу на різних стадіях правового регулювання та дії його механізму. Правовий моніторинг, як вказує І. Онищук, допомагає глибокому аналізу та експертній оцінці нормативно-правових актів, дає спроможність виділити головні напрями проведення регулятивного впливу, сприяє передбаченню можливих наслідків дії тих чи інших актів, забезпечує досягнення балансу між процесом прийняття відповідного акта та його реалізацією на практиці [2, с. 57].
До пріоритетних напрямів забезпечення якості правового регулювання віднесемо й такі, на окремі з яких в контексті дослідження дотичного предмету Чуприною Ю.Ю. та іншими дослідниками вже була звернута увага [3, с. 12]:
1) врахування об’єктивних закономірностей розвитку суспільства;
2) відповідність методів правового регулювання суспільним відносинам, якими вони регулюються;
3) забезпечення цінності та економічності законів, їх доцільності і якості;
4) об’єднання в правозастосовчій діяльності різноманітних методів правового регулювання;
5) забезпечення злагодженої діяльності правотворчих і правозастосовчих органів для швидкого вирішення важливих проблем і прогалин;
6) впорядкування і систематизація законодавства;
7) забезпечення управлінської ефективності;
8) встановлення особистої відповідальності посадових осіб за навмисне спотворення первинного спрямування правового регулювання, у разі спричинення негативних наслідків;
9) посилення роз’яснювально-правової та заохочувально-правової діяльності.
Отже, резюмуючи, зазначимо, що для забезпечення ефективного правового регулювання важливо враховувати всі фактори і умови, починаючи від відносин в суспільстві і забезпечення комфортного існування особи в ньому, закінчуючи відповідністю законів тенденціям нового часу. Проте, найголовніше, ‒ підвищувати правосвідомість і правову культуру у громадян, покращуючи їх розуміння своїх прав, правових механізмів їх захисту та значення й ролі держави та її органів у їх закріпленні, гарантуванні й захисті. Головною ціллю має стати забезпечення нашою державою принципу верховенства права не тільки «де-юре», але й «де-факто» в реаліях суспільного життя.

Список використаних джерел:
1. Кравчук М.В. Теорія держави і права (опорні конспекти): Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. 3-є вид., змін. й доп. М.В. Кравчук (авт.–упоряд). Тернопіль: ТНЕУ, 2019. 524 с. 
2. Онищук. І.І. Сутність правового моніторингу у механізмі правового регулювання. Науково-інформаційний вісник «Право». 2015. № 12. С. 54―61.
3. Чуприна Ю.Ю. Адміністративно-правові методи правового регулювання: сутність та зміст: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2017. 20 с. {jcomments on}