Міжнародна науково-практична конференція 18.06.20 - СЕКЦІЯ №2
Особливим суб’єктом системи забезпечення національної безпеки держави є Кабінет Міністрів України. Згідно із Конституцією України Кабінет Міністрів є вищим органом у системі органів виконавчої влади, яку складають центральні і місцеві органи виконавчої влади [1]. Як вищий колегіальний орган, він здійснює владу як безпосередньо, так і через відповідні центральні та місцеві органи виконавчої влади, спрямовуючи та контролюючи їх діяльність. Відповідно до ст. 116 Конституції України та в межах визначеної компетенції: 1) забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції і законів України, актів Президента, що стосуються національної безпеки; 2) вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина; 3) здійснює заходи щодо забезпечення національної безпеки України, громадського порядку, боротьби зі злочинністю; 4) організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності України; 5) спрямовує і координує роботу, міністерств, інших органів виконавчої влади з питань, що стосуються забезпечення національної безпеки [1].
Іншим важливим суб’єктом системи забезпечення національної безпеки держави виступає Рада національної безпеки і оборони України (далі – РНБО України). Згідно із ст. 107 Конституції України РНБО є координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при Президентові України, який координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки та оборони [1]. Конституційний статус РНБО України передбачає створення сприятливих умов для підвищення ефективності функціонування всієї системи забезпечення національної безпеки, належного захисту пріоритетних національних інтересів, сприяння подальшій розробці необхідної нормативної бази у цій важливій сфері життєдіяльності.
Важливим суб’єктом системи забезпечення національної безпеки держави також виступають центральні органи виконавчої влади. Центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування в частині делегованих їм Кабінетом Міністрів України повноважень утворюють систему виконавчої влади в країні.
Провідна роль серед системи центральних органів виконавчої влади у сфері національної безпеки належить Міністерству внутрішніх справ України. Зазначений центральний орган виконавчої влади забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах: 1) забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання громадської безпеки і правопорядку, а також надання поліцейських послуг; 2) захисту державного кордону України; 3) цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а також гідрометеорологічної діяльності; 4) міграції (імміграції та еміграції), зокрема протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, зокрема біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.
Діяльність Національної поліції України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Державної міграційної служби України спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України. Як бачимо, зазначені органи виконавчої влади входять до структури Міністерства внутрішніх справ України та відіграють важливу роль у системі забезпечення національної безпеки держави.
Варто виділити Міністерство оборони України, яке є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань національної безпеки у воєнній сфері, сферах оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період. До повноважень Міністерства оборони України належать організація в силах оборони заходів оборонного планування, визначення засад воєнної, військової кадрової та військово-технічної політики у сфері оборони, здійснення в установленому порядку координації діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування щодо підготовки держави до оборони. Найважливіша роль у сфері національної безпеки та оборони відводиться такому суб’єкту, як Збройні Сили України, що перебувають у підпорядкуванні Міністерства оборони України.
У системі забезпечення національної безпеки держави особливе місце займає Служба безпеки України (далі – СБУ). Відповідно до ст. 2 Закону України «Про службу безпеки України» на органи СБУ покладається захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу України, законних інтересів держави і права громадян від розвідувально-підривної діяльності зарубіжних спеціальних служб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб, а також забезпечення охорони державної таємниці [2].
Необхідно зазначити, що запропонований перелік суб’єктів забезпечення національної безпеки України не є вичерпним, а роль і місце органів державної виконавчої влади у механізмі забезпечення національної безпеки визначається їх місцем у державному механізмі, широкими повноваженнями та здатністю вирішувати конкретні завдання щодо забезпечення національної безпеки у різних сферах життєдіяльності та наявністю розгалуженої системи спеціально для цього створених органів.

Список використаних джерел:
1. Конституція України від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/main/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
2. Про службу безпеки України : Закон України від 25.03.1992 року № 2229-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12 {jcomments on}