Міжнародна науково-практична конференція 10.12.20 - СЕКЦІЯ №2
Спочатку розглянемо термін «таємниця». На нашу думку, «таємниця» включає в себе певні секрети. Зазначимо, що не всі науковці підтримують це твердження, а саме вважають, що терміни таємниця і секрет тотожні або це взагалі різні поняття. Виходячи з нашого твердження, що таємниця включає певні секрети, термін «розвідувальна таємниця» – повинна включати певні розвідувальні секрети. 
Ми вважаємо, що більш точно було би «розвідувальна інформація» або «розвідувальні секрети», але законодавець визначив таємниця, саме тому потрібно дослідити це питання більш детально.
В Законі України «Про розвідку» у ст.1, написано таке: 
- розвідувальна таємниця – вид таємної інформації, що охоплює відомості та дані, отримані або створені розвідувальними органами України під час виконання покладених на ці органи завдань та здійснення функцій, визначених цим Законом, розголошення яких може завдати шкоди функціонуванню розвідки і доступ до яких обмежено відповідно до цього Закону в інтересах національної безпеки України;
- розвідувальна інформація – усні, зафіксовані на матеріальних носіях (у тому числі у зразках виробів і речовин) чи відображені в електронному вигляді відомості або дані, які не є загальнодоступними або які неможливо отримати офіційним шляхом, про наміри, плани і дії іноземних держав, організацій та осіб чи про їхні потенційні можливості щодо реалізації таких намірів і планів, а також про процеси, події, обставини, технології, знання в інтересах національної безпеки і оборони України;
- розвідувальні органи України (далі – розвідувальні органи) – державні органи, уповноважені цим Законом здійснювати розвідувальну діяльність з метою захисту національних інтересів України від зовнішніх загроз [1].
У свою чергу в Законі України «Про державну таємницю» ст.8 п.4 зазначено інформацію, що віднесена до державної таємниці, а саме: 
- у сфері державної безпеки та охорони правопорядку: про особовий склад органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність або розвідувальну чи контррозвідувальну; (абзац другий пункту 4 частини першої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2432-VI від 06.07.2010) про засоби, зміст, плани, організацію, фінансування та матеріально-технічне забезпечення, форми, методи і результати оперативно-розшукової, розвідувальної і контррозвідувальної діяльності; про осіб, які співпрацюють або раніше співпрацювали на конфіденційній основі з органами, що проводять таку діяльність; про склад і конкретних осіб, що є негласними штатними працівниками органів, які здійснюють оперативно-розшукову, розвідувальну і контррозвідувальну діяльність [2].
В Законі України «Про розвідку», як ми бачимо, що між термінами «розвідувальна таємниця» та «розвідувальна інформація» різниці практично немає. На наш погляд, було би більш доцільно сформулювати, що до державної таємниці входять розвідувальні секрети.
Про «розвідувальну таємницю» нічого не вказано, що вона є і державною таємницею. Відповідно до законодавства України, «розвідувальна таємниця» не є державною таємницею. А окремою «розвідувальною таємницею», як наприклад: медична таємниця, банківська таємниця чи комерційна таємниця. Хоча розвідувальні органи є державними органами, виходячи з цього «розвідувальна таємниця» повинна захищатись відповідно як державна таємниця. Але це питання є дискусійним і потребує подальших наукових розвідок у цьому напрямку.
Враховуючи наші дослідження щодо комерційної таємниці, де ми запропонували окремий закон про комерційну таємницю [3,с.10-18; 4, дод. А], на нашу думку потребує нормативно-правового закріплення і охорона «розвідувальної таємниці». Але більш доцільно було би закріпити законодавчо як «розвідувальні секрети» і охороняти відповідно до Закону України «Про державну таємницю». Попри все це питання дискусійне і потребує подальших наукових розвідок в цьому напрямку.
    
Список використаних джерел:
1.Про розвідку: Закон України від 17.09.2020 № 912-IX. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/912-20#n442: (дата звернення 07.12.2020).
2. Про державну таємницю: Закон України. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12#Text (дата звернення: 08.12.2020).
3. Кравченко О. М., Ткачук Т. Ю. Яким має бути Закон «Про комерційну таємницю»? Вісник Акад. праці, соц. відносин і туризму. 2017. № 2. С. 10—18.
4. Кравченко О.М. Адміністративно-правові засади охорони комерційної таємниці в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2019. 253 с.