Міжнародна науково-практична конференція 15.04.21 - СЕКЦІЯ №2
Стратегічною метою демократизації в Україні має бути створення умов із забезпечення повного обсягу прав і свобод громадян затверджений Конституцією. Гарантії прав та свобод залежать від нормативно-правового забезпечення, ефективності функціонування суспільних і державних інституцій.
Досвід країн з розвинутою демократією показує, що відповідальність в період формування, розвитку промислового комплексу лежить на структурах, що виконують регулятивні функції: правову фінансову, організаційно-сервісну. Від держави очікується створення відповідної законодавчої бази.
Україна має завдання поступового подолання неузгодженості владних повноважень і слабкості інститутів громадянського суспільства особливо у справах послідовної реалізації прав і свобод людини. Корупція, кланово-олігархічний вплив на владу та ознаки зрощення влади і бізнесу – вирішальні проблеми, що притаманні багатьом країнам пострадянського простору. Тому не має на даний час розвитку промислового комплексу. Подібні проблеми залишають за Україною небезпеку витіснення з центру міжнародного розвитку. Потрібно прикласти максимум зусиль для виходу з конфліктної зони, інакше не можливо позбутися конфліктогенного потенціалу Європи та світу загалом. Тому укорінення демократичних цінностей у правосвідомості суспільства є запорукою втілення національної ідеї та економічної стабільності в державі. Потрібно зазначити, що цьому сприяють як геополітичні так і геокультурні передумови, які мають вагомий вплив перетворення України на демократичну державу з розвиненою економікою на євроазійському просторі. І це питання вагоме не тільки для українського народу, а також і для міжнародного простору. 
Потрібно зауважити, що розвинена промисловість є вагомою частиною будь-якої демократичної держави. Розбудова потужної економіки, зокрема комплексу промисловості, в Україні зумовлює існування дієвого механізму державного управління за формуванням та діяльністю всіх ланок влади, у тому числі тієї, що контролює діяльність промисловості. Україна залишається одним із основних європейських торгових та транспортних енергетичних транзитерів, авторитетним учасником ринку звичайних озброєнь і підкреслимо, що володіє розвинутим науково-технологічним потенціалом в аерокосмічній галузі.
Проте умови існування олігархічної моделі є збитковими і можливості отримання конкурентних переваг за допомогою лобіювання вузько корпоративних інтересів необхідно зменшувати саме формуванням економічної системи, що має підґрунтя загальновизнаних економіко-правових нормативах і зростанню прозорості їх дотримання. Якщо запровадити подібну систему то вона в свою чергу потребуватиме укорінення в правосвідомості громадян України демократичних підвалин в економіці в цілому. При цьому взаємозалежність економічних та політичних засад демократії матиме правовий статус, подібні створені в уряді європейських країн. Цікавим є визначення: «Економічна демократія – система суспільних відносин, яка ґрунтується на безпосередній участі більшості громадян у процесі прийняття та реалізації рішень у галузі економіки і забезпеченні їхніх економічних інтересів» [1]. 
Потрібно зазначити що економічна демократія розповсюджує розширення матеріально-фінансових повноважень представницьких органів також підвищення ролі профспілок та об’єднань підприємців та роботодавців.
Приклад демократичного устрою, що популяризується сьогодні у більшості перехідних країн, передбачає практично повне злиття демократичних і ліберальних цінностей. Але про створення довершеної форми демократії та кінець альтернативності не йдеться – дослідники визнають, що сучасна демократія перебуває у «перманентній кризі» [2]. Тому у теорії та практиці продовжується пошук відповідей на фундаментальні питання щодо оптимальних механізмів забезпечення народовладдя у сучасному суспільстві. У рамках цього пошуку осмислюються й проблеми та суперечності, властиві демократичній системі, пропонуються нові, більш ефективні, концепції демократії. 
Отже, адміністративно-правове регулювання вітчизняного комплексу промисловості в площині правотворчої діяльності у сучасних умовах розвитку демократичної держави повинно бути орієнтоване на створення реальних важелів впливу. Завдяки їм буде усунено низку негативних тенденцій у функціонуванні промислової політики України шляхом відкритої роботи органів влади, громадських обговорень, проведення спільних нарад, дотримання зворотного зв’язку. Це є необхідною умовою для стрімкої інтеграції України до європейського простору, також для розвитку і зміцнення демократії, сприяння підвищенню взаєморозуміння і взаємодії влади і суспільства.
    
Список використаних джерел:
1. Розова Т. В. Демократія в Україні: проблеми та перспективи. Наук. пр. Одес. нац. юрид. акад. Одеса: Юрид. літ., 2009. Т. VІІІ. С. 303-311, С. 305.
2. O’Donnell G. The perpetual crises of democracy Journal of Democracy. 2007. Vol. 8. № 1. P. 5-11.