Міжнародна науково-практична конференція 15.04.21 - СЕКЦІЯ №2
Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію», інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною вважається інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом [1].
У ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» вказано, що конфіденційна інформація – це інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов [2].
Розпорядники інформації, визначені ч. 1 ст. 13 цього закону, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди – лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
У ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» подано визначення таємної інформації як інформації, доступ до якої обмежується відповідно до ч. 2 ст. 6 цього закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству й державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську, розвідувальну таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю, в тому числі комерційну [2].
Визначення комерційної таємниці (КТ) міститься в Цивільному кодексі України (ЦКУ) [3], а також у Господарському кодексі України (ГКУ) [4], але, на наш погляд, потребує удосконалення. У ст. 505 ЦКУ зазначено, що КТ є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв’язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію [3]. У ст. 162 ГКУ вказано, що суб’єкт господарювання, що є володільцем технічної, організаційної або іншої комерційної інформації, має право на захист від незаконного використання цієї інформації третіми особами за умов, що ця інформація має комерційну цінність у зв’язку з тим, що вона невідома третім особам і до неї немає вільного доступу інших осіб на законних підставах, а володілець інформації вживає належних заходів до охорони її конфіденційності [4].
Юридичні терміни на кшталт «володілець КТ» (ГКУ) [4], «особа» (ЦКУ) [3], на наш погляд, потрібно замінити на термін «власник КТ», як ми і запропонували в проєкті Закону України «Про комерційну таємницю» [5, дод. А].
Проаналізувавши законодавство України щодо конфіденційної інформації та КТ, можемо зазначити таке:
1. Власник інформації, яка має комерційну цінність, сам визначає на власний розсуд, чи буде інформація, що має комерційну цінність, належати до конфіденційної інформації, чи буде КТ.
2. Власник інформації, яка має комерційну цінність, встановлює заходи захисту цієї інформації та інші аспекти, пов’язані з охороною вказаної інформації (організаційні, юридичні, технічні).
3. Власник інформації, яка має комерційну цінність, встановлює термін засекречування, коло осіб, які можуть бути ознайомлені з вказаною інформацію (на договірних засадах), та термін припинення охорони та захисту (конфіденційної інформації або КТ).
Підбиваючи підсумки розгляду дистинкції між конфіденційною інформацією та КТ, пропонуємо на законодавчому рівні чітко відокремити їх. Аналіз свідчить, що нині різниці практично немає, а власник комерційно цінної інформації самостійно визначає, де конфіденційна інформація, а де КТ. З нашої точки зору, конфіденційна інформація – це секретна інформація, що стосується фізичної особи, КТ – це секретна інформація підприємств, установ та організацій, яка має комерційну цінність, що позитивно впливає на прибуток суб’єктів господарювання.
Законодавцю потрібно виключити з визначення конфіденційної інформації згадки про юридичну особу й сформулювати його так:
    конфіденційна інформація − інформація, доступ до якої обмежено фізичною особою та яка може поширюватися у визначеному порядку за її бажанням відповідно до передбачених нею умов.
Деякі вчені, наприклад, М. В. Матійко, вважають особисту таємницю таємною інформацією [6, с. 23–28]. Насправді такої таємниці не існує, а є конфіденційна інформація – щодо фізичних та юридичних осіб та КТ – щодо суб’єктів господарювання. На нашу думку, множення таємниць на кшталт розвідувальної таємниці, особистої таємниці або інших є недоцільним, що ми і зазначали в наших наукових працях раніше [7].
Аспекти визначення КТ було розкрито нами в попередніх працях, а саме було запропоновано удосконалення законодавства України у сфері охорони КТ [8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15].
    
Список використаних джерел:
1. Про інформацію: Закон України. Верховна Рада України. URL: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text (дата звернення: 13.04.2021).
2. Про доступ до публічної інформації: Закон України. Верховна Рада України. URL: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text (дата звернення: 13.04.2021).
3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. URL: //zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran2312#n2312 (дата звернення: 13.04.2021).
4. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV. URL: //zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page (дата звернення: 13.04.2021).
5. Кравченко О. М. Адміністративно-правові засади охорони комерційної таємниці в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2019. 253 с.
6. Матійко М. В. Окремі приватноправові аспекти особистої таємниці з огляду на сучасний стан інформаційної безпеки. Часопис цивілістики. 2021. № 40. С. 23–28.
7. Кравченко О.М. Розвідувальна таємниця як новий вид таємної інформації в Україні. Право та закон: теорія, методологія, практика: зб. матеріалів Міжн. юрид. наук.-практ. конф. «Актуальна юриспруденція» (Київ, 15.04.2021). Київ: Центр учбової літератури, 2021.
8. Кравченко О. М. Суб’єкти та їх повноваження щодо охорони комерційної таємниці в Україні. Органи публічної влади в Україні: теорія та практика: колект. моногр. Київ: МОН України ; НУ «Одеська юридю акад.», 2019. С. 133–156.
9. Кравченко О. М. Ways of adaptation of Ukraine to international standards of legal protection of trade secret. Visegrad Journal on Human Rights. 2018. № 5. С. 75–79.
10. Кравченко О. М. Охорона комерційної таємниці підприємств, установ та організацій від комерційного шпигунства. Rechtder Osteuropäischen Staaten. 2018. № 4. С. 152–156.
11. Кравченко О. М. Охорона комерційної таємниці суб’єктів господарювання від актів недобросовісної конкуренції, комерційного, промислового, економічного шпигунства. Jurnalul juridic national: teorie şi practică. 2019. № 1 (35). С. 91–93.
12. Кравченко О. М. Нормативно-правові заходи забезпечення комерційної таємниці в Україні. Rechtder Osteuropäischen Staaten. 2019. № 1. С. 82–89.
13. Кравченко О. М. Структура правовідносин у сфері охорони комерційної таємниці в Україні. Visegrad Journal on Human Rights. 2019. № 3. С. 137–145.
14. Кравченко О. М. Охорона комерційної таємниці. New challenges of legal sciencein Ukraine and EU countries: international scientific and practical conference (Miskolc, Hungary, 04.19–20.2019). Miskolc: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2019. С. 229–232.
15. Кравченко О. М. Сучасний стан нормативно-правової охорони комерційної таємниці в Україні. Цивільне право і процес: витоки, здобутки та перспективи розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18–19.12.2020). Київ: Київський регіон. наук. центр НАПрН України, 2020. С. 105–108.