Міжнародна науково-практична конференція 15.04.21 - СЕКЦІЯ №4
Комерційна таємниця (КТ) має важливе значення для комерційних установ, підприємств та організацій, адже надає переваги над конкурентами і на ринку послуг, товарів та ін., що в свою чергу призводить до фінансового успіху власника КТ.
З нашої точки зору, КТ − це інформація, що саме головне має комерційну цінність, надає переваги над конкурентами, має належний захист, невідома конкурентам, а відома вузькому колу осіб, які надали згоду на нерозголошення КТ і ознайомлені з відповідальністю за заподіяння її власнику шкоди та збитку.
Визначення КТ міститься в Цивільному кодексі України (ЦКУ) [1], а також у Господарському кодексі України (ГКУ) [2], але на наш погляд потребує удосконалення. У статті 505 ЦКУ зазначено, що комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію [1]. В свою чергу в статті 162 ГКУ вказано, що суб'єкт господарювання, що є володільцем технічної, організаційної або іншої комерційної інформації, має право на захист від незаконного використання цієї інформації третіми особами, за умов, що ця інформація має комерційну цінність у зв'язку з тим, що вона невідома третім особам і до неї немає вільного доступу інших осіб на законних підставах, а володілець інформації вживає належних заходів до охорони її конфіденційності [2].
В нашому проекті Закону України «Про комерційну таємницю», запропонували таке визначення, КТ − це інформація технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тієї, яка відповідно до закону не може бути віднесена до комерційної таємниці, має право на захист від незаконного використання цієї інформації третіми особами, за умов, що ця інформація має комерційну цінність у зв’язку з тим, що вона невідома третім особам і до неї немає вільного доступу інших осіб на законних підставах, а власник комерційної таємниці вживає належних заходів до охорони її конфіденційності [3, дод. А].
Юридичні терміни на кшталт «володілець КТ» (ГКУ) [2], «особа» (ЦКУ) [1], на наш погляд потрібно замінити на термін «власник КТ», як ми і запропонували у проекті Закону України «Про комерційну таємницю» [3, дод. А].
Більше того, потребує закріплення в ГКУ норм, що регулюють порядок укладання угод про конфіденційність і нерозголошення комерційної таємниці, а у ЦКУ закріплення норм, що регулюють порядок зберігання комерційної таємниці у договірних відносинах.
Підводячи підсумки можемо зазначити, що ми у своїх працях запропонували наше бачення удосконалення законодавства України в сфері охорони комерційної таємниці [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33].
    
Список використаних джерел:
1. Цивільний Кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran2312#n2312 (дата звернення: 21.03.2021).
2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page (дата звернення: 21.03.2021).
3. Кравченко О.М. Адміністративно-правові засади охорони комерційної таємниці в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2019.253 с.
4. Кравченко О.М. Суб’єкти та їх повноваження щодо охорони комерційної таємниці в Україні. Органи публічної влади в Україні: теорія та практика: колект. моногр. Київ: МОН України ; НУ «Одеська юридична академія», 2019. С. 133–156.
5. Кравченко О.М. Ways of adaptation of Ukraine to international standards of legal protection of trade secret. Visegrad Journal on Human Rights. 2018. № 5. С. 75–79.
6. Кравченко О.М. Охорона комерційної таємниці підприємств, установ та організацій від комерційного шпигунства. Recht der Osteuropäischen Staaten. № 4/2018. С. 152–156.
7. Кравченко О.М. Охорона комерційної таємниці суб’єктів господарювання від актів недобросовісної конкуренції, комерційного, промислового, економічного шпигунства. Jurnalul juridic national: teorie si practica. 2019. № 1 (35). С. 91–93.
8. Кравченко О.М. Нормативно-правові заходи забезпечення комерційної таємниці в Україні. Recht der Osteuropäischen Staaten. № 1/2019. С. 82–89.
9. Кравченко О.М. Структура правовідносин у сфері охорони комерційної таємниці в Україні. Visegrad Journal on Human Rights. 2019. № 3. С. 137–145. 
10. Кравченко О.М. Проблеми правової природи комерційної таємниці як окремого виду таємної інформації в Україні. Вісник Акад. праці, соц. відносин і туризму. 2015. № 1–2. С. 59–65. 
11. Кравченко О.М. Досвід зарубіжних країн в правовій охороні комерційної таємниці. Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. 2015. № 1 (17). С. 91–98.
12. Кравченко О.М. Нові парадигми сучасних загроз комерційній таємниці. Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. 2015. № 3 (19). С. 111–121.
13. Кравченко О.М. Перспективи адаптації законодавства України до міжнародних стандартів охорони комерційної таємниці. Право України. 2016. № 2. С. 175–181. 
14. Кравченко О.М. Впровадження інноваційних напрямів правового забезпечення охорони комерційної таємниці. Публічне право. 2016. № 1 (21). С. 353–360.
15. Кравченко О.М. Взаємодія правоохоронних органів з підприємствами, установами та організаціями в охороні комерційної таємниці. Вісник Акад. праці, соц. відносин і туризму. 2016. № 3–4. С. 29–34.
16. Кравченко О.М. Актуальні проблеми захисту комерційної таємниці суб’єктів господарювання. Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. 2016. № 1 (20). С. 69–82.
17. Кравченко О.М. Потреба України в Законі «Про комерційну таємницю». Публічне право. 2017. № 3 (27). С. 196–202.
18. Кравченко О.М. Економічне шпигунство. Публічне право. 2017. № 4 (28). С. 224–228. 
19. Кравченко О.М. Комерційне шпигунство. Вісник Південного регіонального центру Нац. акад. правових наук України. 2017. № 11. С. 41–48.
20. Кравченко О.М. Системний підхід у дослідженні комерційної таємниці як окремого виду таємної інформації. Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. 2017. № 2 (22). С. 43–51.
21. Кравченко О.М. Право Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро України на доступ до комерційної таємниці суб’єктів господарювання. Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. 2018. № 1 (23). С. 130–136.
22. Кравченко О.М. Стан захисту комерційної таємниці суб’єктів господарювання на тимчасово окупованих територіях України та в зоні проведення АТО. Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. 2018. № 2 (24). С. 117–124.
23. Кравченко О.М. Проблеми адаптації вітчизняного законодавства про комерційну таємницю до стандартів ЄС. Модернізація українського суспільства у світлі угоди про асоціацію з ЄС: зб. тез (Київ, 02–03.04.2015). Київ: Акад. праці і соц. відносин Федер. проф. спілок України, 2015. С. 107. 
24. Кравченко О.М. Захист комерційної таємниці в Україні. Україна в сучасному світі: виклики і можливості: зб. тез наук. конф. викладачів, аспірантів і студентів (Київ, 13–14.04.2016): у 2-х т. Т. 1. Секція 1. Київ: Акад. праці, соц. відносин і туризму, 2016. С. 88–90.
25. Кравченко О.М. Сучасні загрози комерційній таємниці в Україні. Право як регулятор суспільних відносин: історія, теорія, практика: матеріали міжн. наук.-практ. конф. (Київ, 2016). Київ: ВГО «Майбутнє України» ; журнал «Публічне право». С. 78–80.
26. Кравченко О.М. Правове регулювання комерційної таємниці в Україні. Цілі сталого розвитку: глобальні та національні виміри: матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 05–06.04.2017) / за заг. ред. Т. В. Семигіної. Київ: Акад. праці, соц. відносин і туризму, 2017. С. 201–204.
27. Кравченко О.М. Стан охорони комерційної таємниці суб’єктів господарювання на тимчасово окупованих територіях України та в зоні проведення АТО. Актуальні проблеми соціально-правового статусу осіб, постраждалих під час проведення АТО: зб. матеріалів всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 19.04.2017) / упор. Я. В. Журавель, О. С. Хопун ; заг. ред. Т. В. Семигіної. Київ: Акад. праці, соц. відносин і туризму, 2017. С. 36–39.
28. Кравченко О.М. Промислове шпигунство. Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави: матеріали VII Міжн. наук.-практ. конф. (Київ, 18–19.05.2017) / уклад. І. П. Голосніченко, Т. О. Чепульченко, В. Ю. Пряміцин. Київ: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. С. 128–129.
29. Кравченко О.М. Право суб’єкта господарювання на комерційну таємницю та її захист в Україні. Правова реальність у трансформаційних умовах розвитку сучасної держави: зб. матеріалів Міжн. юрид. наук.-практ. конф. «Актуальна юриспруденція» (Київ, 28.02.2018). Київ: Центр учбової літератури, 2018. С. 58–61.
30. Кравченко О.М. Охорона комерційної таємниці суб’єктами господарювання в Україні. Стан та перспективи реформування сектору безпеки та оборони України: матеріали II Міжн. наук.-практ. конф. (Київ, 30.11.2018). Київ: УДО України; КНУ «Ім. Тараса Шевченка»; Нац. акад. прокуратури України; Інститут УДО України КНУ «Ім. Тараса Шевченка», 2018. С. 300–301.
31. Кравченко О.М. Охорона комерційної таємниці від сучасних загроз. Юридична практика в країнах ЄС та в Україні на сучасному етапі: матеріали міжн. наук.-практ. конф. (м. Арад, Румунія, 25–26.01.2019). Арад: вид-во Західного ун-ту ім. Васіле Голдеш, 2019. С. 373–376.
32. Кравченко О.М. Охорона комерційної таємниці. New challenges of legal science in Ukraine and EU countries: international scientific and practical conference (Miskolc, Hungary, 04.19–20.2019). Miskolc: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2019. С. 229–232.
33. Кравченко О.М. Сучасний стан нормативно-правової охорони комерційної таємниці в Україні. Цивільне право і процес: витоки, здобутки та перспективи розвитку: матеріали міжн. наук.-практ. конф. (Київ, 18–19.12.2020). Київ: Київський регіональний науковий центр НАПрН України, 2020. С.105–108.