Науково-практична Інтернет-конференція 15.12.2011 - Секція №5
Чинний Кримінально-процесуальний кодекс України не встановлює обов’язковості перевірки заяв та повідомлень про злочини у випадках очевидності факту вчинення злочину. Окремої норми, котра б визначала мету попередньої перевірки, у кримінально-процесуальному законі не існує. Зробити висновок про такі цілі можемо, аналізуючи змiст ст. ст. 94, 98, 99 КПК, якими встановлено основні правовi вимоги законності й обгрунтованостi порушення кримінальної справи [1]. 
Питання про необхiднiсть попередньої перевірки повинно вирішуватися в кожному випадку iндивiдуально. Однак у цiлому її проведення потрiбно щоразу, коли первинні матеріали (заяви та повідомлення) про злочини, що вiдповiдають вказаним цілям є недостатнiми чи сумнiвними з погляду їх вiрогiдностi для прийняття законного та обґрунтованого рiшення про порушення чи відмову в порушеннi кримiнальної справи. 
Попередня перевiрка в установах виконання покарань (надалі УПВ) найчастіше провадиться у зв'язку з недостатнiстю даних, які вказують на ознаки злочину. З огляду на це необхiдно вiдзначити, що саме поняття "достатнiх даних" стосовно до обгрунтованостi порушення кримiнальних справ має потребу в уточненнi, оскiльки ним визначаються необхiднiсть i загальнi межi будь-якої попередньої перевiрки. 
Ми погоджуємося з тими науковцями, які вважають, що саму ознаку достатньостi треба розглядати стосовно: 
1) до характеру даних; 2) до їх даних. За своїм характером наявнi данi можуть бути визнанi достатнiми для порушення кримiнальної справи, якщо вони свiдчать про визначену кримінально карану дiю чи бездiяльність. Разом із тим наявнi данi достатнi для порушення кримiнальної справи, якщо вони свiдчать про наявнiсть злочинної подiї, хоча й не мiстять вказiвок на конкретного винуватця [2, с.142]. 
Вiрнiсть наведених положень не виключає необхiдностi уточнення й конкретизацiї деяких із них. При цьому варто враховувати, що попередня перевiрка, проведена для уточнення підстав до порушення кримiнальної справи, повинна забезпечувати не лише встановлення обставин, що вказують на наявнiсть самої подiї злочину, але й одержання достовірних даних, котрі дозволяють по можливостi найбiльш точно визначити квалiфiкацiю вчиненого за тiєю чи iншою статтею Кримінального кодексу, а також його пiдслiдність. 
З'ясування самого факту вчинення злочину при проведенні попередньої перевiрки може поєднуватися з необхiднiстю встановлення низки обставин, що дозволяють судити про тi чи iншi елементи складу злочину. 
В умовах УВП це особливо необхідно тоді, коли факт правопорушення не викликає сумнiвiв, а його правова оцінка як злочину чи дисциплінарної провини є спірною. 
Попередня перевірка в таких випадках може полягати у встановленнi рiзноманiтних обставин подiї, що дозволяють вiдмежувати злочин вiд порушення режиму за головною ознакою – рiзним ступенем їх суспільної небезпеки. У найбiльш загальному виглядi це – обставини, котрі дозволяють усвiдомити: а) значущiсть завданої шкоди, наслiдкiв дiянь; б) характер вчинених дiй; в) ступiнь реалізації протиправних задумiв; г) наявнiсть повторності вчинених дiй; д) форму вини суб'єкта, мотиви й цілі, якими він керувався при вчиненні дiяння; е) характеристику особи самого правопорушника. 
Без встановлення бiльшостi наведених обставин у багатьох випадках неможливо вiдмежувати злочин вiд дисциплінарного проступку, а відтак неможливо правильно розв’язати питання про наявнiсть або вiдсутнiсть підстав до порушення кримiнальної справи [2, с.143]. 
Поряд з уточненням підстав до порушення кримiнальної справи при проведеннi попередньої перевірки нерідко потрiбно також встановлювати наявність окремих обставин, що виключають провадження у кримiнальнiй справi, загальний перелiк яких наведений у ст. 6 КПК України. 
Як висновок, варто зазначити, що встановленню підлягають лише перші дві обставини, передбачені статтею 6 КПК України. Необхідності у встановленні інших обставин, перерахованих у вищезазначеній статті, за допомогою попередньої перевiрки в умовах УВП практично не виникає, оскільки вiдповiднi факти є або досить очевидними (наприклад, неможливiсть порушення кримiнальної справи внаслiдок акту амністiї), або взагалi не можуть мати мiсце у вiдзначених умовах (наприклад, щодо особи, котра не досягла на час вчинення суспільно небезпечного діяння одинадцятирічного віку). 
Попередня перевiрка не повинна проводитися тiльки з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, чи обставин, що сприяли його вчиненню, або збирання корисної в органiзацiйно-тактичному вiдношеннi iнформацiї. 
 
Список використаних джерел:
1. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960 року № 1001-05 в останній редакції станом на 13.11.2011 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua
2. Сербін М.М. Методика попередньої (дослідчої) перевірки заяв і повідомлень про злочини, вчинені у кримінально-виконавчих установах закритого типу / М.М. Сербін // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС ім.10-річчя незалежності України, 2005. – Спеціальний випуск, частина 1. – С.142-146. {jcomments on}