Науково-практична Інтернет-конференція 24.02.2012 - Секція №2
Необхідною умовою для забезпечення ефективної роботи ЄБРР, потрібно виділити і проаналізувати ті сфери діяльності, розвиток яких найкращим чином сприятиме досягненню поставлених цілей. До них відносяться: розвиток приватного сектора, проведення приватизації державних підприємств, заохочення прямих іноземних інвестицій, утворення і зміцнення фінансових установ, реорганізація промислового сектора, утворення сучасної інфраструктури для розвитку приватного сектора і переходу до ринкової економіки, сприяння розвитку дрібних і середніх підприємств, покращення навколишнього середовища. Розвиток кожної з перерахованих сфер сприяє розвитку інших. І проведення приватизації державних підприємств, і реорганізація промислового сектора, і розвиток дрібних і середніх підприємств сприяють зростанню приватного сектора. Аналіз впливу на навколишнє середовище, тобто екологічна експертиза, проводяться при вивченні всіх проектів [1, с.45].
Проте, з часом основні принципи і операційні пріоритети змінювалися, уточнювалися і доповнювалися. У міру зниження частки державного сектора в економіці країн-операцій зменшувалося фінансування проектів так чи інакше пов’язаних з приватизацією, все великої значущості для банку набував реальний сектор економіки. Це ще раз підтвердило той факт, що прорахувати цілком стратегію нової організації не можливо. Багато в чому зміна середньострокових пріоритетів була викликана фінансовою кризою в пострадянських державах в 1998 році, а також кризою в Косово, що ще більше погіршило інвестиційний клімат в Південно-східній Європі. У опублікованому в 1999 році документі банку – “Просуваючи процес переходу: середньострокові операційні пріоритети” – знов було відмічено, що профільна діяльність Європейського банку реконструкції і розвитку полягає, головним чином, у фінансуванні проектів в приватному секторі, розвиток якого сприяють процесу реформ в найбільше.
До всіх своїх проектів Банк застосовує основні банківські принципи і забезпечує, щоб його діяльність доповнювала альтернативні ринкові джерела фінансування. В цілому ЄБРР сприяє процесу переходу у всіх країнах операцій, ретельно враховуючи їх прихильність курсу економічних і політичних реформ. До першочергових слід віднести наступні завдання: сприяння створенню здорового фінансового сектору, пов’язаного з потребами підприємств і населення; брати активну участь в створенні нових підприємств, роблячи акцент на малий і середній бізнес, розвивати комерційний підхід і всілякі фінансові структури в цілях розвитку інфраструктури, демонструвати на ретельно відібраних проектах ефективний підхід до структурної перебудови життєздатних великих підприємств, активно діяти в сфері вкладень в акціонерний капітал, сприяти створенню сприятливого інвестиційного клімату. При реалізації названих пріоритетів ЄБРР має намір чітко контролювати портфель активів. При цьому портфель активів повинен відповідати таким вимогам, як: віддзеркалення завдань процесу переходу і операційних пріоритетів банку, повинен бути збалансований по країнах, продуктах і категоріях ризиків для надання дії на процес переходу при збереженні фінансової життєздатності банку, всі проекти повинні активно куруватися впродовж всього циклу. Крім того, повинні забезпечуватися партнерство і ефективність шляхом роботи як творчих так і конструктивних партнерів з країнами операцій і клієнтами, тісної співпраці з іншими міжнародними фінансовими організаціями і Європейським співтовариством, посиленого залучення спів фінансування з офіційних і приватних джерел, групування проектів в деяких муніципалітетах, регіонах і галузях, сприяння розвитку внутрішньо регіональної інфраструктури і торгівлі. Передбачається так само активізація присутності Банку в країнах операцій, зокрема шляхом підвищення ролі представництв. Останній момент набув широкого поширення - зросли штати представництв в країнах, збільшилися їх функції, розширилися повноваження [2, с. 12].
Поява великого приватного сектору в країнах операцій ЄБРР була одним з показників їх перетворення в країни з ринковою економікою. Зростання приватного сектора залежить від розширення приватних фірм і приватизації. Продаж підприємств державного сектору в приватний не тільки збільшує розмір приватного сектору, але часто є одним з найбільш реальних способів порятунку підприємства. Приватизація державних підприємств важлива як з погляду підвищення їх ефективності, так і з погляду відділення економічних інтересів від політичних. Часто держава не здійснює свої права власника і в результаті підприємство функціонує, не маючи чітко певних власників, не маючи відповідних стимулів, підприємство не орієнтується на вимоги ринку. Не дивлячись на ці мотиви, держава повинна зберігати деяку частину підприємств, але вони повинні бути конкурентоздатними. У 1991 році, на момент утворення Європейського банку реконструкції і розвитку, ні в одній з країн регіону операцій банку державного сектора не припадало на частку менше 60% доданої вартості, тоді як в країнах Організації економічного співробітництва і розвитку ця частка не перевищувала ні в одній з країн 20 відсотків [1, с.49].
Характер участі ЄБРР залежить від того, наскільки далеко країна пішла по шляху приватизації. У тих країнах, де цей процес вже здійснюється і йде достатньо успішно, Банк бере участь як установа, що фінансує і центральний власник нових приватизованих компаній. У країнах же тільки початківців створювати такі ринки, Євробанк бере участь а якості консультанта урядів щодо розробки і здійснення плану приватизації, заснувавши свої консультації на практичній роботі в самій країні і досвіді, яким можна скористатися в інших країнах. Хоча, в зв’язку з тим, що межа між двома варіантами умовна, виникає проблема того, до категорії яких країн відноситься дана держава.
У країнах, де здійснювалася програма приватизації, ЄБРР допомагав появі приватних підприємств і підтримує їх зростання шляхом кредитування і інвестування. У своїй діяльності Банк ґрунтується на чіткому контролі за проведенням реформування державного сектора. Найбільш життєздатні компанії можуть бути швидко приватизовані шляхом продажу що вкладає свої засоби промисловим партнерам. Деякі підприємства приватизовують повністю, багато – за участю нового інвестора, що зменшує частку державної власності, рекапіталізовуючи таким чином підприємство і полегшуючи вкладення необхідних для модернізації засобів. ЄБРР виступає як каталізатор приватизації, допомагаючи життєздатним підприємствам привернути такі інвестиції. Так, наприклад, Банк може сприяти приватизації, узявши на себе частку власності з тим, щоб залишок був придбаний тим інвестором, який готовий до проведення капітальних вкладень з метою розвитку підприємства [3].
Європейський банк реконструкції і розвитку надає допомогу урядам і відповідним установам в організації і здійсненні програм повної приватизації, звертаючи особливу увагу на її початкові стадії. Банк в рамках Програми фондів технічної співпраці оплачує консультативну допомогу інвестиційних банків і спеціалізованих фірм.
Так, були проведені ряд семінарів для провідних фахівців з різних країн по основних напрямах приватизації.
ЄБРР надає допомогу не тільки в проведенні програм приватизації, але і в постприватизаційній підтримці підприємств шляхом, наприклад, підготовки кадрів, сприяння в керуванні, перебудови фінансової діяльності, оскільки з основними проблемами підприємства стикаються саме після приватизації і в цей період їх діяльності існують і можливість, і необхідність широкого використання накопиченого в Європі досвіду.
 
Список використаних джерел:
1. Айзенберг Д. Приватизация и реформа нормативной базы / Д. Айзенберг // Право на этапе перехода. Европейский банк реконструкции и развития, Л: ЕБРР, 1998. – №6. – С. 45-49.
2. Грязных С.П. Европейский банк реконструкции и развития / С.П. Грязных // Деньги и кредит. – 1990. – № 9. – С. 8-15. 
3. Political aspects of the mandate of the EBRD: EBRD, London, October, 1992, – Р. 4. {jcomments on}