Науково-практична Інтернет-конференція 24.02.2012 - Секція №2
Бюджетна політика держави, яка є складовою частиною фінансової політики, відіграє значну роль у реалізації намічених Україною програм соціально-економічного розвитку держави. Саме чітке закріплення бюджетного процесу дозволяє уникнути непередбачуваних ситуацій, спонтанних рішень і, як наслідок, – нереальності бюджету, неможливості отримання фінансових ресурсів, що заплановані, тощо.
Варто зазначити, що визначальна роль у реалізації бюджетної політики нашої країни належить Кабінету Міністрів України (далі – КМ України), як вищого органу в системі органів виконавчої влади. Тому метою нашої роботи є визначення ролі КМ України у здійсненні бюджетної політики держави. Проте, перш ніж безпосередньо перейти до розгляду означеного питання, вважаємо за доцільне визначитись з основоположними поняттями, такими як «бюджет» та «право бюджетної ініціативи».
Законодавче визначення бюджету подається як план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення задач та функцій, здійснюваних відповідно органами державної влади, органами влади АР Крим, органами місцевого самоврядування упродовж бюджетного періоду ( пп. 1 п. 1 ст. 2 Бюджетного кодексу України) [1, с. 3].
Щодо визначення категорії «право бюджетної ініціативи», то варто зазначити, що таке поняття в законодавстві на сьогодні відсутнє, тому вбачається за необхідне звернутися до наукового тлумачення цієї категорії. Так, М. Я. Азаров право бюджетної ініціативи розглядає як право членів парламенту вносити зміни в поданий урядом проект закону [2, с. 412 ].
У контексті зазначеного, варто підкреслити, що на відміну від інших законів, де право законодавчої ініціативи мають Президент України, Верховна Рада України ( далі – ВР України ) та КМ України, щодо закону про державний бюджет, таке право має виключно КМ України. 
При цьому право бюджетної ініціативи є наданим винятково КМ України правом і одночасно покладеним на нього обов'язком підготувати у визначені строки з дотриманням встановленої форми й процедури проект закону про Державний бюджет України та подати його на розгляд до ВР України.
Повноваження КМ України в сфері бюджетної політики визначаються тим, що останній відповідно до п. 3 ст. 33 БК України [2, c. 44-45] не пізніше 1 квітня року, що передує плановому, розглядає та схвалює проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період та у триденній строк подає його до ВР України, де він розглядається за спеціальною процедурою, визначеною Законом України «Про регламент Верховної Ради України» [4].
Основні завдання бюджетної політики визначаються постановою КМ України. Такими завданнями можуть бути:
 забезпечення соціально-економічного розвитку України;
 спрямування податкової політики на побудову ефективної держави;
 забезпечення зростання рівня життя громадян та виконання заходів з подолання та запобігання бідності;
 деталізацію економіки і доходів громадян, що забезпечить збільшення надходжень бюджетів та фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування без посилення фіскального навантаження та з дотриманням принципу справедливості при наданні суспільних послуг [4].
Контрольні повноваження КМ України в сфері бюджетної політики виявляються в тому, що подані Міністерством Фінансів України проект закону про Державний бюджет України разом із додатками розглядаються урядовими комітетами КМУ. Урядові комітети – робочі колегіальні органи КМ України, що утворюються для забезпечення ефективної реалізації урядових повноважень, координації дій органів виконавчої влади, попереднього розгляду проектів нормативно-правових актів, концепцій реалізації державної політики, інших документів, що подаються на розгляд урядові. Перелік урядових комітетів і їхній посадовий склад затверджує КМ України. Відповідний проект розпорядження готує Секретаріат КМ України за погодженням з Першим віце-прем'єр-міністром, Віце-прем'єр-міністром відповідно до їхньої компетенції.
Таким чином, можна зробити висновок, що у здійсненні бюджетної політики держави роль КМ України виявляється, перш за все, у законодавчій ініціативі останнього щодо прийняття закону про державний бюджет на відповідний рік та у контрольних повноважень щодо реалізації зазначеного закону.
 
Список використаних джерел:
1. Бюджетний кодекс України. – Х. : ООО «Одиссей», 2011. – 136 с.
2. Управління державним бюджетом України: підручник / Колектив авторів [за заг. редакцією М. Я. Азарова]. – К.: Міністерство фінансів України, 2010. – 816 с.
3. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Преса України, 2011. – 80 с.
4. Про основні напрями бюджетної політики на 2012 рік: Постанова Верховної Ради України \ Відомості Верховної Ради України, 2011. – № 39. – ст. 339 {jcomments on}