Науково-практична Інтернет-конференція 24.02.2012 - Секція №4
Характерною ознакою виробничих кооперативів є членський характер їх утворення та функціонування. Членство у кооперативі виступає своєрідним юридичним фактом, з яким пов’язане виникнення у громадянина юридичної можливості задовольнити свої матеріальні, культурно-побутові потреби та інтереси [1, с. 91]. Зміст права членства як права об’єктивного розкрито у визначенні В.З. Янчука, який вважав, що це – сукупність правових норм законів і підзаконних внутрішніх локальних правових актів, якими встановлено певні правила щодо порядку та умов вступу громадян до підприємства кооперативного типу, юридичного оформлення цього факту, виникнення статутних прав та обов’язків у цих громадян-членів, а також правила щодо припинення перебування громадян у складі членів підприємств кооперативного типу [2, с. 111]. Право членства у суб’єктивному значенні визначається як урегульована нормами права можливість осіб вступати до кооперативу, набувати відповідні членські права, нести членські обов’язки та припиняти юридичний зв’язок з ним [3, с. 389]. 
На сьогодні немає єдності поглядів на характер та природу членських відносин. Деякі науковці ототожнюють членські правовідносини з трудовими [4, с. 35], інші вважають, що врегульовані нормами права членські відносини набувають правову форму самостійних видів внутрішньо-кооперативних правовідносин [5, с. 35]. 
Членські відносини виникають з факту вступу до кооперативу і породжують право претендувати на отримання роботи [6, с. 12-13] та зворотний обов’язок кооперативу – таку роботу надати. Членські і трудові відносини не можна поєднувати ще й тому, що їх об’єкти різні. Для перших характерною є спільна діяльність членів кооперативу, яка переслідує цілі, сформульовані в його статуті, для других – робоча сила, здатність члена кооперативу до праці тощо. 
Членські відносини складаються з таких елементів, як зміст, суб'єкти, об’єкти та юридичні факти. 
Зміст членських правовідносин становлять суб’єктивні права і юридичні обов’язки суб’єктів щодо утворення кооперативу або порядку вступу, прийняття в члени вже діючого кооперативу, участі в діяльності кооперативу, виходу (виключення) з нього. 
Суб’єктами членських правовідносин з однієї сторони є фізичні особи, які виявили бажання створити кооператив або стати членами вже діючого кооперативу, з іншої – виробничий кооператив як юридична особа. Із визначення виробничого кооперативу, яке наведене у Законі України «Про кооперацію», випливає, що утворювати виробничий кооператив можуть лише фізичні особи (ст. 2). Уточнюють коло осіб, які можуть бути членами (засновниками) виробничого кооперативу Господарський кодекс України (ч. 1 ст. 97) та Закон України «Про кооперацію» (ч. 1 ст. 10), в яких зазначається, що ними можуть бути громадяни, іноземці та особи без громадянства. Права та обов’язки засновників кооперативів у законодавстві не встановлені. Із змісту Закону України “Про кооперацію” лише випливає, що рішення про створення кооперативу приймається його установчими зборами та оформлюється протоколом, який підписують головуючий та секретар установчих зборів. Відповідно до Закону України «Про кооперацію» у виробничому кооперативі може існувати повне і асоційоване членство. Слід зазначити, що стосовно асоційованого членства у наукових колах точаться різні дискусії: щодо категорій фізичних осіб, які можуть бути асоційованими членами кооперативу; щодо умов і порядку асоційованого членства; щодо можливості юридичних осіб бути асоційованими членами виробничого кооперативу та ін. Закон України «Про кооперацію» допускає асоційоване членство для осіб, які визнають статут кооперативу та внесли пай. Асоційованим членом кооперативу визнається фізична чи юридична особа, яка зробила пайовий внесок і користується правом дорадчого голосу в кооперативі. При ліквідації кооперативу асоційований член кооперативу має переважне порівняно з членами кооперативу право на одержання паю. Порядок вступу до кооперативу та участь асоційованого члена в його господарській та іншій діяльності, права та обов’язки такого члена, розміри паїв та виплат на паї визначаються статутом кооперативу [7, ст. 14]. Асоційовані члени по суті виступають інвесторами кооперативів. Інститут асоційованого членства, введено для осіб, які не хочуть або не можуть брати особисту трудову участь в його діяльності [8, с. 53]. Термін «асоційоване членство» не зовсім відповідає визначенню та принципам виробничої кооперації. Асоційованих членів комерційного виробничого кооперативу, які не зв’язані з ним трудовою функцією і виступають практично тільки у якості його інвесторів, доцільніше йменувати інвестиційними учасниками комерційного виробничого кооперативу, бо їх участь у кооперативі не має нічого спільного з членством у ньому. Приклади аналогічної майнової участі осіб у кооперативах можна знайти у зарубіжному законодавстві. Зокрема, Закон ФРН про виробничі та господарські кооперативи передбачає: статутом кооперативу може бути встановлено, що особи, голоси яких не враховуються при вирішенні питань стосовно виробничої та іншої діяльності кооперативу, можуть бути прийняти у кооператив у якості інвестуючих членів. При цьому положення статуту повинні забезпечувати, щоб інвестуючі члени не змогли опинитися у більшості відносно інших членів кооперативу [9, с. 532]. Згідно з Законом України «Про кооперацію» підставою припинення членства у виробничому кооперативі є припинення трудової участі в його діяльності [7, ст. 13]. Вважаємо, що у випадку, коли особа припиняє своє членство у кооперативі, вона може переоформити його на інвестиційну участь у кооперативі. 
Об’єкт членських правовідносин складають дії осіб з приводу організації кооперативу або вступу чи прийняття до нього, перебування в ньому та припинення відносин з ним. 
У членських правовідносинах можна виділити юридичні факти, які спрямовані на виникнення, зміну чи припинення правовідносин та на відновлення порушених прав і притягнення винних осіб до юридичної відповідальності. При визначенні вольового характеру членських відносин, слід звернути увагу, що в кооперативах застосовується принцип двостороннього волевиявлення при набутті права членства [2, с. 116]. Цей принцип означає, що, з одного боку, волевиявлення особи є необхідною умовою виникнення членства в кооперативі, а з іншого, що кооператив, як самостійна юридична особа і самостійний суб’єкт господарювання сам вирішує питання про прийняття в члени кооперативу кожної окремої особи, яка подала заяву про вступ до нього. Право членства у кооперативі є рівним правом для всіх громадян незалежно від статі, раси, національності, освіти й кваліфікації. Для виробничого кооперативу цей принцип виражається, насамперед, через рівність прав та обов’язків для всіх членів, рівну майнову відповідальність, яку вони несуть за зобов’язаннями кооперативу, через рівні права у прийнятті рішень за правилом «один член кооперативу – один голос», що є одним з основних принципів діяльності кооперативів взагалі. Особистий характер членства передбачає також, що вступ до кооперативу здійснюється на підставі письмової заяви [7, ст. 11]. Особистий характер членства у виробничому кооперативі повинен виражатися в особистій трудовій участі його членів, а не в забороні на участь в кількох кооперативах. Обов’язковою умовою при вступі до кооперативу є сплата вступного та пайового внесків. Ця обставина передбачає економічну (майнову) участь членів кооперативу, що є одним з міжнародних принципів кооперації [1, c. 299]. При цьому головною ознакою виробничого кооперативу є обов’язкова трудова участь його членів, а майнова – повинна відігравати другорядну роль. 
Важливим з практичної точки зору є додержання певного порядку вступу до виробничого кооперативу та виходу з нього, який повинен виступати гарантією здійснення права членства. Вступ до кооперативу здійснюється на підставі письмової заяви. Такий порядок виступає гарантією добровільності членства і виключає його автоматичність. Після розгляду заяви правління виносить позитивне або вмотивоване негативне рішення про прийняття особи до кооперативу, яке підлягає затвердженню загальними зборами. Момент виникнення членства у виробничому кооперативі необхідно пов’язувати із затвердженням відповідного рішення правління (голови) кооперативу загальними зборами і сплати необхідних майнових внесків. 
З метою вдосконалення правового режиму членських відносин у виробничому кооперативі, вважаємо за доцільне перейменувати асоційоване членство у комерційному виробничому кооперативі в інвестиційну участь, а також закріпити у Господарському кодексі України, що у разі припинення трудової участі у комерційному виробничому кооперативі особа має право переоформити членство у кооперативі на інвестиційну участь.

Список використаних джерел:
1. Кооперативне право: підручник для студентів кооперат., сільськогосп., економ., юрид. вищих навчаль. закладів і фак. / за ред. В.І. Семчика. – К: Ін Юре, 1998. – 336 с.
2. Аграрне право України: підручник / за ред. В.З. Янчука. – 2-е вид., перероб. та допов. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 720 с.
3. Гафурова О.В. Поняття права членства в сільськогосподарському кооперативі / О.В.Гафурова // Науковий вісник Національного аграрного університету. – К.: НАУ, 2002. – № 59. – С. 388-395.
4. Запорожец А.М. Аграрное право: учеб. пособие / А.М. Запорожец. – Х.: Консум, 1997. – 108 с.
5. Середа І.О. Права і обов’язки членів колгоспу / І.О. Середа; за ред. В.З. Янчука. – К.: “Урожай”, 1974. – 72 с.
6. Коментар до Примірного статутут колгоспу / за ред. В.С. Шелестова. – Х.: «Вища школа», 1973. – 184 с.
7. Про кооперацію: Закон України від 10.07.2003 р. № 1087-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 5. – Ст. 35 [зі змін. та допов.].
8. Гафурова О.В. Деякі питання права членства у сільськогосподарському кооперативі / О.В. Гафурова // Наукові записки. Юридичні науки. – К.: Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», 2003. – Т. 21. – С. 51-56.
9. Торговое уложение Германии. Закон об акционерных обществах. Закон об обществах с ограниченной ответственностью. Закон о производственных и хозяйственных кооперативах: пер. с нем. / сост. В. Бергманн. – 2-е изд., перераб. – Серия «Германские и европейсие законы» – М.: Волтер Клувер, 2009. – 632 с. {jcomments on}