Науково-практична Інтернет-конференція 17.05.2012 - Секція №3
Соціальне буття фізичної особи певною мірою ґрунтується на праві вимоги до суспільства щодо невтручання у сферу її приватного світу. Саме до цієї категорії відносять захист інтересів фізичної особи при проведенні фото-, кіно-, теле-, та відеозйомок. Цивільний кодекс України (далі – ЦК України) у п. 1 ч. 1 ст. 3 однією із загальних засад цивільного законодавства закріпив принцип неприпустимості свавільного втручання у сферу особистого життя людини. І така гарантія є доволі вагомою, бо вона спрямована на ствердження ідеї цивільного права як приватного права.
Метою відповідного дослідження є вивчення захисту інтересів фізичної особи при проведенні фото-, кіно-, теле-, та відеозйомок як особистого немайнового права та його юридичний аналіз.
Дослідження захисту інтересів фізичної особи при проведенні фото-, кіно-, теле-, та відеозйомок знайшли своє відображення у працях О.А. Красавчикова, Л.О. Красавчикової, М.С.Малеїна, М.М. Малеїної, О.О. Підопригори, З.В. Ромовської, Р.О. Стефанчука тощо.
«Фото-, кіно-, теле- чи відеозйомка» – це процес фіксації фактів на відповідний фото-, кіно-, теле- чи відео носій [3, с. 516]. Законодавець визначає, що фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою. Ця гарантія створена з тією метою, що процес відповідної зйомки може певним чином суттєво порушувати особисті немайнові права фізичної особи. ЦК України не встановлює певної конкретної форми для вираження згоди, отже, вона може бути виражена у будь-який спосіб: письмово або усно. При цьому така згода повинна бути отримана до моменту початку зйомки.
Проте в окремих ситуаціях згода особи на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку припускається, якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру (реч. 2 ч. 1 ст. 307 ЦК України). Законодавець таким чином встановлює презумпційну норму, виходячи із принципу розумності, тобто фізична особа вважається такою, що погодилась на зйомку, аж поки вона не виявить своє заперечення щодо цього. Використання правила щодо презумпції згоди обмежується територіально: закон говорить лише про зйомки «на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру». Наявність згоди припускатиметься до того часу, поки особа прямо не почне заперечувати проти проведення зйомок (наприклад, у словесній формі, у формі вчинення певних дій – закривання обличчя, відвертання від камери тощо). У тому разі, якщо фізична особа виявила заперечення щодо її фіксації на відповідну плівку, зйомка такої особи не повинна проводитися, або повинна бути припинена, а моменти з її участю вилучені.
Якщо фізична особа, яка попередньо дала згоду на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, потім передумала і вимагає їх вилучення, відповідно до ч. 2 ст. 307 ЦК вона має право вимагати припинення її публічного показу в тій частині, яка стосується її особистого життя. Проте з метою захисту майнових інтересів особи, яка проводила відповідні зйомки, законодавець надає їй можливість вимагати від фізичної особи, яка вимагає припинення публічного показу, відшкодування усіх витрат, що пов’язані з демонтажем запису чи виставки.
Проте ч. 3 ст. 307 встановлений виняток, відповідно до якого дозволяється знімання фізичної особи на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку без її згоди. Так, здійснення непогодженої з фізичною особою зйомки, у тому числі таємної, може бути проведене лише у випадках, прямо встановлених законом. Наприклад, відповідно до п. 11 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» оперативним підрозділам для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності надається право здійснювати візуальне спостереження в громадських місцях із застосуванням фото-, кіно- і відеозйомки [1].
Проаналізувавши суб’єктивний та об’єктивний склад права захисту інтересів фізичної особи при проведенні фото-, кіно-, теле-, та відеозйомок, необхідно визначити зміст відповідного права.
Змістом права захисту інтересів фізичної особи при проведенні фото-, кіно-, теле-, та відеозйомок є наступні повноваження: 
1. Можливість мати право захисту інтересів фізичної особи при проведенні фото-, кіно-, теле-, та відеозйомок, тобто здатність фізичної особи бути носієм цього особистого немайнового блага і мати його в порядку, що передбачений законом;
2. Можливість самому визначати повноваження при проведенні фото-, кіно-, теле-, та відеозйомок, тобто фізична особа в межах, що передбачені законом має право визначати зміст цього права та його межі;
3. Можливість дозволяти чи забороняти здійснювати фото-, кіно-, теле-, та відеозйомку, тобто фізична особа самостійно визначає можливість чи неможливість сторонніх осіб втручатися в її приватне життя (окрім випадків законної фіксації на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку);
4. Можливість вимагати захисту своїх інтересів при проведенні фото-, кіно-, теле-, та відеозйомок, тобто можливість використовувати у разі порушення права загальні та спеціальні способи захисту. 
Беручи до уваги вищезазначене, можна зробити висновки, що законодавче закріплення права на захист інтересів фізичної особи при проведенні фото-, кіно-, теле-, та відеозйомок права дозволяє фізичній особі захистити свої особисті немайнові права. Відповідна зйомка фізичної особи може проводитись лише за її згодою, якщо ця згода не презюмується. Таємна фіксація особи на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку без її згоди допускається лише у випадках, встановлених ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність».
 
Список використаних джерел:
1. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 року № 2246-III // Відомості Верховної Ради України – 1992. – № 22. – Ст. 303.
2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року № 435-IV // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 461.
3. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2-х т. – 3-є вид.,перероб. і доп. / за ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – Т. І. – 832 с.
4. Стефанчук Р.О. Особисті немайнові права фізичних осіб (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту): [монографія] / Р.О. Стефанчук; відп. ред. Я.М. Шевченко. – К: КНТ, 2008. – 626 с. {jcomments on}