Науково-практична Інтернет-конференція 14.12.2012 - Секція №3
Одним із напрямів реформування права соціального забезпечення є необхідність удосконалення концепції захисту пенсійних прав осіб з обмеженими можливостями. Безсумнівно, всі особи, які набули статусу інваліда і мають пенсійні права, повинні отримувати ефективний їх захист. Деякі аспекти проблем, пов’язаних із правовим регулюванням захисту і самозахисту прав, досліджувались такими науковцями, як В.П. Грибанов, Г.А. Свердлик, Є.Л.Страунінг, М.І. Брагінський, Р.О. Стефанчук, Т.М. Підлубна, Н.Д. Гетьманцева, І.В. Лагутіна та ін., а в науці права соціального забезпечення взагалі і досі не розроблено чіткий понятійний апарат щодо питань захисту пенсійних прав. У зв’язку з цим постає необхідність розроблення наукових засад захисту, визначення основних теоретичних понять форм та способів захисту, оскільки саме за допомогою юридичного захисту досягається відновлення порушених прав, попередження і припинення дій, що їх порушують.
Захист прав та законних інтересів здійснюється у певних, визначених законом, формах: юрисдикційній та неюрисдикційній. Під формою захисту права на пенсію по інвалідності слід розуміти комплекс внутрішньо узгоджених та в обов’язковому порядку врегульованих законом заходів по захисту пенсійного права правомочної особи - інваліда щодо одержання нею належної за законом пенсії по інвалідності. Юрисдикційна форма захисту – це діяльність уповноважених державою органів із захисту порушених або оспорюваних суб’єктивних прав. Застосовуючи юрисдикційну форму захисту, правомочна особа, право на пенсію по інвалідності якої порушено неправомірними діями зобов’язаного суб’єкта, звертається за захистом до вищестоящого компетентного органу або до адміністративного суду, які зобов’язані вжити необхідних заходів щодо відновлення порушеного пенсійного права та припинення правопорушення. Виходячи з цього, слід зазначити, що в залежності під порядку здійснення захисту в межах юрисдикційної форми розрізняються загальні і спеціальні форми захисту права на пенсію по інвалідності. До загальної форми захисту пенсійних прав належить судовий захист, а до спеціальної форми - захист органами прокуратури, а також іншими державними органами, які здійснюють контроль за дотриманням законодавства у сфері пенсійного забезпечення. Сюди також можна віднести розгляд індивідуальних пенсійних спорів у порядку відомчого розмежування функцій, підлеглості та підпорядкованості уповноважених державних органів [1, с. 117]. Він здійснюється за процедурою, передбаченою законом України «Про звернення громадян» від 02 жовтня 1996 року. Слід сказати, що ця форма у всіх її видах повністю придатна для захисту права на пенсію по інвалідності, оскільки кожен з її видів може застосовуватися в повній мірі, і за умов процесуально-правової сприятливості вона є максимально ефективною.
Наступною формою захисту пенсійних прав є неюрисдикційна форма захисту. Пенсійне законодавство взагалі не згадує можливість застосування такої форми захисту, однак, оскільки обставини досить часто вимагають негайного реагування на порушення, нині зростає роль самозахисту суб’єктивних прав, у тому числі і права на пенсію по інвалідності. Самозахист пенсійних прав є досить специфічним поняттям і допускається тоді, коли правомочна особа має можливості правомірного впливу на порушника, не залучаючи до допомоги судових або інших державних органів. 
Отже, в пенсійному праві самозахист пенсійних прав можна визначити як здійснення не заборонених пенсійними законами дій або бездіяльності безпосередньо правомочною особою без звернення до відповідних компетентних органів після вчинення пенсійного правопорушення за допомогою визначених законами юридичних способів захисту пенсійних прав. Вивчаючи дане питання, можна зробити висновок, що самозахистом у праві соціального забезпечення не слід визнавати проведення заходів щодо охорони пенсії, звернення до третіх осіб, які надають послуги з приводу забезпечення схоронності пенсії тощо. Фізична відсіч, знищення чи заподіяння шкоди майну та об’єктам осіб, які порушують пенсійні права, не можуть застосовуватися при реалізації права на пенсію по інвалідності. Як самозахист у даному випадку можна допустити хіба перешкоджання будь-яким третім особам, які неправомірно посягають на право щодо одержання пенсії, або відмова від певних дій, здійснення яких вимагають від правомочної особи неправомірно.
     Чи не єдиним проявом неюрисдикційної форми захисту є громадський захист, який здійснюють громадські об’єднання. Відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання» від 22 березня 2012 року фізичні та (або) юридичні особи приватного права можуть об’єднуватися для здійснення та захисту своїх прав і свобод, задоволення інтересів. Останнім часом юридична практика показує, що все більше інвалідів прагнуть відстоювати свої права саме у такій формі захисту. При цьому вона стає ефективною лише на наступному етапі, коли громадська організація для захисту права на пенсію по інвалідності вдається до юрисдикційних форм як правомочна та уповноважена особа.
Поряд із поняттям «форми захисту» у юридичній літературі використовується такий термін, як «способи захисту». Аналіз поглядів вчених [2; 3, с. 37; 4; 5, с. 776; 6, с. 214; 7, с.256-257] сприяє формуванню думки, що способами захисту права на пенсію по інвалідності є сукупність дій, встановлених пенсійними законами, застосування яких забезпечує припинення порушення права на пенсію по інвалідності, його попередження у разі існування реальної загрози порушення, відновлення порушеного права на пенсію по інвалідності та відшкодування завданої шкоди. На наш погляд, можна виділити характерні ознаки способів захисту: а)встановлюються пенсійними законами або договором добровільного недержавного пенсійного страхування по інвалідності; б) мають характер примусу; в) застосовуються компетентними органами або самою правомочною особою; г) забезпечують попередження, припинення порушення права на пенсію по інвалідності, його відновлення, а також відшкодування особі заподіяної шкоди.
Правовий захист пенсійних прав може здійснюватися різними способами. Оскільки правом соціального забезпечення не розроблені види способів захисту, доцільно в Законі України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 року закріпити хоча б такі, як: визнання права (наприклад, визнання права вибору інвалідом пенсії за віком або по інвалідності, або у зв’язку з втратою годувальника); визнання правочину недійсним (якщо суб’єкти пенсійних правовідносин за домовленістю встановили менший розмір пенсії по інвалідності, ніж передбачений законом); припинення дій, що порушують право (оскарження вимог зобов’язаного суб’єкта про надання додаткових документів, які не передбачені пенсійним законодавством); відновлення становища, яке існувало до порушення (поновлення безпідставного припинення виплати пенсії по інвалідності); примусове виконання обов’язків в натурі (примусове виконання обов’язку зобов’язаним суб’єктом щодо перерахунку розміру пенсії відповідно до приписів, що спираються на норми законів; примусове проведення індексації пенсії по інвалідності у випадку затримки нарахування індексації або взагалі її ненарахування; примусове виконання зобов’язань Пенсійним фондом України виплатити пенсію за попередній період до шести місяців інваліду, який мав на початку цього періоду підстави для призначення пенсії); зміна чи припинення правовідношення (зобов’язання щодо прийняття рішення Пенсійним фондом України про здійснення виплат пенсії більшого розміру, якщо при повторному огляді особі встановлено вищу групу інвалідності); відшкодування майнової, моральної шкоди; визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органів державної влади, їхніх посадових і службових осіб (наприклад, наказів Пенсійного фонду України та уповноважених органів, якщо вони незаконні та порушують суб’єктивне право особи на пенсію по інвалідності).
Отже, захист права на пенсію по інвалідності забезпечується правовими способами та у певних формах. Зважаючи на специфіку пенсійних правовідносин, захист права на пенсію по інвалідності є ефективним лише за умови застосування юрисдикційних форм. Застосування неюрисдикційних форм з практичної точки зору може вважатися ефективним лише за умови наступного їх поєднання з юрисдикційними. Запропонований перелік способів захисту права на пенсію по інвалідності не можна вважати остаточним, можливе використання й інших способів захисту. Видається, що саме поняття захисту права на пенсію по інвалідності, форми (в тому числі, самозахист) і способи такого захисту, а також їх характерні особливості повинні бути нормативно закріплені в Законі України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (у перспективі – і в інших, пов’язаних з ним законах).
 
Список використаних джерел:
1. Міняйло М.П. Адміністративно-правове забезпечення реалізації права громадян на звернення: [монографія] / М.П. Міняйло, Ю.І. Кіщак // За заг.ред. І.Т. Кіщака. – Миколаїв: ТОВ «Фірма «Іліон», 2012. – 192 с.
2. Підлубна Т.М. Право на захист цивільних прав та інтересів: автореф. дис.канд. юрид. наук / Т.М. Підлубна. – К., 2009. – 20 с.
3. Гетьманцева Н.Д. Засіб, спосіб і форма захисту трудових прав / Н.Д. Гетьманцева, І.Г.Козуб // Адвокат. – 2009. – № 11 (110). – С. 37-42.
4. Лагутіна І.В. Форми захисту трудових прав працівників: автореф. дис. канд. юрид. наук / І.В. Лагутіна. – О., 2007. – 20 с.
5. Брагинский М.И. Договорное право. Книга первая: Общие положення / М.И.Брагинский, В.В. Витрянский. – М.: Статут, 2001. – 842 с.
6. Загальна теорія держави і права: підручн. для студ. юридичн. вищ. навч. закл. / М.В.Цвік, О.В. Петришин, Л.В. Авраменко та ін.; за ред. д-ра юрид.наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. – Х.: Право, 2009. – 584 с.
7. Цивільне право України: підручник: У 2 т.: Т. 1 / В.І. Борисова, Л.М. Баранова, І.В.Жилінкова та ін. / за заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 480 с. {jcomments on}