Науково-практична Інтернет-конференція 05.03.2013 - Секція №3
З розвитком кредитних відносин, отримала розвиток іпотека. Майже кожний кредит на придбання житла або нерухомості укладався на пару із договором іпотеки. Особливості іпотеки незавершеного будівництва є актуальною і цікавою темою для розгляду, оскільки дана проблема не є чітко врегульована законодавством. 
Згідно зі ст.1 Закону України Про іпотеку: іпотека - вид забезпечення виконання зобов'язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов'язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника у порядку, встановленому цим Законом. Ця ж стаття визначає об'єкт незавершеного будівництва як об'єкт будівництва, на який видано дозвіл на будівництво, понесені витрати на його спорудження та не прийнятий в експлуатацію відповідно до законодавства [1]. 
Відповідно до ст. 5 Закону "Про іпотеку" предметом іпотеки може бути об'єкт незавершеного будівництва або інше нерухоме майно, яке стане власністю іпотекодавця після укладення іпотечного договору. Це можливо за умови документального підтвердження іпотекодавцем права на набуття ним у власність відповідного нерухомого майна у майбутньому. Отже, Закон України "Про іпотеку" ототожнює поняття "нерухоме майно" з об'єктом незавершеного будівництва [4, c. 82]. Натомість у ст. 331 ЦКУ визначає, що право власності на новостворене нерухоме майно (житлові будинки, будівлі, споруди тощо) виникає з моменту завершення будівництва (створення майна). Якщо договором або законом передбачено прийняття нерухомого майна до експлуатації, право власності виникає з моменту його прийняття до експлуатації. Якщо право власності на нерухоме майно відповідно до закону підлягає державній реєстрації, право власності виникає з моменту державної реєстрації. До завершення будівництва (створення майна) особа вважається власником матеріалів, обладнання тощо, які використовуються у процесі будівництва (створення майна) [2]. Водночас, слід зазначити, що сама етимологічна сутність об’єкта незавершеного будівництва (ОНБ) вказує на те, що цей об’єкт виступає як такий («незавершене будівництво») до моменту завершення будівництва – здачі об’єкта в експлуатацію. Тобто об’єктивно право власності на ОНБ не може виникнути з моменту завершення будівництва. Виникає ситуація за якої до завершення будівництва – підписання документа про прийняття в експлуатацію та державної реєстрації – не існує такого нерухомого майна, як ОНБ, хоча цей об’єкт відповідає законодавчо встановленим ознакам нерухомого майна. ОНБ в цьому випадку перебуває в межах режиму рухомих речей, а саме матеріалів, які були використанні в процесі будівництва. Натомість, з моменту завершення будівництва – підписання документа про прийняття в експлуатацію та державної реєстрації – вже існує нерухоме майно, але воно автоматично перестає бути «незавершеним будівництвом» [3, c. 10-12]. 
Отже, Цивільний Кодекс України унеможливлює ототожнення об'єкта незавершеного будівництва з нерухомим майном. Таким чином, у силу закону, у забудовника до завершення будівництва, здачі будинку в експлуатацію і державної реєстрації право власності на будинок виникнути не може. Але до моменту завершення будівництва забудовник все ж таки має певні права на об’єкт. Саме ці права і називаються майновими. Тому, на мою думку, ми не може говорити про об’єкт незавершеного будівництва, як про нерухоме майно, що є предметом договору іпотеки, а виділяти його в договорі іпотеки – як майнові права на ОНБ.
 
Список використаних джерел:
1. Про іпотеку: Закон України від 05.06.2003 № 898-IV // Відомості Верховної Ради України від 1 січ. 2013 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/898-15
2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV // Верховної Ради України від 19 січ. 2013р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15
3. Мацюк Г.Р. Незавершене будівництво як об’єкт цивільних правовідносин / Г.Р.Мацюк // Адвокат. – 2009. – №3. – С.10-12.
4. Гордина Є.М. Забезпечення фінансової безпеки при іпотечному кредитуванні в Україні / Є.М. Гордина // Економіка АПК. – 2009. – №1. – С. 82. {jcomments on}