Науково-практична Інтернет-конференція 28.06.2013 - Секція №1
Соціально-політичний та економічний розвиток будь-якої держави значною мірою залежить від того, наскільки суспільство об’єднане певною ідеологією. Вбачається, що ідеологія повинна бути результатом консолідації державних і церковних інтересів. Здавалося б, юридично церква відокремлена від держави, однак вона не відокремлена від суспільства, народу та культури. 
Для України, яка є багатонаціональною і поліконфесійною державою, Церква є чи не єдиною інституцією, яка намагається об’єднати та консолідувати суспільство, що власне і є передумовою формування нації. Більше того, вона є невід'ємною частиною національної культури і виступає соціальним інститутом національного єднання і духовного відродження нашого народу. Також у двох важливих соціальних інститутів простежується спільна об’єднувальна мета, яка полягає у взаємному служінні одне одному та людині в цілому. За таких умов головним обов’язком як держави, так і церкви є налагодження ефективної співпраці та взаємодії на засадах загальнолюдських цінностей. Держава і церква повинні шукати нові форми взаємодії, в основі яких лежать проблеми пошуку ідейних основ розвитку суспільства, етичного виховання, освіти та свободи особи.
Як свідчить практика, у кризові моменти світової історії людство зверталося до засобів ідеології та релігії, котрі здатні об’єднати навколо себе все суспільство, спрямувати його розвиток в єдине потужне інноваційне русло заради виконання конкретних завдань і досягнення спільних цілей. 
В умовах духовної кризи важливим є також залучення всього населення до духовних і культурних цінностей традиційних релігійних конфесій. Саме релігія, єдина віра в одного Бога ставала основою держави і духовною об'єднувальною силою суспільства. На наш погляд, важливим виміром духовності Українського народу повинна виступати християнська (православна) релігія як основа вітчизняної культури і гарант незмінності цінностей, які були закладені ще на зорі становлення християнства як віри і світогляду. Поряд з тим, історичний досвід свідчить, що на окремих етапах людської історії держава проводила чітку цілеспрямовану політику на ліквідацію релігії та церкви, витіснення релігії з життя населення України. Однак спроби фізичного знищення Церкви є безглуздими, оскільки справжня природа Церкви – духовна, і віра людей живе у їхніх серцях, що підтверджують і слова Євангелія «Царство Боже всередині нас».
У зв’язку з кризою загальнолюдських духовних цінностей спостерігається відсутність чіткої державної політики щодо врегулювання державно-церковних відносин, що в цілому призводить до стрімкого скорочення можливостей подальшого духовного розвитку суспільства, а особливо це стосується значної частини нової національно свідомої генерації підростаючого покоління. Суть церковної політики якраз і полягає в моральному вихованні членів суспільства. Враховуючи досить складну ситуацію, яка склалася стосовно зазначеної проблеми, для забезпечення подолання наслідків духовної кризи українського суспільства головним обов’язком держави є розроблення Концепції державно-церковних відносин України, що могла б виступати окремою складовою державної ідеології, без якої, власне, і неможлива побудова ніяких суспільно значущих ідей, теорій, концепцій чи системних цінностей, здатних спрямувати подальший розвиток демократичної, соціальної та правової держави в Україні. Вказана Концепція повинна відображати закономірності розвитку українського суспільства, процес формування та розвитку духовності, національних цінностей, державної та суспільної свідомості з урахуванням змін і глобалізаційних викликів сучасного світу, які впливають на вибір поведінки людини з метою задоволення її багатогранних потреб та інтересів. 
Реалізація вказаної концепції допоможе забезпечити перехід до якісно нового типу «сервісних» відносин між державою, церквою та громадянином, що сприятиме більш повній та якісній реалізації інтелектуального, культурного, духовного і морального потенціалу кожної особистості й суспільства в цілому. {jcomments on}